Het dagelijks bestuur van Zuidoost heeft 2 SPvE´s vrijgegeven voor inspraak:

  • Het plan Clusters in het Groen, is opgesteld door de projectgroep Vernieuwing G-buurt (bestaande uit ambtenaren van het stadsdeel) in overleg met de projectontwikkelaars van Rochdale en Woonmaatschappij.
  • Het plan Garstkamphoek is opgesteld door Jan Kapsenberg (woonachtig in Groenhoven) in opdracht van de bewoners van Groenhoven en Gouden Leeuw.
  • Van het projectbureau hebben we per email op 29 januari j.l. vernomen dat het Dagelijks Bestuur haar voorkeur heeft uitgesproken voor Clusters in het Groen.
  • Tevens heeft het DB op 22 januari j.l. per brief aan ons laten weten dat ons amendement op Clusters in het Groen van 4 november 2007, dat wij bij het DB hadden ingediend, niet geleid heeft tot aanpassing van het concept SPvE.

In ons amendement hadden wij voorgesteld om geen woningen voor de woningen van de lage huisnummers te bouwen, maar als alternatief een appartementtorentje langs de dreef in de zuidhoek van het terrein bij de brug in de ´s-Gravendijkdreef. Als motivering hebben wij aangevoerd dat het woongenot anders ernstig zou worden aangetast, volledig verlies van privacy zou optreden en een aanzienlijke waardedaling van de woningen. Hierbij hebben wij verwezen naar de schriftelijke verkiezingsbeloften van de PvdA (die de absolute meerderheid in de stadsdeelraad heeft) bij de laatste deelraadverkiezingen.

In haar brief stelt het DB dat er voldoende mogelijkheden zijn voor een zorgvuldige inpassing van de nieuwe woningen direct grenzend aan de bestaande woningen en dat het appartementtorentje ten koste gaat van de open groenstructuur richting Bijlmerweide.

De beide SPvE’s zijn in een notitie met elkaar vergeleken en beoordeeld op de consequenties voor stedenbouw, groen, woningtypologie en markt, parkeren en financiën.

Nog even een terugblik hoe het allemaal zo is gekomen:
Ruim twee jaar geleden weren wij uitgenodigd door het projectbureau om in overleg met belanghebbende in een klankbordgroep te komen tot een invulling van genoemde gebieden. Van dit “in overleg” is helaas weinig terechtgekomen want het stadsdeel bleef bij haar eigen plan, zodat de 3G´s zich genoodzaakt zag een eigen plan te maken (door architect Jan Kapsenberg van Groenhoven). Dit 3G-plan waarin reeds het appartementtorentje bij de brug in de ´s_Gravendijkdreef voorkwam werd echter korte tijd later verlaten door Groenhoven die, kennelijk na een bilateraal overleg met het projectbureau, van mening veranderde en een nieuw plan presenteerde waarin geen woningen voor de gemeentelijke parkeergarages van Groenhoven en Gouden Leeuw voorkwamen maar wel woningen voor de lage huisnummers van Geerdinkhof. Hun motivering was dat het 3G-plan onacceptabel zou zijn voor het projectbureau.
Geerdinkhof stond opeens alleen en heeft toen advies gevraagd aan een architectenbureau in Utrecht dat adviseerde om niet een derde plan te maken maar wel een op goede ervaringen berustend plan van aanpak om er samen uit te komen. Nadat dit bureau in het najaar van 2006 hun voorstel in de klankbordgroep had gepresenteerd werd dit enige dagen daarna door de projectgroep afgewezen.
In januari 2007 werd een informele informatiebijeenkomst voor bewoners gehouden in het CEC en in het voorjaar van 2007 werd de klankbordgroep door het projectbureau opgeheven.
In het najaar van 2007 heeft het bestuur van GG diverse gesprekken gevoerd met politieke partijen en vervolgens het amendement bij het dagelijks bestuur ingediend.

Op zaterdag zestien februari om 14.00 uur wordt een informatiemiddag gehouden over de twee plannen en op dinsdag vier maart 2008 om 20.00 uur een inspraakavond waarbij iedereen de gelegenheid wordt gegeven zienswijzen op de plannen kenbaar te maken. Kom vooral naar de geplande bijeenkomsten, stel vragen en als de antwoorden u niet bevallen blijf doorvragen en laat uw mening horen.

Het bestuur zal in ieder geval na de bijeenkomsten ook schriftelijk bezwaren indienen.