Dinsdagavond 24 juni, 20.00 uur, wordt in de raadsvergadering het besluit genomen over de invulling van de buitenbocht van de Bijlmerdreef, de 's Gravendijkdreef en de Geerdinkhofweg.  Het naar aanleiding van de commissievergadering aangepaste SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) vindt  u hier en de bijbehorende plankaart hier.

 

We willen u het volgende vragen.

 • 1Kom dinsdagavond naar de raadsvergadering en laat zien en horen dat u het niet met het SPvE eens bent. Argumenten vindt u hieronder.
 • Benader de raadsleden per mail - met name de PvdA en de VVD - om ze nogmaals duidelijk te maken dat dit SPvE geen recht doet aan de redelijke inbreng van bewoners. Ter info: de VVD vond het niet nodig om op de commissievergadering te zijn en de inspraak van de bewoners te horen. Ons woongenot wordt hier te grabbel gegooid. De e-mailadressen van de raadsleden hier
 • Adviseer ons over hoe we via de media (b.v. het Parool) de raadsleden nog voor as dinsdag kunnen beinvloeden. Schrijf een persbericht, benader het Parool.
 • Informeer uw buren. We hebben niet van alle bewoners een e-mailadres.

Argumenten

 • Voorgesteld wordt om het gebied in twee delen te knippen. Het eerste deel betreft het gebied voor de garages van Gouden Leeuw en Groenhoven waarvan getwijfeld wordt aan de bebouwing voor de garages. Het tweede deel betreft alle andere gebieden. Nog besloten moet worden of de toren voor de Garstkamp een of twee torens wordt. Er wordt vastgehouden aan bebouwing voor de lage nummers van Geerdinkhof. Wij zijn van mening dat door het opknippen van het gebied een onomkeerbare situatie gaat ontstaan omdat het dan niet meer mogelijk is om de bebouwing te verdelen over het hele gebied. Daardoor kan het gebied niet meer op een samenhangende wijze ingevuld worden. Wij zijn daar op tegen.
 • De portefeuillehouder, mevr. Verdonk is tegen het doorschuiven van de bebouwing voor de lage nummers van Geerdinkhof naar een toren die het spiegelbeeld is van de zwarte toren die bij Kantershof omdat er dan in de Bijlmerweide gebouwd zou gaan worden. Dit voorstel wordt - als second-best - gedragen door de bewoners van de lage nummer. Wij zijn van mening dat dit geen valide argument op dit moment voor dit voorstel is. Voorop staat dat wij tegen bebouwing in de Bijlmerweide zijn. Maar
  • gegeven het feit dat de toren van Kantershof ook in rand van de Bijlmerweide is gebouwd (onze bezwaren destijds tegen bebouwing in de Bijlmerweide zijn weggevaagd door het DB),
  • gegeven het feit dat de Groene Wig al geen verbindingszone meer kan zijn tussen de Bijlmerweide en het Bijlmerpark omdat aan beide zijden van het water gebouwd is (een verbindingszone betekent minstens 10 meter links en rechts van het water vrij van bebouwing),
  • gegeven het feit dat het stadsdeel jaren volgehouden heeft dat de Bijlmerweide niet tot aan de 's Gravendijkdreef loopt,
  • en gegeven het feit dat het hier gaat om een afweging tussen privacy van de bewoners van de lage nummers en het opofferen van een stukje Bijlmerweide aan de rand, zijn wij van mening dat een torentje in de vierde hoek bij de kruising van de 's Gravendijkdreef en het water van de Groene Wig de beste oplossing is. De vraag is of de stadsdeelraad haar hier as dinsdag in volgt.
 • De portefeuillhouder, mevr. Verdonk heeft bij de beantwoording van de vragen in de commissievergadering toegezegd dat:
  • als de voorgestelde bebouwing dan zonodig ook aan moet sluiten op de al bestaande bebouwing (in plaats van alleen maar moet passen bij de dreef), dat de bouwhoogte dan maar maximaal 2 hoog moet zijn.
  • als er dan sprake is van het compleet te niet doen van de privacy van de bewoners van de lage nummers, dat er dan maar sleedaken moeten komen.
  • Wij willen haar daar aan houden en wij willen de raadsleden verzoeken om dat in het SPvE op te nemen.
 • Tevens zijn we van plan om de raadsleden te informeren over:
  • het nog lopende beroep, ingesteld door het stadsdeel, tegen de verlaging van de dreven bij de Raad van State. Wij zijn van mening dat de verlaging in strijd is met het besluit Luchtkwaliteit. En dat de consequetie daarvan is dat er niet gebouwd kan worden langs de 's Gravendijkdreef. U vindt  het aanvullende beroepschrift dat is opgesteld door onze advocaat, en twee rapporten van het door ons ingeschakelde bureau ES-Consulting waarin dit onderbouwd wordt in het archief.
  • in de uitspraak door de rechtbankt iinzake het profiel van de Geerdinkhofweg staat dat aan weerzijden van de Geerdinkhofweg bomen en struiken in overleg met de bewoners teruggeplant zullen gaan worden. De consequentie hiervan is, dat er langs de Geerdinkhofweg niet gebouwd mag worden.
  • In de uitspraak door de Raad van State inzake de ontgrondingenvergunning staat dat ter hoogte van de taluds van de verlaagde dreven bomen en struiken teruggeplant zullen gaan worden. De consequentie hiervan is dat er langs de 's Gravendijkdreef aan onze zijde niet gebouwd mag worden.
 • Tevens willen we de raadsleden herinneren aan de aangenomen motie bij het bestemmingsplan Geerdinkhof waarbij expliciet gesteld is dat tuinuitbreidingen bij de lage nummers mogelijk moeten zijn en blijven. De consequentie hiervan is, dat er niet gebouwd kan worden bij de lage nummers omdat er domweg te weinig ruimte overblijft.
 • Als laatste willen we de raadsleden op de hoogte stellen van de opmerkingen die door de bewoners gemaakt zijn op de informele informatiebijeenkomst vorig jaar januarie waaruit overduidelijk blijkt dat de bewoners zeer hechten aan het groen.