Kunt u het nog een beetje volgen? Want, de stadsdeelraad heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces een zogenoemde SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) voor de noordoostzijden van de dreven aangenomen. Omdat de PvdA de meerderheid heeft en de PvdA vóór het SPvE was (samen met de VVD) is het plan aangenomen. Geen van onze argumenten vond steun bij de PvdA – wel bij alle oppositiepartijen.

We hebben ingesproken, we kregen veel bijval van de oppositie, maar de PvdA maakt de dienst uit.

Hierbij willen we ook dank zeggen aan die bewoners die op de commissieavond en bij de stadsdeelraadvergadering aanwezig waren of ons hebben gemaild. Zolang er op een algemene ledenvergadering niet anders besloten wordt, steunt u ons, maar het is altijd fijn om dat op dit momenten nog een keer bevestigd te zien.

Een van de ergste aantijgingen was - naar mijn persoonlijke mening – dat de PvdA – opnieuw – de legitimiteit van onze vereniging Groot Geerdinkhof in twijfel trok. Opnieuw bracht de woordvoerder van de PvdA naar voren dat volgens hen het bestuur niet sprak namens de bewoners. Mocht u lid zijn van de PvdA – doe daar eens navraag naar. Uit alle enquêtes die wij in de loop der jaren aan u voorgelegd hebben is naar voren gekomen dat u massaal tegen de kap van de bomen en dreefverlaging was.

Het SPvE van het stadsdeel is aangeno-men, niet het SPvE dat door Groenhoven en Gouden Leeuw is ingebracht. Maar er is een “knip” aangebracht.

de PvdA zette zijn vraagtekens bij de woningen voor de garages van GL en GR en wilde nader onderzoek doen. Die woningen zijn dus voorlopig van de baan. De portefeuillehouder zei wel dat uitstel geen afstel betekent, maar .....
het aangenomen SPvE heeft geen betrekking op dat stuk grond.
Tekenend is dat de PvdA sinds twee maanden twee van haar stadsdeelraads-leden heeft aangewezen om de contacten met deze buurt te gaan onderhouden. Op onze uitnodiging heeft de PvdA – wederom – niet gereageerd.

  • De toren voor de Garstkamp moet lager worden en meer in lijn met GL en GR.
  • De woningen voor de scholen zijn noodzakelijk, ook al geeft de directeur van de school aan geen woningen aan deze kant van de dreef te willen.
  • En de woningen voor de lage nummers van Geerdinkhof moeten er gewoon komen, want ..... ze stonden nu eenmaal al ingetekend. En dat wij ons zorgen maken over de privacy à ach, waar maken we ons druk over, zei de portefeuillehouder (PvdA). En dat we liever toch de bebouwing meer richting brug willen hebben à hoe konden we het voorstellen; dan wordt er gebouwd in de Bijlmerweide! Waarbij de PvdA er compleet aan voorbij gaat (of het niet meer wil weten) dat de toren van Kantershof óók al in de Bijlmerweide gebouwd is, en dat door de woningen in Laag Koningshoef door te laten lopen tot aan het water er al lang geen sprake meer is van een groene verbindingszone.
    Inderdaad, geen van de raadsleden van de PvdA woont in de lage nummers van Geerdinkhof.

Wij kunnen ons inmiddels niet meer aan de indruk onttrekken dat er óf afspraken gemaakt zijn met projectontwikkelaars dat ze hier hun geld mogen gaan verdienen óf dat het bestuur van het stadsdeel om wat voor reden dan ook wraak op ons wil nemen. Wij hebben nog helder op het netvlies staan dat het hoogtepunt van de Nieuwjaars-toespraak van mevr. Belliot was dat het stadsdeel toch maar mooi van de bewoners had gewonnen. En, zegt u zelf, hoe vaak heeft u mevr. Sweet langs zien komen om met ons te overleggen? (NB Heeft u ook haar ingezonden brief in het Parool van 1 augustus gelezen?)

Inderdaad, een beetje chagrijnig stukje. Misschien mag dat een keer na zoveel jaren. Want als een stadsdeelraad doelbewust niet in overleg treedt met een vereniging die meer dan 1000 leden vertegenwoordigt, doelbewust onze redelijke argumenten compleet terzijde schuift, doelbewust negeert dat als er zoveel geld in het behoud van de woonomgeving wordt gestoken er zeer zeker geen sprake is van een NIMBY-syndroom – dan moet er wat anders aan de hand zijn. Wie het weet mag het zeggen.

Planschade?

Het is nooit onze insteek geweest, maar als argumenten niet meer helpen, dan wellicht een financiële claim. We zijn in overleg met een planschade advocaat om te kijken of we planschade kunnen gaan claimen. Net als destijds bij de belastingrechter zitten daar wat haken en ogen aan. In principe moet iedere bewoner individueel planschade aantonen, er is sprake een vrij forse individuele bijdrage (300 euro; wordt teruggestort als je in het gelijk wordt gesteld), maar we zijn van mening dat we ook die mogelijkheid minimaal moeten onderzoeken. Misschien kan er sprake zijn van een proefproces o.i.d. Heeft u hier ervaring mee, meldt het ons dan.