Na geruime tijd niets meer vernomen te hebben over het bouwen van woning en tussen de ´s-Gravendijk dreef en de lage nummers van Geerdinkhof en basis school Samenspel, heeft het stadsdeel het uitwer kings plan Noordoostzone Nieuw Grunder gepubliceerd, waarin deze bebouwingsplannen nader worden uitgewerkt.

Het plan betreft 8 vrije kavels vóór de woningen van Geerdink hof en 7 vrije kavels vóór de basisschool. De grondop brengst van deze kavels zou al inge boekt zijn in de begroting 2010...
De erop te bouwen woningen mo gen maximaal 3 bouwlagen hebben, met een totale hoogte van maxi maal 9 meter. De derde bouwlaag dient voor ten minste 50% uit een dakterras te beslaan, uitkijkend (en neerkijkend) op de woningen van Geerdinkhof.
Samen met bewoners van de lage nummers heeft het bestuur Groot Geerdinkhof uitgebreide bedenkin gen tegen deze plannen inge diend en ook de basisschool Samen spel heeft dit gedaan. Een groep bewo ners aan de overzijde van de dreef heeft eveneens zijn bezwaren ingediend.

We hopen natuurlijk allen op een voor ons gunstige reactie van het stadsdeel op onze bezwaren, die zich concentreren op het verlies van privacy, woongenot en waar d e da ling van onze woningen. Deze ele menten zijn wel goed geborgd in het bestemmingsplan Geerdinkhof doordat hierin dakop bouwen voor het woningtype van de lage num mers in principe niet zijn toege staan, maar het vreem de is dat het stadsdeel deze waar borgen volledig negeert en de bewoners van de lage nummers gewoon vogelvrij verklaart.
Mocht de reactie van het stads deel op onze bedenkingen nega tief zijn, dan zal (vooralsnog) ėėn bewoner van de lage nummers een plan schade claim indienen. Het bestuur van Groot Geerdinkhof zal deze bewoner waar mogelijk helpen en ondersteunen.