Op woensdag 24 augustus jl heeft de Raad van State (de afdeling Rechtspraak) uitspraak gedaan over het stadsdeelplan voor de inrichting voor de acht vrije kavels die tegen de tuinen en huizen van de bewoners van de lage nummers komen te liggen en de overige zeven kavels bij de basisschool ‘Samenspel’.

Ons bestuur is op dinsdag 28 juni jl aanwezig geweest bij de zitting van de Raad van State in Den Haag. Wij hebben een vurig pleidooi gehouden (via een pleitnota) om de inrichting van dit stukje groen aan de ’s- Gravendijkdreef uit te stellen en het liefst te herzien en we hebben geprobeerd de mooie open toegang tot de wijk te behouden.

In ons beroepschrift van 16 augustus 2011 hebben wij onder meer als beroepsgronden aangevoerd:

  • De belangen van de huidige bewoners van Geerdinkhof met de huisnrs. 15 tot en met 33 worden ernstig en onherstelbaar geschaad op het gebied van woongenot, privacy en waarden van hun woningen in het economisch verkeer. Tevens is het huidige besluit in strijd met (de geest van) het Bestemmingsplan Geerdinkhof.
  • De hoogte van de nieuwe woningen van 9 meter is niet acceptabel. De huidige woningen zijn 5,2 meter hoog. In het bestemmingsplan Geerdinkhof zijn voor de woningen in dit deelgebied en dus ook voor de huisnummers 15 tot en met 33 enige waarborgen vastgelegd wat betreft stedenbouwkundige eenheid, privacy en uitzicht.
  • Dit plan is een belediging voor Geerdinkhof en een aantasting van de architectonische eenheid van Geerdinkhof. (De architect van dit bouwplan in Geerdinkhof heeft hier indertijd een prijs mee gewonnen.) Geerdinkhof is een circa 35 jaar oude en zeer goed functionerende wijk in de Bijlmermeer (100% koopwoningen). Deze wijk moet in plaats van aangetast, zoals nu dreigt te gebeuren, juist gekoesterd worden en maatregelen die aan het karakter van de wijk afbreuk doen moeten worden vermeden.
  • Er is geen, dan wel onvoldoende, onderzoek gedaan naar het effect van geluidsoverlast door het wegverkeer op de nieuw te bouwen woningen en in deze nieuwe situatie. In de huidige situatie is al gebleken dat de geluidsnorm voor wegverkeer wordt overschreden.

Verder hebben wij in onze pleitnota, die tijdens de rechtszitting door ons bestuurslid mw. Yolanda Grift werd voorgelezen, onder andere het volgende naar voren gebracht:

  • Wij zijn teleurgesteld in de omgang van het Stadsdeel met zijn bewoners: vanaf 2005 heeft men vermeende inspraak verleend, onder andere via een klankbordgroep, waar ook enkele van onze bestuursleden in participeerden. Maar men heeft totaal niet naar de bewoners geluisterd; de inrichting voor de (vrije) kavels reeds vanaf 1990 ingetekend was door het stadsdeel. Alle suggesties en ideeën van de bewoners werden door de politiek van tafel geveegd. Het onderhavige ontwerp wijkt in niets, maar dan ook niets, af van de oorspronkelijke schetsen uit 1990.
  • Dat de bewoners zeer ontevreden zijn over deze handelwijze van het stadsdeel blijkt wel uit de hoeveelheid handtekeningen die verzameld is: bewoners van Nieuw Grunder, (personeel van) de school Samenspel, bewoners van Garstkamp en Geerdinkhof hebben via handtekeningenlijsten hun ongenoegen kenbaar gemaakt.

Helaas heeft de Raad van State geen gehoor gegeven aan bovenstaande argumenten en ingestemd met onder meer de volgende argumenten van het stadsdeel:

  • Het dagelijks bestuur (stadsdeel) stelt dat de woon- en leefomgeving niet onevenredig wordt aangetast. Bij het bepalen van het aantal toegelaten woningen en de nadere situering van deze woningen is rekening gehouden met de belangen van de omwonenden.
  • Uit de bezonningstudie, uitgevoerd door het stadsdeel blijkt dat de bouw van de woningen niet zodanig tot schaduwhinder zal leiden, waardoor de bezonning van de aangrenzende woningen ernstig zou worden aangetast.
  • Het dagelijks bestuur heeft kunnen aantonen dat de privacy en het uitzicht van de omwonenden niet onevenredig wordt aangetast.
  • Er bestaat voorts geen grond voor de verwaching dat de waardevermindering van de bestaande woningen ernstig beïnvloed zou worden door de inrichting van de acht vrije kavels.

Tot zover een korte opsomming van de voor ons belangrijkste argumenten. Mocht u de gehele uitspraak willen lezen dan kan dat via de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl/uitspraken. Vermeld daarbij het zaaknummer: 201008048/1.