Groot Geerdinkhof heeft een raadsadres  over de inrichting van de ruimte 's-Gravendijkdreef naar de stadsdeelraad gestuurd.

Amsterdam, 8 september 2011

Geachte leden van de stadsdeelraad Amsterdam- Zuidoost,


Wij brengen u als hoogste orgaan in de politiek van Amsterdam-Zuidoost een lastig probleem onder de aandacht. Het gaat om een zaak waarbij u eerder in de besluitvorming betrokken bent geweest: bebouwing aan de oostzijde van de ’s-Gravendijkdreef. Er zijn daarover langs de normale ambtelijke en politieke wegen beslissingen genomen die op korte termijn tot een uitvoering kunnen komen. Maar: van die plannen worden veel méér bewoners ongelukkig dan dat er mensen mee geholpen zijn. Daarom vragen wij u nog eens serieus te kijken of uitvoering van die plannen nu wel zo verstandig is en of het niet ook anders kan.

Moeten eenmaal genomen besluiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd? Dat ligt eraan. Je kunt je ergens jarenlang hard voor maken. En als het dan zover is kun je zeggen: nu kan ik het gaan uitvoeren. Maar de vraag is: als het kán, móét het dan ook? Om de vorige protefeuillehouder RO te parafraseren bij de behandeling van het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer in de Raad: niets alles wat mag, moet. Soms is het verstandig eerst die vraag te stellen voordat je daadwerkelijk begint...

Voorgeschiedenis
De voorgeschiedenis van de bebouwing aan de ’s-Gravendijkdreef is wel bekend: de dreven moesten ‘omlaag’, en de tegenstand vanuit de woonwijken ten noorden en ten oosten van de dreven werd politiek als niet-correct ervaren. Daarom hielp geen enkel tegenargument van de bewoners; hoezeer die argumenten ook op feiten waren gebaseerd. Uitslagen van bewonersenquêtes, hoe overtuigend ook, werden gewoonweg niet meegenomen in de besluitvorming.
Nu zijn de dreven alweer enkele jaren omlaag. De plannen voor de ruimtelijke herinrichting van de westzijde van het gebied zijn grotendeels tot stand gekomen: Nieuw-Grunder is verrezen. En nu is dan de bebouwing aan de ‘oostzijde’ aan de beurt. Ook hierover zijn de nodige hoorzittingen geweest en er was een klankbordgroep waarin politici, ambtenaren en bewoners mogelijke plannen besproken hebben. De hoorzitting bij de Raad van State is geweest. Te uwer informatie sturen we u beide pleitnota’s met de vraag: klopt alles wat er namens u bij de Raad van State aangevoerd is?

Bezwaren van bewoners
Echter... de bewoners zijn nu geconfronteerd met een plan dat sterk afwijkt van wat zij al die tijd ingebracht hebben. De ervaringen gaan dus weer de zelfde kant op: het politiek-ambtelijke apparaat laat de bewoners op grond van de inspraakwetgeving een tijdje meedenken en kiest daarna zijn voorgenomen koers - wel of geen inspraak.
Het plan voor de bebouwing aan de ’s-Gravendijkdreef-oostzijde beoogt geen aaneengesloten bebouwing, maar losstaande woningen op vrije kavels. Vanuit de bestaande bewoners en gebruikers van dit gebied zijn er allerlei bezwaren tegen het plan. Deze bezwaren zullen wij hieronder puntsgewijs opsommen.

Nadelen van de geplande bebouwing
- De bebouwing wordt aangeplakt tegen de bestaande lage nummers van Geerdinkhof. Argument van het stadsdeel: bebouwing in clusters houden. Gevolg: zittende bewoners verliezen zonlicht, verliezen uitzicht, krijgen inkijk en worden ingesloten.
- De stedenbouwkundige opzet van de bestaande wijk wordt geweld aangedaan. Een compact gebouwde wijk met als noodzakelijke component groen eromheen verliest dit aangrenzende groen. Bewoners worden nu aan twee kanten opgesloten.
- Een stuk open groen, erfgoed van de opzet van de Bijlmer, dat momenteel door alle omwonenden en gebruikers (bewoners en scholen) zeer wordt gewaardeerd, verdwijnt zonder dwingende noodzaak.
- De prachtige en gevarieerde bestaande gevelritmiek verdwijnt achter blokkendozen.
- Het wordt een architectonisch rommeltje, in plaats van een onaangetast stukje oorspronkelijke Bijlmerbebouwing die historisch-bouwkundig steeds interessanter wordt.

Alternatieven
We zijn ons overigens bewust van de (financiële) voordelen die het stadsdeel met het voorgenomen bouwplan zou kunnen behalen. Maar wij zien nog steeds alternatieven en zouden graag zien dat er toch nog eens even wordt nagedacht. Gewoon eerlijk, zonder vooropgezette plannen en met openheid van zaken en openheid van geest. Immers, bij de presentatie van de plannen aan de buurt op 7 mei jl. bleek dat aan de noordzijde de bouwplannen inmiddels van de baan zijn. Het kán dus anders, ook al mág het...!

Laten we dus nog kijken naar alternatieven! En die zijn er. In plaats van 15 kavels op een ongewenste plek te proppen, zijn er andere en ruimere mogelijkheden. Die zouden de inkomsten voor het stadsdeel kunnen veiligstellen en die zouden een aantrekkelijker woonplek kunnen betekenen voor de toekomstige bewoners van die kavels. Want die kavels moeten wel verkocht worden.


Verzoek aan de deelraad
Raadsleden, laat ons als bewoners niet in de kou staan. U hebt de macht om plannen door te zetten. Maar u hebt ook de gelegenheid om nog eens na te gaan of het niet veel beter kan! Wij stellen uw initiatieven zeer op prijs. Daarom hebben wij de volgende verzoeken aan u allen:
Stem svp in met een gesprek tussen enkelen van u, als vertegenwoordigers van de raad, en enkele bewoners van Garstkamp, Geerdinkhof, Nieuw Grunder en Samenspel (schoolbestuur)
Voorafgaand aan dit gesprek: doe een voorstel aan het dagelijks bestuur om de start van de inrichting van de vrije ruimte uit te stellen tot ná de gevoerde gesprekken met de bewoners.
Stel daarbij randvoorwaarden aan de inrichting; niet alleen over de feitelijke inrichting maar ook over wanneer er gestart mag worden. Kunt u, en wilt u, een koper weigeren die op basis van het bestemmingsplan als enige wilt gaan bouwen?
Ga met de bewoners na, welke alternatieven er zijn om in Zuidoost gebieden in te richten met vrije kavels, maar niet langs de ’s-Gravendijkdreef (zie bovenstaande argumenten).