De zogenaamde 'Droomzone' aan de 's-Gravendijkdreef wordt voor de bestaande bewoners van de lage nummers van Geerdinkhof eerder een nachtmerrie. Omdat de informatie over de voortgang van de 'vrije kavels' tot nu toe nogal summier was, heeft het bestuur een aantal kritische vragen gesteld aan het Projectbureau.

De vragen werden beantwoord door de projectmanager, de heer Rinse Bakker van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer. De stand van zaken is die van 30 augustus. De antwoorden zijn letterlijk weergegeven.

 • Voor de kavels 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 zijn de erfpachtaanbiedingen geaccepteerd. De kavels 8/9 en 12/13 zijn als dubbele kavel uitgegeven.
 • Voor de overige kavels is nog geen erfpachtaanbieding gedaan. De kavels worden tot 31 oktober aan particulieren aangeboden. Daarna wordt een ontwikkelaar gezocht voor de nog beschikbare kavels. Het kavelpaspoort [beschrijving van de kavel, met bouwbepalingen] is daarbij leidend en daarnaast zal ook een planning onderdeel van de afspraken zijn. Een ontwikkelaar bouwt voor eigen winst en risico, waarmee de kans op leegstand wordt beperkt.
 • De (bouw)termijnen zijn per kavel gebaseerd op de datum waarop de erfpachtaanbieding is geaccepteerd. Dan heeft men maximaal 36 maanden om de bouw van de woning te voltooien. Aan het overschrijden van die termijn zijn sancties verbonden.
 • De erfpachters hebben vanaf de datum van acceptatie erfpacht maximaal 18 maanden de tijd om een omgevingsvergunning te verkrijgen, waarna de kavel wordt geleverd en de bouw kan starten. Op de website van het stadsdeel worden de aanvragen voor omgevingsvergunningen gepubliceerd. De kavels zijn volgens planning bouwrijp en dus gereed voor bouw begin 2013.
 • Het stadsdeel is opdrachtgever en aanspreekpunt voor het bouwrijp maken van de kavels. Dit is inclusief het plaatsen van de erfscheidingen tussen kavels en openbare ruimte.
 • Binnenkort zullen er voorbereidende activiteiten plaatsvinden waarover de omwonenden door het stadsdeel per brief worden geïnformeerd. Indien nodig vindt overleg plaats met de direct belanghebbenden.
 • De erfpachter is opdrachtgever voor de bouw van de woning. De door de opdrachtgever ingeschakelde aannemer is gehouden aan de geldende regelgeving voor bouwprojecten (bouwbesluit). De afdeling bouw- en woningtoezicht ziet toe op naleving van de regels.
 • De aannemer zelf moet een WIOR-vergunning aanvragen en daarbij een BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie) aanleveren waarin zaken worden aangegeven zoals hoe het bouwterrein wordt ingericht, welke veiligheidsmaatregelen worden genomen in en om het terrein en welke route het bouwverkeer rijdt. Als daar aanleiding toe is kan een nulmeting worden verricht op verzoek van de opdrachtgever voor de bouw of de woningeigenaar en worden vastgelegd in een bouwexploit. Het stadsdeel ziet hiertoe geen aanleiding en is daarnaast zoals gezegd ook geen opdrachtgever voor de bouw.
 • De kapvergunning is op 2 augustus verleend en ligt tot 13 september bij het stadsdeel ter inzage.
 • Bij de totstandkoming van het uitwerkingsplan is een planschadeanalyse opgesteld. De conclusie van deze analyse was dat er geen sprake is van planschade omdat het eigen risico van 2% planschade door het uitwerkingsplan niet wordt overschreden.

Het bestuur plaatst bij deze informatie de volgende kanttekeningen. Hoewel nu meer bekend is over de voortgang, denken wij dat we tot minimaal 2016 worden geconfronteerd met bouwactiviteiten langs de 's-Gravendijkdreef, áls alle kavels worden verkocht. Verder vinden we dat we op een aantal vragen geen antwoord hebben gekregen, zoals op de onderstaande:

 • Stel: tegenover de school wordt slechts één kavel in erfpacht uitgegeven (nr 4), wat volgens de site de huidige situatie is. Wat gebeurt er dan met de andere zes kavels? Wordt deze ene kavel gevoegd bij de uitgegeven kavels tegenover Geerdinkhof? Gaat het stadsdeel voor slechts één kavel zeven kavels bouwrijp maken? Is het tijdpad aangepast?
 • Zijn er afspraken met de scholen gemaakt? Het bouwrijp maken en de bebouwing van de zeven kavels voor hun deur kan niet uitsluitend tijdens vakantieperiodes plaatsvinden. Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs tijdens de bouw gewaarborgd?

Verder is gebleken dat het kappen van negentien bomen bij de lage huisnummers niet wettelijk is: de kapvergunning heeft niet ter inzage gelegen. Wij hebben daarom op 12 september jl. een bezwaarschrift aan de gemeente gestuurd, met het verzoek te stoppen met de geplande kap van negentien bomen. We hebben ons daartoe ook gericht tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank van Amsterdam.

Wij houden u op de hoogte. Zie ook op www.droomzone.nl/droomzone's-gravendijk