Er lopen momenteel twee planschadeprocedures bij het stadsdeel. De ene gaat over het toestaan van dakterrassen in het bestemmingsplan, de andere over de gevolgen van de 'vrije kavels'.

Planschadeprocedures en de bijbehorende onvermijdelijke rapporten zijn redelijk complex. Een van de complicerende factoren is dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen planschade door acties van de buren (of de overheid) en planschade omdat je zelf iets wel of niet mag doen.

Procedure planschade dakterrassen
De eerste procedure heeft betrekking op de wijziging van het bestemmingsplan Geerdinkhof, waardoor er op een groot deel van de bungalows in Geerdinkhof dakterrassen worden toegestaan. (Dakopbouwen zijn expliciet niet toegestaan.) Als de buren een dakterras aanleggen, is de privacy in je tuin én in de kamers die aan de tuin grenzen, compleet weg. Alle bewoners voor wie dit geldt, hebben hierover onderling contact en bijna niemand heeft ooit de aanleg van een dakterras overwogen of is dat van plan. Al was het maar omdat de toegang tot een dakterras alleen óf via een luik in een van de kamers óf een trap buitenom bereikbaar zal zijn; volgens het bestemmingsplan mag er niet iets, hoger dan één meter boven het huidige dak, neergezet worden.

Bezwarencommissie en Raad van State ingezet
In deze procedure zijn twee stappen gezet. Er is een planschadeprocedure gestart bij het stadsdeel. Een van de bewoners heeft het stadsdeel aangeslagen voor ca. 40.000 euro. De Commissie Bezwaar en Beroep van het stadsdeel is nu aan zet. Daarnaast is de bestemmingsplanwijzinging aangekaart bij de raad van State. Dit rechtscollege heeft een tussenvonnis geveld, waarbij het stadsdeel twintig weken de tijd heeft gekregen om alsnog uit te leggen wat het verschil is tussen de ene bungalow waar geen dakterrassen toegestaan zijn omdat die de privacy onacceptabel zouden aantasten en de andere bungalow waar wel dakterrassen toegestaan zijn omdat daar de privacy níét onacceptabel aangetast zou worden. De Raad van State kon de argumentatie van het stadsdeel niet volgen. We houden u op de hoogte.

Procedure planschade vrije kavels
De tweede planschadeprocedure heeft betrekking op de uitgifte van de vijftien kavels bij de lage nummers van Geerdinkhof en de school. Hierover heeft u een en ander gelezen in het laatste Infobulletin. De vraag daarbij is heel concreet of de aantasting van het woongenot van de bewoners vertaald kan worden in een schadepost in euro's. Of de bebouwing van de vrije kavels wel of niet doorgaat, doet er namelijk niet toe. Planschade ontstaat op het moment dat iets volgens het bestemmingsplan mag, of niet meer mag. De bewoners van de lage nummers hebben hierover onderling overleg en er wordt gewerkt aan een planschadeclaim. Ook hier zijn er weer onvermijdelijk rapporten om door te nemen.

Planschaderisicoanalyse door stadsdeel
Het stadsdeel heeft, vóórdat het de kavels uit wilde gaan geven, een zogeheten planschaderisicoanalyse laten uitvoeren. Uiteraard was het resultaat dat er geen planschade te verwachten viel... Dat kan ook niet anders, als de risicoanalyse uitgevoerd wordt door hetzelfde bureau dat de plannen voor de vrije kavels ontworpen heeft! Het bestuur heeft een second opinion gevraagd naar aanleiding van dit rapport en daaruit bleek dat er waarschijnlijk wél sprake is van planschade. Het viel trouwens nog niet mee een bureau te vinden dat dit voor particulieren wilde uitzoeken. Blijkbaar zijn de meeste bureaus zozeer gefocust op opdrachten van de overheid dat ze die niet kwijt willen raken door burgers bij te staan. Beide rapporten meldden hun bevindingen op hoofdlijnen. Daarom is er momenteel overleg met een planschade-expert om gedetailleerd in kaart te brengen welke aspecten kunnen leiden tot planschade (zichtlijnen, bezonning, geluid, privacy, etc.) en of deze in geld uit te drukken zijn. Deze expert heeft eerder zeer interessante resultaten behaald.

Gevolgen van bouwrijp maken
Daarnaast hebben deze bewoners het stadsdeel op voorhand aansprakelijk gesteld voor mogelijke gevolgen van zowel het bouwrijp maken als de bouw zelf. Daartoe hebben ze een zogenoemd bouwexploit ingevuld en opgestuurd naar het stadsdeel. Omdat er nu aan onze kant van de 's-Gravendijkdreef bouwactiviteiten gaan plaatsvinden en omdat de bodem in de onze wijk misschien toch anders reageert, adviseren we alle bewoners om zo'n bouwexploit in te sturen. Het is niet meer dan het invullen van een A4-tje.