In het Infobulletin van september 2011 staat een stuk van mevrouw Grift met de titel 'Droomzone aan de dreef'. Enkele punten in dat stuk zijn niet juist en verdienen het te worden rechtgezet.

Droomzone 's-Gravendijkdreef bestaat uit 15 kavels en is het eerste vrije kavelproject voor particulieren in Zuidoost. Het biedt de kans om, binnen de randvoorwaarden, een vrijstaand huis geheel naar eigen wens en behoefte te ontwerpen en (laten) bouwen. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid een werkruimte aan huis te maken.

In het stuk staat dat de inkomsten die voortvloeien uit de erfpachtuitgiftes van de kavels naar het stadsdeel gaan, zodat het stadsdeel financieel voordeel zou hebben bij deze ontwikkeling. De woningbouw aan de 's Gravendijkdreef is een onderdeel van de vernieuwing van de Bijlmermeer. De vernieuwing van de wijk wordt onder meer gefinancierd uit een grondexploitatie van de Gemeente Amsterdam, waarin alle inkomsten en uitgaven zijn opgenomen. Deze grondexploitatie heeft een negatief saldo, een tekort, dat wordt betaald door de Gemeente. De opbrengsten van de uitgifte van de kavels aan de 's Gravendijkdreef maken deel uit van die grondexploitatie en gaan dus niet naar het stadsdeel.
Verder wordt er aangegeven dat er in al die jaren nog geen millimeter veranderd is aan de plannen. Dit klopt niet. Tussen 2006 en 2008 zijn er plannen gemaakt voor de noordoostzijde van de Bijlmerdreef en de 's Gravendijkdreef. In die periode zijn de voorstellen van het stadsdeel op diverse punten aangepast. De verkaveling is aangepast zodat het mogelijk is de groenstructuur te versterken. Het aantal kavels is verlaagd van 18 naar 15. Er komen geen kavels langs de Geerdinkhofweg. Er is een bufferzone gekomen tussen bijna alle kavels en de woningen van Geerdinkhof in de vorm van een achterpad. Er worden zoveel mogelijk bomen gehandhaafd en nieuwe duurzame bomen toegevoegd.
In juni 2008 heeft de Stadsdeelraad een besluit genomen over de voorstellen. De Raad heeft besloten om het voorstel voor bebouwing vóór de garages Gouden Leeuw en Groenhoeven uit het plan te halen. Er moet in overleg met bewoners nader onderzoek komen voor de bebouwing voor het gebied rondom de garages. Voorts is besloten om de hoogte van de in de plannen opgenomen toren bij de Garstkamp te beperken tot 33 meter in de plaats van de voorgestelde 40 meter, zodat dit aansluit bij de torenflats van Gouden Leeuw en Groenhoven.
Bij de uitwerking van het besluit van de Stadsdeelraad zijn nog enkele wijzigingen in het plan tot stand gekomen om aan te sluiten bij de wensen van bewoners. Kortom, er is behoorlijk veel veranderd in de plannen, mede op aangeven van bewoners van Geerdinkhof.

Stand van zaken kavels Droomzone 's-Gravendijkdreef (januari 2012)

Voor zeven kavels is een erfpachtovereenkomst afgesloten. De erfpachters hebben een waarborgsom betaald waarmee ze de kavel voor maximaal 1,5 jaar gereserveerd hebben. Binnen die tijd moet een plan worden gemaakt en een omgevingsvergunning worden verkregen. De kavels worden in het 4e kwartaal van 2012 bouwrijp gemaakt. De bouw kan op z'n vroegst starten in februari 2013.
De nog niet uitgegeven kavels blijven de komende tijd nog beschikbaar voor particulieren. De uiteindelijk niet aan particulieren uitgegeven kavels zullen op een nog nader te bepalen tijdstip, in de vorm van een bouwenvelop, worden aangeboden aan geïnteresseerde ontwikkelaars. Voor de ontwikkelaars gelden dezelfde stedenbouwkundige randvoorwaarden als waar de particuliere zelfbouwer zich aan moet houden.

Joop de Haan
Directeur Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer