We snappen dat het voor de heer De Haan als nieuw hoofd van het projectbureau niet meevalt om het overzicht te krijgen van de gemotiveerde inzet van betrokken bewoners over een periode van ruim tien jaar. Wij maken graag van de mogelijkheid gebruik om te wijzen op een aantal onjuistheden in zijn reactie.

In het projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer werken ambtenaren van het stadsdeel samen met projectontwikkelaars. Als bewoner spreek je dan dus niet alleen met ambtenaren, die als taak hebben de leefomgeving van de burgers te beschermen en te versterken, maar ook met partijen met als eerste belang: winst maken. Als bewoner sta je dan bij de aftrap al met 0-5 achter.
Het instellen van de klankbordgroep – met ambtenaren, projectontwikkelaars en, vooruit, bewoners – gold als een vinkje op het lijstje noodzakelijke hobbels. Veelzeggend was de openingszin van projectleider mevrouw Koornstra op de eerste bijeenkomst van het klankbordoverleg om samen met de bewoners het gebied in te vullen: Het is niet de bedoeling om het eens te worden. Direct is er door de vertegenwoordigers van Geerdinkhof gesteld dat dat wel onze insteek was en dat we het overleg open in gingen.
Je moet wel lef hebben om dan te spreken van 'luisteren naar de bewoners'.

In zijn reactie geeft De Haan aan dat er wel degelijk naar de bewoners is geluisterd. Maar het hier afgedrukte plaatje (uit: Plan van Aanpak Grubbehoeve-Grunder van december 2000) laat zien dat er geen wezenlijke aanpassingen zijn gedaan: de bebouwingsvlakken zijn hetzelfde (voor de school en links en rechts van de bomengroep voor de lage nummers), de aantallen zijn nagenoeg hetzelfde (16 in 2000 en 15 nu), alleen de bouwhoogte is iets aangepast (9-12 meter toen en 12 meter nu in het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer en uiteindelijk 9 meter nu in de Uitwerking). Langs de Geerdinkhofweg wordt wel degelijk gebouwd, er liggen kavels op beide hoeken!
Je moet wel lef hebben om dit te bestempelen als 'luisteren naar de bewoners'.

De nu ingetekende 15 kavels moeten ca. 1,5 miljoen aan erfpacht opleveren. De afspraak in de Vernieuwing is geweest dat indien er meer dan 110% teruggebouwd zou worden, de erfpachtopbrengsten niet naar de gemeentelijke kas zouden vloeien maar naar de kas van het stadsdeel. Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot 'fictieve' woningen die meegeteld moesten worden. Even uit onze herinnering: het CEC-gebouw telt fictief voor 200 woningen mee.
De Haan meldt dat de grondexploitatie negatief is. Waarom is dit dan toch doorgezet? Heeft dat te maken met de afspraak met de projectontwikkelaars dat ze de gouden strook langs de 's Gravendijkdreef naar eigen inzicht mochten bebouwen als ze eerst voldoende 'gewone' woningen hadden gebouwd? Zijn er verborgen opbrengsten? Wij kennen geen vernieuwingsgebied waar de grondexploitatie positief was. De schade aan onze leefomgeving staat in ieder geval negatief op deze balans. En laten we wel wezen: zou de bouw van 15 woningen het grondexploitatieprobleem van de gemeente oplossen?
Je moet wel lef hebben om te zeggen dat het stadsdeel hier niet profiteert.

Langs de 's-Gravendijkdreef zijn meer dan 700 bomen gekapt. Van de nu nog aanwezige acht bomen gaat er door de bouw op de vrije kavels ook nog een aantal sneuvelen. Maar daar komen weer bomen voor terug, leest het bestuur. Moeten we dan denken aan de met veel tam-tam gepresenteerde bescheiden bomenpartij in Nieuw Grunder (oversteken bij de kruising en eerste straat linksaf)? Of aan de – niet inheemse, niet aan ons klimaat aangepaste en dure ­­­– sequoia's in de D-buurt? En waar komen ze dan?
De huidige aanplant langs de Geerdinkhofweg, expliciet op ons verzoek waarbij we aangeboden hebben om het zelf te betalen, mocht niet bestaan uit bomen.
Je moet wel lef hebben om dit te bestempelen als duurzaam.

De Haan meldt dat de plannen voor bebouwing voor de garages van Gouden Leeuw en Groenhoven (eigendom van de gemeente) nader overleg met de bewoners vereist. Hij is blijkbaar niet op de hoogte van het feit dat deze plannen in de ijskast zijn gezet (uitspraak van mevrouw Koornstra in 2011 bij de Raad van State). Dus dat de kans dat deze invulling gerealiseerd zal gaan worden nihil is.
Vanuit Geerdinkhof zijn verschillende initiatieven geweest om tot een andere invulling van het gebied te komen. Met dezelfde en mogelijk lagere 'negatieve grondopbrengst'. Geen van deze initiatieven is door het projectbureau serieus bij het stadsdeelbestuur bepleit. Eén initiatief behelsde de bouw van een toren aan de kant van Geerdinkhof bij de brug in de 's-Gravendijkdreef. Aan de andere kant van de brug, bij Kantershof, was ten slotte ook al een woontoren gebouwd in de Bijlmerweide. Een ander initiatief van alle bewoners in het klankbordoverleg, behelsde het inhuren van een landelijk, onafhankelijk adviesbureau. Wij hadden een voorstudie laten maken en waren bereid de kosten te dragen, met als doel een optimale invulling te vinden, zelfs als dat bebouwing zou betekenen. Vanuit het projectbureau is ook dit bewonersinitiatief nooit positief onderzocht omdat die optimale invulling eventueel had kunnen zijn: niet bebouwen.
Je moet wel lef hebben om dit te bestempelen als 'luisteren naar de bewoners'.

Er is nu een plan met 15 vrije kavels. Voor nog geen 50% is er een serieuze gegadigde. Erg gewild zijn de kavels dus niet. Er zijn geen garanties dat onze leefomgeving de komende jaren geen bouwput zal zijn. Iedereen mag op elk moment gaan bouwen. Er zijn geen initiatieven om noord-zuidverzakkingen te voorkomen. En als klap op de vuurpijl kondigt De Haan – een ambtenaar - in een ingezonden brief nieuw beleid aan: de niet in erfpacht uitgegeven kavels worden alsnog aan projectontwikkelaars aangeboden. Los van het feit dat die niet blij zullen zijn met een verbrokkelde gouden rand en zich vermoedelijk in een eerder stadium al teruggetrokken hadden, lijkt dat toch op je hand overspelen.

De gemeentelijk Ombudsman vindt dat ambtenaren moeten opereren vanuit het 'moedercriterium'. Zou De Haan willen dat zijn moeder, als deze had gewoond in de lage nummers van Geerdinkhof, zo behandeld zou zijn door de overheid?