De Droomzone lijkt een fiasco te worden. De situatie aan de zuidkant: één huis gebouwd en bewoond, één huis waarvan de afbouw lijkt te stagneren en zes braakliggende kavels. Dit alles gescheiden van de lage nummers van Geerdinkhof door een onverlichte steeg.

nozijde droomzone-2

Maar de (bestemming)plannen zijn vastgesteld en de schade is berokkend. Op 4 november hebben vijf van de gedupeerde bewoners een planschadeclaim ingediend bij het stadsdeel. Volgens de spelregels moest binnen vier weken het drempelbedrag van (de maximale) € 300 betaald worden, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Het kostte de bewoners nog aardig wat moeite om de voor betaling relevante informatie los te krijgen. Maar na 24 dagen kwam dan toch de brief met betaalinformatie én de passage dat binnen vier weken na dagtekening van deze brief de betaling van het drempelbedrag door de deelraad moest zijn ontvangen. Op straffe van ... niet-ontvankelijkheid. 'Na ontvangst van het drempelbedrag zal een onafhankelijk adviseur aangewezen worden die een advies zal uitbrengen over de op de aanvraag te nemen beslissing,' meldt de brief nog.

SAOZ
Drie maanden later laat het stadsdeel weten voornemens te zijn SAOZ (Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken) in Rotterdam aan te wijzen als deskundig en onafhankelijk planschadeadviseur. Betrokken bewoners hebben twee weken de tijd om SAOZ te wraken; van dit recht maken zij geen gebruik. SAOZ kan aan de slag. Conform de 'Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade stadsdeel Zuidoost 2008' zullen zij ook de betrokken bewoners moeten horen en de situatie ter plaatse in aanwezigheid van de bewoners moeten bekijken, alvorens zij hun conceptrapport, maximaal zestien weken na opdrachtverlening, moeten afscheiden. De bewoners hebben dan vier weken om op het concept te reageren. Wordt vervolgd.