Conceptverslag van de 31e ledenvergadering van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden op woensdag 31 maart 2004 in de Montessorischool.

Totaal aanwezige leden: 44
Namens het bestuur aanwezig:
Hr.Guicherit, voorzitter
Mevr.Y.Grift
Merv. L.van den Ende
Hr.H.Kroese
Mevr.Schroot
Mevr.A,Kaskens
Hr.J.Niemeijer, tevens notulen

Ter inleiding stelt de tijdelijke buurtregisseur zich voor. De heer A(ppie) Çolak zich voor. Hij is sinds 1994 verbonden aan bureau Ganzenhoef. Voor zover er sprake is van hinder bestaan de meeste klachten uit overlast van jongeren. De daders van de brand in de Santenkraam zijn gepakt. Er zijn plannen om te zorgen voor een jeugdopvangmogelijkheid in de buurt. Ter sprake komt de "bonnenregen" naar aanleiding van parkeergedrag in de buurt. De politie bekeurt alleen als er klachten zijn; overigens blijkt er geen uniform optreden hierin te zijn.
Het parkeren rondom de school lijkt zich iets te verbeteren. Er is overlast van drugsgebruikers ( gezien in een wit en/of blauw busje). De politie adviseert het nummer te noteren en dit door te geven. We zullen een berichtje plaatsen in het komende infobulletin over het parkeren in het algemeen. Verder komt er in deze nog een voorstel om parkeren rondom de afvalmetro's te verbieden door het trekken van een gele bies rondom het afvalpunt.
De buurt zegt over het algemeen een veilig gevoel te hebben in de wijk.
De vergadering dankt de heer Çolak voor zijn komst en bijdrage.

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom.

2 Benoeming notulencommissie
Tot notulencommissie wordt benoemd de heren Kaskens (516) en van den Boogard (534)

3 Goedkeuring besluitenlijsten ledenvergaderingen 2003
De besluitenlijst wordt doorgenomen, goedgekeurd en vastgesteld.

4 Verslag van de notulencommissie ledenvergaderingen 2003.
Per brief en mail verklaart de notulencommissie, de heren Peters (375) en Jansen (250), zich akkoord met de notulen van de 28e, 29e en 30e ledenvergadering.
Het is plezierig wanneer in het verslag bij de genoemde bewoners ook de huisnummers worden genoteerd.

5 Verslag van de kascommissie inzake financieel jaarverslag 2003
Op 24 februari j.l. zijn de stukken gecontroleerd. De kascommissie stelt vast dat er een ordentelijke boekhouding is gevoerd, dat kasstukken aansluiting vinden in de boekhouding en stelt voor aan de vergadering de penningmeester te dechargeren. De vergadering neemt dit voorstel over.

Besluit 3101: De penningmeester wordt op voordracht van de kascommissie en de vergadering gedechargeerd.

6 Financieel jaarverslag 2003 en begroting 2004.
De heer Kroese houdt een inleiding en doet daarmee verslag van de financiële situatie van de vereniging. Over 2003 is er een voordelig saldo van € 3.792,-. Het voorstel van het bestuur om dit bedrag ten gunste van het Fonds Juridische Bijstand te laten boeken wordt door de vergadering overgenomen. Ter versterking van dit fonds wordt, gezien de nog lopende en de nog te verwachten benodigde juridische bijstand, een eenmalige extra bijdrage boven op de contributie gevraagd van € 10,-.
Mevr. Sieswerda is akkoord mits er door de vereniging aandacht besteed gaat worden aan de commissie erfpacht. Het bestuur zal bezien hoe ze hiermee om wil gaan, gezien er in het verleden al een dergelijke commissie heeft bestaan. De vergadering is voor het opnieuw instellen van een dergelijke commissie. Het kan alleen niet worden besloten omdat niet alle leden hiervan op de hoogte zijn; het is niet ingebracht voor deze vergadering. Er wordt gedacht om tussentijds een enquête te houden. Wel vraagt het bestuur Mevrouw Sieswerda een afrekening te maken van de F.19.000.- die beheerd werden door de vorige commissie erfpacht.. De heer Lapré vraagt steun voor het initiatief van mevrouw Sieswerda. De heren Bot en van den Boogard willen eerst meer informatie.

De stemming rond de volgende punten ziet er als volgt uit.:

* Voordelig saldo 2003 boeken ten gunste van het Fonds Juridische Bijstand

Voor zijn 30 leden
Tegen zijn 4 leden
Er zijn 10 onthoudingen

* € 10,- extra bijdrage ten behoeve van het Fonds Juridische Bijstand
Voor zijn 41 leden
Tegen is 1 lid
Er zijn 2 onthoudingen

Opmerking hierbij is dat de juridische kosten mogelijk gedrukt kunnen worden door de inschakeling van een goedkopere jurist. Er schijnt een dergelijke advocaat te zijn in Kelbergen; het bestuur zal hier onderzoek naar doen.
De donaties zoals die in 2003 gebruikelijk waren worden ook voor 2004 overgenomen.

De heer Kunst heeft 2 opmerkingen gemaakt over de jaarstukken 2003. Deze opmerkingen zijn verwerkt. Deze gewijzigde stukken alsmede de toelichting van de penningmeester op 2003 en 2004 liggen ter inzage bij de penningmeester.
Mevr.Lijenhout (152) vraagt hoeveel leden er zijn. Er zijn 522 woningen op Geerdinkhof, waarvan er 458 lid zijn. Hierin moet worden meegenomen dat er huizen te koop staan of verhuurd worden.
Mevr.Lustig (228) vraagt of we als bestuur tegen de bebouwing van het vogeleiland zijn. Dit punt komt terug in de rondvraag.

7 Benoeming kascommissie financieel jaarverslag 2004.
Als commissie worden benoemd de heren Kunst (256) en Mevr. Vijftigschilt (539). De heer Spanjerberg (559) is reserve.

8 Bestuurlijk jaarverslag
De voorzitter doet verslag van de bestuurlijke activiteiten in het jaar 2003. Het verslag staat integraal op onze website.
2 zaken worden aangevuld.
De heer Kaskens is telefonisch benaderd door een enquêtebureau. De algemene vraag was wat hij van de omliggende parken vindt We zullen nagaan waar dit initiatief vandaan komt. (O+S, SDR)
De meetactie rond de waterstand in de kruipruimten is niet helemaal geslaagd. Er zal worden bekeken of we opnieuw, mogelijk in een andere opzet, een dergelijk onderzoek kunnen doen.

PAUZE

9 Bestuursverkiezingen
Mevr.Ria Schroot treedt af als bestuurslid. Op korte termijn zal zij gaan verhuizen. Zij is, met enige tussenpozen, vanaf het begin zeer betrokken geweest bij de vereniging. De voorzitter memoreert haar niet aflatende energie in diverse commissies en bij diverse onderwerpen. We zullen haar node missen en wensen haar al het goeds in haar nieuwe woonomgeving. We nemen voorlopig afscheid met een bos bloemen en zullen als bestuur met hun partners tijdens een etentje ( voor eigen rekening) afscheid van haar nemen. De overige bestuursleden gaan het komende jaar door. Mevr.van den Ende en de heer Kroese zijn herkiesbaar.
Als nieuw bestuurslid meldt zich mevrouw Angela Prosec (359). Ze heeft een brede ervaring in het buurtwerk en heeft veel zin in haar functie binnen het bestuur.
Als stemcommissie treedt op:
De heer G.Jansen (250), Mevr.Spruijt (180), Mevr.Vogelensang (561)

Stemming.

Mevr.van den Ende Voor 43 leden
Tegen -
Onthouding 1 lid

Mevr.Prosec Voor 43 leden
Tegen -
Onthouding 1 lid

Hr.Kroese Voor 43 leden
Tegen -
Onthouding 1 lid

10 Onze wijk en woonomgeving.
Veel is al aan de orde geweest tijdens de introductie van de heer Çolak en tijdens de vergadering. Er zijn geen verdere punten.

11 Beantwoording schriftelijke vragen van leden.
Er zijn geen vragen ingediend.

12 Rondvraag.
Mevr.Geuzenbroek (543)
De vraag gaat over huisvuil en specifiek over de betaling die we doen voor het ophalen tegenover de prestatie die ervoor geleverd wordt. Ze vraagt zich af of het zinvol is een commercieel bedrijf offerte te laten doen. We nemen dit mee.
Haar tweede vraag gaat over de parkeerproblemen in de wijk. Ze vraagt het bestuur een brief te schrijven voor meer parkeerruimte. De heer Kaskens merkt op dat er bij de herbestrating al 9 extra plaatsen in bouwplan 5 zijn gerealiseerd en stelt ook dat meer plaatsen ook leidt tot minder auto's in de garage en het aantrekken van auto's van buiten de Geerdinkhof..
De heer Jansen (250) merkt op dat e.e.a. ook iets te maken heeft met het bestemmingsplan. Hij waarschuwt voor teveel ophef rondom de parkeerplaatsen omdat het bestemmingsplan Geerdinkhof ter discussie staat en dat er ook sprake zou zijn voor de invoering van parkeerheffing in de buurt.
Mevr.Resink (8) merkt op dat meer parkeerplaatsen ten koste gaat van het groen. De heer van Rennes (509) merkt op dat bij parkeerheffing de vaste bewoners een ontheffing kunnen aanvragen waarmee je ongewenst parkeergedrag van niet-wijkbewoners weer zou kunnen tegen gaan.
Mevr. Kroese (189) meldt dat de metrobakken met name op de maandag vaak overvol zijn. Misschien kunnen we contact leggen met het particuliere bedrijf dat de containers leegt om hun ophaalschema aan te passen.. Hr.Bot vraagt zich af hoe het kan dat als we al een reinigingsheffing betalen aan het Stadsdeel dat we dan ook nog een particulier bedrijf moeten hebben om deze containers te legen.
Haar tweede vraag gaat over de telefooncel in de wijk. Er wordt weinig gebruik van gemaakt en vandalisme is aan de orde van de dag.. De heer Niemeijer geeft aan dat er vanuit het bestuur al contact is gelegd met KPN om te kijken of hier wat aan gedaan kan worden.
Mevr.Feenstra (61) vraagt of er iets gedaan kan worden aan het groen bij de inrit naar de lage nummers. Mevr.Lijenhout (152) vraagt of er iets gedaan kan worden aan de bewegwijzering vanaf het Ganzenhoefpad naar de lage nummers.

De heer van Rennes (509) vraagt of met het vertrek van mevrouw Schroot vanuit het bestuur vervanging komt in de commissie Bijlmerweide.
Zowel de heer van den Boogard als mevr de Freitas (154) melden dat zij lid zijn, maar daar geen bevestiging van hebben ontvangen. Dit gebeurt inderdaad niet; het ontvangen van het Infobulletin is een teken dat men lid is van de vereniging. (PS: deze procedure zal aanleiding zijn om dit binnen het bestuur te bespreken en mogelijk aan te passen)
De heer van der Poel spreekt allereerst zijn waardering uit voor het belangrijke werk dat het bestuur heeft verricht en vraagt zich af of we iets doen tegen de "kap"/dunning in het Bijlmerpark achter Kantershof. Er is inmiddels een brief uitgegaan. De heer van Rennes geeft aan dat de heer Litjens van het stadsdeel is uitgenodigd om uitleg te geven over deze situatie.
De heer Lapré heeft vele vragen rondom groenvoorziening. Hij mist inspraak in groenaankoop en plaatsing van groen en geeft aan dat er selectief gehandeld wordt door de groencommissie.
Hij vraagt zich af wie er in die commissie zitting heeft en wie het aanspreekpunt is. Als laatste heeft hij vragen omtrent graffitiverwijdering op het NUON-huisje.
Het bestuur zal hierover contact hebben met het stadsdeel. Het bestuur zal in het komende infobulletin uitleg geven over het groenbeleid in de wijk.

13 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Het bestuur zal alle genoemde punten meenemen en de leden informeren over de voortgang.