Verslag van de 32e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in De Santenkraam op 4 april 2005.

Van het bestuur zijn aanwezig: Hr.J.Guicherit, voorzitter / DB Hr.H.Kroese, penningmeester / DB Mevr.Y.Grift, secretaris / DB Mevr.L.van den Ende Mevr.A.Prosec Hr.J.Niemeijer, tevens verslag Afwezig: Mevr.A.Kaskens naast het bestuur waren aanwezig 31 leden.

1 Opening Als inleiding op deze vergadering heet de voorzitter welkom onze nieuwe wijkregisseur, de heer Cor Smit. De heer Smit houdt regelmatig spreekuur in de Garstkamp, alwaar hij ook een brievenbus heeft. Hij geeft aan zeer betrokken te zijn bij de buurt. Hij is bereikbaar via de voorzitter of de heer J.Kunst. Hij wil de volgende zaken realiseren op korte termijn: - buurtschouw, samen met het bestuur, over onveilige zaken - nummering van de huizen, ook aan de achterkant, voor de hulpdiensten - actie tegen loslopende honden; 2 stagiaires hebben zich hier al mee bezig gehouden - overlast van geparkeerde auto's. Op vragen van de heer Koster volgt er een afspraak tussen beide heren Vragen kunnen gesteld worden via de e-mail; adres bekend bij het bestuur/ mevr.Prosec.

2 Benoeming notulencommissie. Als notulencommissie worden benoemd de heren van den Boogard (GH 534) en Vianden (GH 44). Als reserve meldt zich de heer Bot.

3 Goedkeuring van de besluitenlijsten uit 2004. De besluitenlijsten worden zonder commentaar goedgekeurd en vastgesteld.

4 Verslag van de kascommissie financieel jaarverslag 2004 en begroting 2005. De verklaring van de kascommissie wordt voorgelezen. De jaarrekening is correct opgesteld en akkoord bevonden. De controle heeft volgens protocol plaatsgevonden en er zijn geen onjuistheden vastgesteld. De jaarrekening geeft een getrouw beeld. De kascommissie stelt de vergadering voor akkoord te gaan; de vergadering dechargeert de penningmeester. Inzake de erfpachtkwestie heeft mevrouw Sieswerda een telefonische vraag ingediend. Over een depositorekening. Het is een lang en ingewikkeld verhaal. In het komende infobulletin zal hier (geanonimiseerd) op worden ingegaan. Op vragen van de penningmeester wordt vastgesteld dat de contributie blijft gehandhaafd op €15.- met een eenmalige verhoging van €10.- voor professionele bijstand. Ook de donaties conform 2004 blijven gehandhaafd. Voor 2005 is er wel geld gedoteerd aan het Fonds Reserve (€3750.-). Mocht hierboven nog meer bijstand nodig zijn dan zal een extra vergadering worden belegd om hierin een extra beroep te doen op de leden. De stemming over de contributie laat zien 34 stemmen voor en 3 tegen. Na een korte discussie wordt door de heer Koster nog opgemerkt dat het bestuur de extra bijdrage nog wel moet verantwoorden naar de leden toe.

5 Benoeming kascommissie financieel jaarverslag 2005. Als kascommissie melden zich de heren Kunst (GH 256) en Koster (GH 672). Als reserve meldt zich mevrouw R.Viruly- de Haan. (GH 29).

6 Bestuurlijk jaarverslag. De voorzitter houdt het bestuurlijke jaarverslag. Dit verslag is integraal bijgevoegd bij dit verslag en zal ook als zodanig worden afgedrukt in het komende infobulletin. Het verslag wordt vastgesteld. Tevens zullen er oproepen verschijnen voor nieuwe bestuursleden en wordt er een oproep gedaan aan de leden om te helpen jurisprudentie te verzamelen rond de bomenkap. Men kan zich bij het bestuur melden.

7 Bestuursverkiezingen. Om de orde nog beter te kunnen handhaven krijgt het bestuur onverwacht van de familie Veenstra een voorzittershamer aangeboden, de "Veenstra-hamer". Het gebaar wordt met applaus beantwoord. De heer P.Vianden (GH 44) meldt zich als nieuw bestuurslid; hij wordt unaniem verkozen. Ook de voorzitter wordt unaniem herkozen. Helaas moeten we afscheid nemen van mevrouw L.van den Ende (GH 2). Zij heeft zich vooral op het juridische vlak onmisbaar getoond binnen het bestuur; we zullen haar node missen. Gelukkig zal zij aan de zijlijn benaderbaar blijven voor het bestuur. Haar jarenlange onmisbare ondersteuning wordt ondersteund door een luid applaus en een prachtige bos bloemen.

8 Beantwoording schriftelijke vragen. Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend.

9 Rondvraag. Hr.Guicherit: Hij stelt voor de procedures in de erfpachtkwestie voort te zetten en daarvoor weer een werkgroep in het leven te roepen. Op een vraag van de heer Koster wordt het bestuur gemachtigd door de vergadering de Commissie Erfpacht in het leven te roepen en onder de vleugels van het bestuur te laten opereren. Hr.Vianden: Hij vraagt of het bestuur een zienswijze heeft ingediend tegen het bestemmingsplan Bijlmermeer en daarin opgenomen het deelbestemmingsplan Geerdinkhof. Het bestuur geeft toe hiermee te laat te zijn geweest. 4 leden hebben het gedaan; 2 leden en 2 bestuursleden hebben getekend. Op 12 mei a.s. is er een vergadering van de Commissie REO. Alle leden worden opgeroepen massaal in te spreken. Mevr.Wolf: Zij meldt dat de WOZ-waarde ernstig verhoogd is. Hierover zal e.e.a. worden vermeld in het komende infobulletin. Ook vraagt ze of het geoorloofd is dat er bedrijfsuitoefening is in de wijk. Zij meldt dat er sprake is van overlast. Bij overlast kan melding gedaan worden bij de politie. Hr.van den Boogard: Hij meldt de aankoop van een huis in Geerdinkhof (538) ten behoeve van de opvang van jongeren, die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Er zou geen sprake zijn van drank en drugsproblematiek. Er is sprake van 24-uurs begeleiding. Het advies is toch dit project goed te volgen. Voor buurtbewoners komt er een informatie avond vanuit de organisatie. Hr.Eykman: Hij meldt dat de brievenbus ten zuiden van de Geerdinkhofweg is verplaatst. Hij vraagt of er op de oude plek niet opnieuw een brievenbus kan komen. Het bestuur vraagt hem hierover een brief te richten aan het bestuur. Het blijkt ook mogelijk te zijn informatie op te vragen via www.tpg.nl , waarna de postcode moet worden ingetypt. Hr.Bot: Hij maakt melding van de slechte bezorging van het Stadsblad. Mevr.Sieswerda: zij meldt de slechte staat van onderhoud van de dijk langs de Gaasp. Zij zal dit verwoorden in een brief aan het bestuur. In het algemeen is het zo dat als leden iets willen van het bestuur zij een brief sturen aan het bestuur met het onderwerp en wat ermee moet. Als de brief goed lijkt onderbouwd zal het bestuur de brief tekenen en verzenden. Hr.Koster: vraagt naar de status van het gesprek dat gevoerd is in de Garstkamp over het bestemmingsplan Geerdinkhof. In het vervolg hierop zullen er nog wel wat meer kansen komen om hier nog wat dieper op in te gaan. Mevr.Guicherit vraagt naar gele stippen rond lantaarnpalen. Ze blijken te zijn aangebracht om de lichtopbrengst te meten van de lantaarnpalen. Mevr.Veenstra: Zij vraagt of de WOZ-waarde betaald moet worden. Alhoewel men wel betalingsplichtig is, is het een belastingaanslag waartegen bezwaar kan worden aangetekend. Mevr.Grift: Zij maakt nog eens een opsomming van alle procedures die op dit moment lopen: - bestemmingsplan Geerdinkhof - WOZ-waarden - Vernieuwing Bijlmermeer/ dreefverlaging (beroep is op 20 mei a.s. bij de Raad van State) - Vrijstellingsvergunning (Hr.Koster) - Sloop viaducten - Kapvergunning

10 Sluiting De voorzitter dankt de leden voor hun komst, hun bijdrage en sluit de vergadering om 22.27 uur.

Besluitenlijst, behorende bij de 32e ledenvergadering: 32-01 Benoeming notulencommissie heren van den Boogard en Vianden met als reserve de heer Bot 32-02 Goedkeuring besluitenlijsten 2004 32-03 Dechargering penningmeester financieel jaarverslag 2004 en begroting 2005 32-04 Vaststelling contributie 2005/2006 op €15.- met een eenmalige verhoging van €10.- 32-05 Verantwoording van de extra bijdrage aan de leden door het bestuur 32-06 Benoeming kascommissie de heren Kunst en Koster met als reserve mevrouw Viruly- de Haan. 32-07 Vaststelling bestuurlijk jaarverslag 2004 32-08 Bestuursverkiezing Hr.Vianden, herverkiezing Hr.Guicherit en afscheid van mevrouw L. van den Ende 32-09 Heroprichting van de Commissie Erfpacht