Verslag van de 37e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in de Montessorischool op 6 april 2010.

Op 6 april verzamelen zich ruim 30 bewoners voor de jaarvergadering van de Vereniging van eigenaren Groot Geer dinkhof. Dat is in lijn met het aantal belangstellenden dat jaarlijks de vergadering be zoekt. De aanwezigen zijn voor een belangrijk deel de usual suspects, gewend aan formeel vergaderen, met vaste agenda punten en typische vereni gings aangelegenheden, zoals financieel jaarverslag, kascom missie en een verkiezingsronde.

Bestuursverkiezingen
De bestuursverkiezingen leveren geen verrassingen op, en de drie kandidaten (tweemaal herbenoe ming, eenmaal benoeming) worden op in totaal 1 stem na unaniem verkozen. Prettig te constateren dat er nog steeds voldoende bewoners zijn die in het verenigingsbestuur willen. Degene die dit zelfs héél erg op prijs stelt, is bestuurslid Henk Kroese. Nu hij maar liefst tien jaar gewaardeerd penningmeester is geweest, werd het in zijn ogen hoog tijd dat iemand anders dit gaat doen. Hij droeg zijn taak met een gerust hart over aan de nieuw gekozen Carine Gheysen. Zelf blijft hij nog een tijdje in het bestuur, als algemeen lid. Ook Angela Prosec werd herbenoemd, weer als vice secretaris.

Bebouwing ´s-Gravendijkdreef
Er zijn ten tijde van de jaarverga de ring ook geen hooglopende kwesties die een grotere toeloop van leden kunnen veroorzaken. Wel is kort geleden bekend geworden dat er nu eindelijk bouwplannen zijn aan onze kant van de ´s-Gravendijkdreef. Dat ligt wel gevoelig, met name bij de bewoners van de lage nummers, die nu pal tegen hun achtertuinen een achttal ‘vrije kavels’ krijgen aange plakt. Weg uitzicht en weg privacy. Maar deze kwestie heeft een lange voorgeschiedenis en niet iedereen kan nog de strijdlust opbrengen zich ertegen te verzetten. Desalniettemin zal het bestuur, met instemming van de vergadering, zich opnieuw in de strijd werpen. Vandaar dat de agenda bij dit on der werp al meteen het punt ‘planschade’ vermeldt: tegenhouden doe je dit stadsdeelbestuur niet, maar laat er dan maar flink gedokt worden voor de waardeverminde ring van de bestaande huizen.

Buurtregisseur
Een van de aanwezigen vraagt zich af of we nog een buurtregisseur hebben. Wie denkt dat het hier gaat om een begeleider van de lokale toneelvereniging heeft een tijdje niet opgelet. Een buurtregisseur is wat vroeger de wijkagent heette. En hij blijkt er nog wel degelijk te zijn, alleen zien we hem te weinig, vindt een aantal mensen. Er wordt dan ook afgesproken om de buurtregis seur weer meer in beeld te brengen, bijvoorbeeld bij een vergadering als deze.

WOZ-waarde
Een terugkerend thema in een gezelschap van huiseigenaren is de jaarlijkse vaststelling van de WOZ-waarde van de huizen. Inmiddels hebben nogal wat mensen een reactie op hun bezwaar gekregen. Bestuurslid Peter Vianden adviseert degenen die een afwijzing hebben ontvangen op hun bezwaar tegen de WOZ-waarde hiertegen in beroep te gaan. Naar zijn ervaring, en die van een andere bewoner, helpt dat zeker. Je moet gewoon niet bang zijn om zelf naar de belastingrechter te gaan.
Een gezamenlijk standpunt vanuit de vereniging heeft alleen zin als voldoende bewoners de nieuwe WOZ-waarde doorgeven. Én als de tendens is dat de WOZ-waarde per 1 januari 2009 (nee, niet 2010!) lager is dan die op peildatum 1 januari 2008.

Ledenlijst openbaar?
De voorzitter brengt dan een punt naar voren waar het bestuur niet zoveel mee kan. Dus, vraagt zij, wat vindt de vergadering van het verzoek van een bewoner om de ledenlijst openbaar te maken? Dat een onderwerp als dit vervolgens uitgebreid aan de orde komt, tekent wel de afwezigheid van heikele punten in de Geerdinkhof. De indie ner van het verzoek blijkt aanwezig en wil zijn wens graag toelichten: hij vindt het leuk te weten wie er allemaal lid zijn. En is een openbare ledenlijst niet de gewoonste zaak, bij een vereniging? Als voors en tegens zijn uitgewisseld komt er een com promis uit de bus waarmee iedereen akkoord gaat. Het voorstel wordt: eerst komt er een aankondiging in het Infobulletin om leden met een principieel bezwaar in de gelegen heid te stellen ‘anoniem’ op de lijst te komen. Daarna zal de ledenlijst op aanvraag per mail aan belang stellende leden worden gezonden. Er wordt dus niet geprint, noch algemeen verspreid onder de leden.

Hierna is het hoog tijd voor afslui ting, en roezemoezen met een wijntje. Dat gebeurt altijd met veel animo, want er is nog zoveel te bespreken…

U begrijpt, dit is geen officieel vergaderverslag. Dat zit volgend jaar bij de stukken voor de vergadering van 2011. Bent u daar dan ook bij aanwezig? Het is best de moeite waard!