Verslag van de 38e ledenvergadering van het algemeen bestuur van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, gehouden in de Montessorischool op 12 april 2011.

{tab=Verslag}

Op 12 april j.l. hield de vereniging van eigenaren GG haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Naast de bestuursleden waren ongeveer twintig bewoners aanwezig in basisschool Samenspel (voorheen de Santenkraam). Er waren geen heikele kwesties geagendeerd, maar zoals altijd viel er voldoende te bespreken. Voor de leden die deze jaarvergaderingen niet bezoeken zal het niet altijd duidelijk zijn wat het bestuur zoal doet, maar een actief GG-bestuur heeft genoeg uitdaging omhanden. Wie het Infobulletin regelmatig leest, kan zich wel een beeld vormen van de onderwerpen die het bestuur bezighouden.

Bestuurswisselingen
Een van de agendapunten op deze vergadering was: ‘bestuursverkie zin gen’. Vice-voorzitter Peter Vianden trad volgens rooster af. Hij heeft er zes jaar op zitten waarin hij zich, soms zeer intensief, heeft beziggehouden met grote kwesties als de dreefverlaging en het Bestemmingsplan Geerdinkhof. Peter is de zeventig gepasseerd en wil het wat rustiger aan doen. Geerdinkhof is hem dank verschuldigd. Die heeft Peter niet willen ontvangen, hij houdt niet van ‘schijnwerpergedoe’ en bleef met medeweten van zijn collega-bestuursleden op veilige afstand van de vergadering.

Nieuwe voorzitter
Stapte de vice-voorzitter op, de voorzitter, Yolanda Grift, deed alleen een stapje terug en blijft als lid nog een jaar in het bestuur. Dat is maar goed ook, want het bestuur kan nauwelijks zonder haar energie en daadkracht. En zelf kan en wil ze ook niet zomaar loslaten. Toch werd het moment van een voorzitterswisseling onontkoombaar, mede als gevolg van Yolanda’s nogal drukke leven. En er was gelukkig een opvolger, met veel bestuurservaring: zittend bestuurslid Henk Kroese. Hij werd tijdens de vergadering bekrachtigd als nieuwe voorzitter van de VVH. Henk Kroese was jarenlang penningmeester en heeft een groot hart voor alles wat onze buurt aangaat.

Bestuurskandidaten gevraagd!
Door het vertrek van Peter Vianden telt het bestuur nu een lid minder. Volgend jaar zullen echter nog drie bestuurleden gaan aftreden. Het bestuur roept daarom nu al potentiële kandidaten op zich aan te melden.
Draagt u uw buurt een warm hart toe? Maakt u zich wel eens boos om iets dat hier gebeurt? En wilt u wel eens laten weten waar het op staat? Dan kunnen ze u in het bestuur heel goed gebruiken. U kunt zelfs het komend jaar al ‘meelopen’, zonder nog formeel te zijn gekozen.

Vergaderverslag
Tot nu toe had de vereniging de gewoonte om het verslag van de jaarvergadering te publiceren samen met de uitnodiging voor de volgende jaarvergadering, dus elf maanden na dato. Zeker in een vergrijsde wijk is dat niet handig… Daarom besloot de vergadering dat het verslag voortaan een maand na dato beschikbaar moet zijn. Een verkorte versie van dit vergaderverslag treft u hieronder aan!

{tab=Vergaderverslag}

Opening

Voorzitter mevr. Yolanda Grift meldt dat het afgelopen jaar de hoeveelheid (juridische) procedures is afgenomen. Er is meer deelgenomen aan overlegstructuren gericht op belangen van de buurtbewoners van Zuidoost.
Na de toezegging dat de notulen dit jaar tijdig geleverd zullen worden, zijn er twee leden bereid de notulencommissie te vormen (mevr. J. v.d. Lee en hr F. de Beer).

Financieel jaarverslag

In financieel opzicht is het een rustig jaar geweest. Het batig saldo is iets omhoog gegaan. Ook dit jaar is er weer subsidie verkregen van het stadsdeel voor het Infobulletin.
In de begroting is een bedrag opgenomen t.b.v. het professioneel archiveren van al het materiaal van de Vereniging. Op dit moment is het archief gestald op diverse plekken. Het bestuur wil graag dat het archief zowel de geschiedenis m.b.t. de procedures behelst, als de couleur locale aangeeft van het type vereniging en het type wijk. Eerst zal er geïnventariseerd worden wat bewaard moet worden. Alles van de afgelopen tien jaar is nog aanwezig, en materiaal van de jaren daarvoor is nog gedeeltelijk te achterhalen.
Het bestuursvoorstel tot inzet van bestuurslid Carine Gheysen als archivaris (zij is daarin geschoold) wordt aangenomen. Er melden zich twee leden die willen helpen bij de archivering, mevr. A. Meijer en hr. F. de Beer. De verwachting is dat er minimaal een half jaar nodig zal zijn. Bij de volgende jaarvergadering zal verslag gedaan worden van het verloop van de archivering.

De hoeveelheid leden en de betalingen zijn naar wens. Het is opgevallen dat er groepen zijn die vorig jaar wel een donatie ontvingen en dit jaar niet. De penningmeester legt uit dat dit op basis van aanvragen gebeurt. Wanneer er dus geen aanvraag kwam, werd er niet gedoneerd. Nieuw is de donatie aan de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.

De leden stemmen in met het voorstel om het batig saldo te bestemmen voor de post professionele bijstand. Argument is dat er nog een bestemmingsplanprocedure loopt bij de Raad van State en dat er een planschadeprocedure aan komt.
Ook wordt ermee ingestemd om het lidmaatschap van de vereniging op € 15 te houden.
Het vernieuwen van de gele huisnummer/wegbewijzeringborden blijft als aparte post op de begroting staan. Het bestuur verzoekt de leden om het vooral te melden als er slechte borden zijn.
De leden gaan akkoord met de begroting voor 2011. Er zijn geen vragen of onduidelijkheden meer.

Verslag kascommissie 2010

Mevr. A. Kaskens en hr F. de Beer hebben de controle uitgevoerd op 28 maart j.l. bij de penningmeester thuis. Er kon worden geconcludeerd dat alles op orde was. De commissie adviseert goedkeuring en vraagt dechargering van het bestuur en zegt dank aan de penningmeester. De leden stemmen hiermee in.

Benoeming kascommissie financieel jaarverslag 2011

Benoeming kascommissie 2011: hr L. Peters en mevr. A. Kaskens. Reserve: hr G. Jansen.

Bestuursverkiezingen

De heer Peter Vianden treedt af als bestuurslid. Hij is vanavond niet aanwezig, maar het bestuur zal op een ander moment de gelegenheid nemen hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Overigens blijft Peter Vianden betrokken bij de planschadeprocedure.
De functie van secretaris is wederom vacant. Afgelopen jaar heeft bestuurslid Just Guicherit deze functie tijdelijk op zich genomen; het bestuur zit dus te springen om een bewoner die deze taak op zich wil nemen.
Het bestuur doet een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden, ook voor algemene werkzaamheden! Vanaf volgend jaar eindigen immers van diverse bestuursleden de termijnen. Wanneer mensen interesse hebben, vindt het bestuur het prima als zij eerst vrijblijvend ‘meelopen’.

De huidige voorzitter, mevr. Yolanda Grift, heeft momenteel te weinig tijd heeft voor een adequate invulling van het voorzitterschap. Het bestuur meldt daarom dat de heer Henk Kroese komend jaar voorzitter zal zijn. Hij zal waarschijnlijk meer tijd hebben voor het benodigde netwerken en het bewaken van het overzicht. Hierna overhandigt Yolanda Grift de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter. Deze bedankt haar voor haar werk als voorzitter en behandelt de rest van de agenda.

Notulen van 7 april 2010

Er zijn enkele aanvullingen op de notulen gekomen. De gecorrigeerde versie is aanwezig en wordt uitgereikt aan belangstellenden.
In de besluitenlijst was niet meegenomen dat de ledenlijst voor geïnteresseerde bewoners beschikbaar gesteld zou worden (bewoners die aangegeven hebben hun lidmaatschapsgegevens niet beschikbaar te willen stellen voor anderen zullen niet voorkomen op de lijst). Zes leden willen alsnog de ledenlijst ontvangen.
De gecorrigeerde versie van de notulen wordt akkoord bevonden door de vergadering.

Geerdinkhof en de toekomst

Veiligheid
Er is goed persoonlijk contact opgebouwd tussen onze buurtregisseur, de heer Rob Mulder, en het bestuur. Diverse malen is aangekondigd dat Rob Mulder op een burenborrel aanwezig zou zijn, maar dat gebeurde niet, wegen miscommunicatie en ziekte. Toch blijven wij hem uitnodigen voor bewonerscontacten in meer (ALV) of minder (burenborrels) formele sfeer; de leden geven aan zijn aanwezigheid op prijs te stellen en behoefte te hebben aan gezichtsbekendheid.

Geerdinkhof staat bekend als een relatief veilige wijk. Belangrijk blijft het om alle incidenten te melden, zoals die met een firma met Iers personeel die zegt schoonmaakwerk te willen doen bij bewoners en verwacht dan dat er vooruitbetaald wordt voor arbeid en middelen, zonder de juiste contracten of afspraken daarover. De buurtregisseur raadde aangifte en het aanspannen van een civiele procedure aan. Bij acute bedreiging kun je altijd de politie bellen, dan is er duidelijk een zaak. In dit geval was er wel sprake van intimidatie, maar geen concrete bedreiging. Het bestuur zal dit probleem nogmaals met de politie bespreken.

EG-buurtoverleg
Het bestuur is, roulerend, vertegenwoordigd bij het EG-buurtoverleg. Het laatste overleg was druk bezocht. Het wel en wee in de buurten wordt besproken, bijvoorbeeld eventuele overlast, maar ook hoe gezamenlijk van diverse ruimtes gebruik gemaakt kan worden. Twee bewoners van Geerdinkhof hebben een plan gemaakt voor de problemen bij de rotonde van Ganzenhoef. Carine Gheysen heeft het contact gelegd tussen Elly v.d. Brink (SP) en deze planmakers.

Voorzittersoverleg bewonersverenigingen
Bij dit overleg is de stadsdeelvoorzitter, Marcel la Rose, altijd aanwezig en toont zich op deze bijeenkomsten een energieke, betrokken, sturende persoon.
Er is aandacht gevraagd voor het Meldpunt Misdaad Anoniem. Ook is behandeld dat er onderzoek bezig is naar de polarisatie in diverse stadsdelen, door O&S en Verweij Jonker.
De voorzitter VVH GG blijft deelnemen aan dit voorzittersoverleg.

Overleg in het kader van het sociaal structuurplan Zuidoost
Het stadsdeel heeft zich de vraag gesteld: Hoe willen wij dat Zuidoost er in 2020 in sociaal opzicht uitziet? In het SSP worden de huidige ontwikkelingen in Zuidoost, de ambities en een wensbeeld geschetst. Bij de ontwikkeling van het beleid om tot de uitvoering te komen heeft het stadsdeel afgevaardigden van bewonersorganisaties, ondernemersorganisaties, hulpverlenende instanties, kerkelijke instanties, woningbouwverenigingen etc. betrokken. Twee van onze bestuursleden zijn afgevaardigd bij de bijeenkomsten m.b.t. het SSP.
Het stadsdeel is op zoek naar concreter, specifieker ideevorming. Stadsdeelvoorzitter Marcel la Rose kwam zelf met twee concrete voorbeelden over inrichting tot verlevendiging van de grote pleinen. Dus onze bestuursleden gaven aan dat voorstellen van bewoners door hen zullen worden meegenomen naar het overleg, en roepen op het vooral te melden als je leuke ideeën hebt.

WOZ
Er is een eigen bezwaarschrift gemaakt door een GDH-bewoner, maar het antwoord bleef meer dan een jaar uit. Een lid heeft bezwaar gemaakt, en het bezwaar is afgewezen. Het bestuur geeft aan dat een tweede poging vaak toch resultaat oplevert, dus het helpt in beroep te gaan. Geopperd wordt om de bezwaarschriften op de site te zetten. Het bestuur zal hiermee aan de slag gaan. De bewoners leveren nauwelijks gegevens aan het bestuur over de WOZ-waarde, ondanks herhaalde oproepen. Het bestuur heeft de conclusie getrokken dat het daarom niet zinnig is dit centraal op te pakken.
De Nederlandse Vereniging van Makelaars vindt dat de WOZ- waarde gemiddeld 10% naar beneden kan.

Procedures
Het bezwaar tegen de bebouwing bij de lage nummers dient bij de RvS op 28 juni a.s.
Het bestemmingsplan Bijlmerweide is te vinden op de site van Zuidoost. Vooralsnog zijn daar geen concrete bebouwingsplannen. Het gaat vooral over waterberging en recreatie en sport. We moeten als buurtbewoners wel alert zijn op de plannen. Het advies aan allen is: vooral lezen, en laat het bestuur uw commentaar horen.

Erfpacht
Twee nieuwe bewoners kregen geen hypotheek vanwege de onduidelijke Amsterdamse erfpachtregeling. Het argument was dat de erfpachtkosten te zeer wisselend zijn en dan kunnen de kopers de hypotheek niet meer opbrengen.

Commissie Duurzaam
Dhr. L. Nooij heeft voorgesteld een commissie Duurzaam op te richten. Deze commissie heeft als doel ideeën en ervaringen samen te brengen m.b.t. het duurzamer omgaan met het milieu door verminderd energieverbruik en alternatieve opwekking van energie; te denken valt bijvoorbeeld aan zonnepanelen, zonneboilers en isolatie. De hr Nooij zal de leiding van de commissie op zich nemen; twee aanwezige leden geven al aan deel te willen nemen.

Tot slot

- Er wordt geconstateerd dat er dit jaar geen bestuurlijk jaarverslag bij de jaarstukken geleverd is. Het bestuur zegt toe dit volgend jaar wel te zullen regelen.
- De bestrating bij de voorheen geplande vuilophaalplekken is nog steeds niet verwijderd. Het stadsdeel is akkoord gegaan met het verwijderen bij de 500-nummers. Aan het Geerdinkhofpad blijven de ophaalplekken bestaan. Het bestuur zal opnieuw contact opnemen met het stadsdeel.
- Oude ongebruikte auto’s blijven maar staan en parkeerplekken innemen en de milieupolitie is niet actief genoeg.
- Een tractor van onderhoudsbedrijf groenvoorzieningen heeft de bestrating aangetast.
- Vuilnis wordt om de containers heen gedropt, glas en allerlei andere rommel blijft liggen.
Het bestuur geeft aan dat over dit soort punten rechtstreeks het meldpunt openbare ruimte van het stadsdeel benaderd kan worden. Informatie hierover is te vinden in het Infobulletin, of via links op de website van het stadsdeel Zuidoost.
- In het groen parkeren bij de scholen kan worden voorkomen met paaltjes en boomstammen. Het bestuur wil zich buigen over een structurele oplossing hiervoor.
- Steeds meer grote billboards en dergelijke verschijnen in onze omgeving als reclameuitingen (soms best leuk om te zien, maar lang niet altijd). Het bestuur zegt toe dit punt te zullen meenemen naar de diverse overlegstructuren.

Dit ingekorte verslag is gebaseerd op de officiële vergadernotulen; deze zullen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

{/tabs}