De vergadering werd gehouden op 3 april 2012 in basisschool Samenspel. Aanwezig waren bestuursleden Kroes, Grift, Gheysen, Guicherit, Kunst en Prosec, 26 verenigingsleden en er waren 15 machtigingen om te mogen stemmen namens afwezigen.

Opening - notulen
Voorzitter Kroese opende met enkele aanvullingen op de agenda. Voor de commissie ter beoordeling van de notulen van deze vergadering werden benoemd: mevr. A. Kok en de heer R. Wolterman.
De notulencommissie van vorig jaar, mevr. Meijer en dhr. de Beer, heeft in april 2011 de notulen geaccordeerd, na vermelding van enkele gewenste aanpassingen. De notulen worden nu zonder opmerkingen vastgesteld.
Vorig jaar mei is van deze notulen in het Infobulletin een voorlopige versie geplaatst om de leden snel te informeren.

Naar aanleiding van de notulen
Ordening bestuursarchief
Mevr. Gheysen doet verslag van haar archiveringswerkzaamheden. Het eerste resultaat was een stapel van 63 ordners, anderhalve meter A4's, tien archiefdozen, vier kratten met mapjes van los materiaal en verslagen van tien jaar financiën. Samen met mevr. Meijer en de heer De Beer heeft mevr. Gheysen een eerste selectie gemaakt. Daarna heeft zij de klus afgemaakt.
Inmiddels is er een gedetailleerd overzicht beschikbaar van het archief. Mevr. Gheysen heeft het erg leuk gevonden het materiaal allemaal door te nemen. Het gaf een prachtig beeld van de geschiedenis van de buurt en de activiteiten en betrokkenheid van buurtbewoners tot op heden. Wel is merkbaar dat het papieren archief de laatste jaren geleidelijk overgaat in een digitaal archief.
N.b.: voor het papieren archief is een nieuwe plek nodig. Het bestuur hoort graag als er buurtbewoners zijn die ruimte hiervoor beschikbaar hebben.

Ledenlijst
De ledenlijst wordt toegezonden aan degenen die daarom verzoeken. Een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voldoet. Daarbij wordt vermeld dat buurtbewoners die niet willen dat hun gegevens (buiten het bestuur) naar andere buurtbewoners gaan, dit kunnen aangeven bij hetzelfde mailadres. Gegevens van de betreffende persoon worden dan verwijderd.

Buurtregisseur
Tijdens de laatste burenborrel in de herfst 2011 was de buurtregisseur aanwezig. Dhr. Kunst heeft wel gemerkt dat de opstelling van de politie bij informele contacten terughoudend is. Voorgesteld wordt de data van burenborrels af te stemmen met de buurtregisseur, die wel zijn prioriteiten zal sttellen.

Commissie duurzaamheid
Gevraagd wordt of de commissie Duurzaamheid actief is geworden. De voorzitter legt uit dat de dhr. Nooij geen contact meer heeft gehad met de twee dames die vorig jaar interesse in deze commissie hebben getoond. Op deze vergadering geeft dhr. W. van Dam aan interesse te hebben. De voorzitter zal contact opnemen met dhr. Nooij.

WOZ-waarde
Dit jaar waren er ongeveer vijf buurtbewoners die hun WOZ-waarde op de website hebben geregistreerd. Dat is te weinig om vergelijkingen te kunnen maken.

Loze vuilophaalclustertegels verwijderd
Gemeld wordt dat de tegels van de clusterplaatsen voor de vuilophaal die achteraf niet akkoord zijn bevonden eindelijk zijn verwijderd; die clusterplaatsen zijn dus opgeheven!

Nog op te pakken
Tot slot zijn er twee punten die nog verder opgepakt moeten worden, namelijk: het parkeren in het groen c.q. de behoefte aan paaltjes op de betreffende plekken. En de aantasting van de visuele aantrekkelijkheid van de buurt door de enorme billboards die geplaatst zijn.
Verslag kascommissie / financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012
Dhr. G. Jansen en mevr. A. Kaskens zaten in de kascommissie en doen verslag. Zij zijn langs geweest bij penningmeester mevr. Gheysen en hebben geconstateerd dat alles perfect in orde was. Hun advies aan de aanwezige leden is decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid voor het boekjaar 2011. Aldus geschiedt, met dank aan de penningmeester.

Penningmeester Gheysen doet vervolgens verslag. Het is een druk financieel jaar geweest. Er is meer geld besteed aan professionele bijstand. De subsidieaanvraag van € 3.000 voor het Infobulletin bij het stadsdeel Zuidoost is in 2011 gehonoreerd. In de begroting 2012 blijft € 2.000 staan (dit is ook realistisch vanwege te verwachten bezuinigingen bij de gemeente).
De kosten van het bestuur en commissies zijn iets hoger uitgevallen vanwege het feit dat er van diverse betrokken vrijwilligers afscheid genomen is.
De kosten van de archivering in het lopend jaar 2011 bedroegen 900 euro. De rest van de kosten drukt op het boekjaar 2012. In totaal is er door mevr. Gheysen 393,25 uur aan het archief besteed.
Het overschot van € 2.194 wordt bestemd voor het fonds Professionele Bijstand. De contributie blijft in 2012 gehandhaafd op € 15.

Benoeming kascommissie financieel jaarverslag 2012
De kascommissie voor het komend jaar bestaat uit de heren K. Koster en L. Bakker. Mevr. J. van Egdom is reserve.

Bestuurlijk jaarverslag
Gevraagd wordt naar het exacte aantal leden en of er mutaties zijn geweest. Geerdinkhof heeft 522 huishoudens waarvan 425 lid zijn van de vereniging. Er is een vraag over de functie van mevr. Prosec in het bestuur. Zij heeft bij het vacant blijven van de secretarisfunctie taken vervuld als vice-secretaris. Secretariaatstaken zijn tot op heden altijd verdeeld geweest onder de diverse bestuursleden.
Gevraagd wordt naar het aantal algemene bestuursvergaderingen en de terugkoppeling naar de leden. Er wordt minimaal een keer per zes weken vergaderd. Alles wat van belang is gaat direct door naar het Infobulletin, GG-alert of website om de leden te informeren.
Het is niet iedereen duidelijk wanneer bestuurstermijnen verlopen zijn. De voorzitter legt uit dat een termijn verlopen is na drie keer drie jaar.
Er wordt afscheid genomen van dhr. J. Kunst als bestuurslid. Hij blijft echter wel in de commissies Leefbaarheid en Veiligheid actief. Nu wordt hem alvast dank gezegd ten overstaan van de leden. Applaus is er deze avond voor hem, en een passend afscheid wordt nog geregeld door het bestuur.

Bestuursverkiezingen
De voorzitter adviseert de leden mevr. Y. Grift te herkiezen gezien haar grote kennis van zaken en haar inspanningen binnen het bestuur. Er zijn drie nieuwe kandidaat-bestuursleden:
Karin Moor is al jarenlang bewoonster van Zuidoost. In haar werkzame leven is zij actief voor dit stadsdeel, op het moment als beleidsmedewerker welzijn. Inmiddels woont zij twee jaar op Geerdinkhof. Zij wil graag een bijdrage leveren om de kansen te benutten die er liggen op het gebied van de leefbaarheid. Zij vindt sociale cohesie in de buurt erg belangrijk.
Dick Norg woont 25 jaar in de Bijlmer, waarvan 17 jaar op Geerdinkhof. Hij is werkzaam in de thuiszorg. Hij heeft nog geen bestuurservaring, en ziet zichzelf daarom als lerend bestuurslid. Dick is betrokken bij het Kelbergenkoor. Hij is geïnteresseerd in kwesties op het gebied van natuur en milieu. Graag zou hij de jeugd zoveel mogelijk bij dit onderwerp betrekken. Een commissie Duurzaamheid spreekt hem aan.
Hanny van Bakel heeft 25 jaar bestuursfuncties vervuld en is ook al jarenlang bewoonster van de Bijlmer, Geerdinkhof. Zij zou graag de uitstraling van Geerdinkhof willen versterken via website en infobulletin. Buurtevenementen organiseren vindt zij ook van belang. Verder zou zij de verbanden tussen eigenaren, bewoners en leden willen verhelderen en verbeteren. Ook denkt zij aan een commissie voor het actualiseren van statuten en huishoudelijk reglement. Hanny is bedrijfskundige, en voor 50% arbeidsongeschikt.

De stemcommissie wordt benoemden bestaat uit mevr. S. Sorber en mevr. K. Hartgers.
Er volgt enige verwarring en opnieuw een uitleg. Er mogen maximaal acht leden in het bestuur. Vier leden hebben hun termijn nog niet afgerond, en zij blijven. Er staan dus vier plekken open. Mevr. Grift kan herkozen worden voor een volgende termijn, en daarnaast hebben drie nieuwe kandidaten zich gemeld. Een aanwezige heeft het voorstel per acclamatie de vier kandidaten te benoemen als bestuurslid. De voorzitter legt uit dat in navolging van de statuten schriftelijk en hoofdelijk gestemd dient te worden. Vervolgens wordt er gestemd en is er aansluitend een pauze.
De stemming wijst uit dat drie van de vier kandidaten met een overtuigend percentage vóór-stemmen in het bestuur zitting kunnen gaan nemen: mevr. Grift, mevr. Moor en dhr. Norg.

Geerdinkhof en de toekomst
Leefbaarheid
Leefbaarheid in Geerdinkhof: dhr. Kunst heeft onlangs met Cor Post, ambtenaar van het stadsdeel, een schouw gedaan. Er zijn problemen gesignaleerd. De ervaringen met het oplossen van de problemen zijn goed. Meestal duurt het maximaal twee dagen totdat een en ander hersteld wordt. Onlangs is gesignaleerd dat er weer tuinafval neer gegooid wordt op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om bewoners uit Geerdinkhof zelf die zich dus niet verantwoordelijk opstellen. De milieupolitie kan ingelicht worden bij het probleem met afval. Het is echter aan de bewoners zelf om te signaleren en elkaar aan te spreken op misstanden. Wanneer afval van buitenaf komt, probeer dan kentekens te fotograferen of te noteren.
Aan de Geerdinkhofweg bevonden zich kapot gereden stukken gras. Het herstellen hiervan is goed gegaan. Wel is dit steeds afhankelijk van de beschikbare budgetten. De gele borden (verwijzingen naar huisnummers) die kapot waren zijn inmiddels vervangen.

Veiligheid
Uit de veiligheidsrapportage van 2011 blijkt dat wij nog steeds tot de veiligste buurten van Amsterdam behoren. Er zijn acht pogingen tot inbraak geweest in onze buurt. En er is een groep Ieren geweest die slecht en onvolledig afgewerkte klussen leverde en betaling probeerde af te dwingen. Vier buurtbewoners wilden aangifte doen. Er werd echter een civiele procedure aangeraden waarop de buurtbewoner van aangifte afzagen. Uiteindelijk bleek deze groep Ieren een landelijk probleem te zijn en is er een landelijk politieteam op gezet. Inmiddels heeft een buurtbewoner alsnog aangifte gedaan. Onlangs werden twee jongens met verdacht gedrag gesignaleerd. Zij begaven zich in tuinen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Paaltjes op paden
Gaten die in het fietspad vallen zijn ook ter attentie van de commissie Leefbaarheid. De voorkeur is om eerst paaltjes te plaatsen die het autoverkeer verhinderen op de fietspaden te rijden en dan het dichten van gaten. Politie en gemeente zijn echter om diverse redenen tegen paaltjes. Helaas signaleren wij veel autoverkeer waar het niet hoort. De politie kan zich nu alleen op handhaving concentreren, maar dat lijkt niet erg succesvol.

Overlegstructuren
Het bestuur heeft ook in 2011 deelgenomen aan diverse overlegstructuren. In het voorzittersoverleg is de aanzet gegeven tot 'pilots' van de brandweer. Omdat de aanrijtijden van de brandweer te lang gaan worden voor Gein en Geerdinkhof als de brandweerkazerne hier in zuidoost wordt opgeheven, zijn deze twee buurten pilotbuurten geworden. Het verzoek aan de bewoners van Geerdinkhof is: de brandweer vooral bij je uit te nodigen voor een veiligheidscheck. Je ontvangt dan tevens een kadootje: gratis brandmelders.
In hetzelfde overleg is aandacht besteed aan de belangrijke functie van ´Misdaad anoniem´ en het onderzoek ´Samenleven met verschillen´. De buurt met de op een na meeste problemen m.b.t. het samenleven in Amsterdam blijkt de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Nellestein blijkt de minst problematische buurt in Zuidoost te zijn.
Het EG-buurtoverleg is een buurtoverstijgend overleg met een gevarieerde agenda. Wij vinden het zinvol om daaraan deel te nemen. De meest actuele grote onderwerpen waar men zich mee heeft bezig gehouden zijn de rotonde Ganzenhoef en de markt.

Bijlmerweide/waterplan
De voorzitter leest het stuk van mevr. Van Bakel over dit onderwerp voor. Zij merkt op dat de keuze die nu gemaakt wordt voor de waterstroming volgens haar een onmogelijke is vanwege hoogteverschil.
Dhr. Wolterman, die vanuit de commissie Bijlmerweide betrokken is bij de gesprekken over de plannen, vertelt dat bij aanleg van de tunnel (A9) 80% van de nieuwe waterstroming naar de Gaasperplas zal gaan. De overige 20% gaat richting Bijlmerweide. Het gebied Bijlmerweide zal om die reden aangepast worden. Er zal overgegaan worden tot rietoevers en fluctuerende waterhoogtes.
Dit onderwerp heeft alle aandacht van het bestuur. Er is contact met ambtenaren, de vrijwilligers Bijlmerweide staan in contact met het bestuur en wij kunnen als bestuur ondersteunend ecologische rapporten laten opstellen.
Het idee wordt geopperd meer samenwerking met Kantershof te zoeken. Een complicatie is dat Kantershof bewonersverenigingen heeft per deelbuurt.

Schriftelijke vragen/vragen via mail
Mevr. Krom heeft het bestuur gevraagd of er een plan kan komen waarbij de kleinere vogelsoorten beschermd worden tegen de grote vogelsoorten in de buurt. Zij heeft de indruk dat de kleinere soorten als het ware verdrongen worden door onder meer de duiven en kraaien.
Dhr. Wolterman vertelt dat de concentraties grote vogelsoorten veel te maken hebben met voeren of de aanwezigheid van eetbaar afval. Deze vogels vallen ons dan ook meer in het zicht. In de praktijk doen de kleine vogelsoorten het best goed.

Rondvraag
Gevraagd wordt om uitbreiding van mailadressen van de GG-alert. Er was bijvoorbeeld onlangs een leuk schaatsevenement bij de steiger in de Bijlmerweide. De GG-alert is dan een prima doorgeefluik voor deze informatie. Ook wordt genoemd dat de dagen dat de milieukids actief zijn daarin genoemd zouden kunnen worden. Inmiddels zijn er 15 kinderen. Elke tweede zondag van de maand komen zij bijeen.
De vraag wordt gesteld of het verzet van bestuur en bewoners tegen de bebouwing (kavels) langs de Dreef wel verstandig is. Kan er een gevaar zijn dat bij het niet doorgaan van dit plan het stadsdeel zal terugvallen op het idee van lintbebouwing? Een plan dat de meeste buurtbewoners helemaal niet zien zitten.

{jb_iconic_info}Deze tekst is een bewerking door de redactie van de officiele vergadernotulen van de hand van Angela Prosec.{/jb_iconic_info}