De vergadering werd gehouden op 2 april 2013, in basisschool Samenspel. Aanwezig waren 26 leden en circa 5 medebewoners (per huis is er één bewoner lid). Aanwezige bestuursleden waren: Henk Kroese, voorzitter; Just Guicherit, vice-voorzitter; Angela Prosec, secretaris; Carine Geysen, penningmeester; Dick Norg, Yolanda Grift en Karin Moor, algemene bestuursleden.

ledenvergadering 2013-2

Opening
Voorzitter Henk Kroese memoreert dat dit de veertigste algemene ledenvergadering is: een jubileum. Dat valt overigens niet samen met het veertigjarig bestaan van Geerdinkhof. De eerste huizen zijn in 1974 opgeleverd, dus pas in 2014 bestaat de wijk Geerdinkhof veertig jaar.
De notulen van de negenendertigste Algemene Ledenvergadering van 2012 worden zonder aanpassingen vastgesteld.
Financieel jaarverslag 2012, begroting 2013 en verslag kascommissie
De penningmeester, mevrouw Carine Geysen, geeft een korte toelichting op de financiële stukken. Geconstateerd kan worden dat het aantal betalende leden langzaam maar gestaag daalt. Eind 2012 hadden 16 leden de contributie nog niet betaald. Voor 2012 heeft het Infobulletin € 3.000,- aan subsidie ontvangen. Omdat de regels voor de toekenning van een subsidie door het stadsdeel aangescherpt zijn, is het onzeker of het Infobulletin voor 2013 opnieuw subsidie ontvangt. Het wegvallen van subsidie kan ertoe leiden dat de ALV volgend jaar een besluit moet nemen over mogelijke verhoging van de contributie.

Begroting 2013
In de begroting is een post van
€ 1.600,- opgenomen voor het organiseren en realiseren van een buurt-bbq na de GarageSale 2013.
De Kascontrolecommissie bij monde van de heer Kick Koster stelt de leden voor om het bestuur decharge te verlenen. De leden nemen het voorstel met applaus over, met dank aan de penningmeester.
Besluiten: De ALV stemt in met het voorstel van het bestuur om het tekort van 2012 ten laste te brengen van de algemene reserve, met het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2013 à € 15,- per huis ongewijzigd te laten en met de begroting voor 2013.

Benoeming kascommissie 2013
Besluit: De heer Kick Koster en mevrouw Ank Vernooy vormen de kascommissie voor het begrotingsjaar 2013. De heer Leendert Bakker is reserve.

Bestuurlijk jaarverslag
Er zijn geen tekstuele opmerkingen over het bestuurlijk jaarverslag. De voorzitter bedankt mevrouw Karin Moor voor het opstellen hiervan.
Naar aanleiding van het jaarverslag brengt een van de leden naar voren dat het stadsdeel terughoudend is met herplant van bomen, nadat op verschillende plaatsen in Geerdinkhof
bomen zijn gekapt. Dat is vreemd in het licht van het 'duizendbomenplan' van het stadsdeel. Wil het bestuur dit in de gaten houden zodat in ieder geval bomen teruggeplaatst worden waar de bewoners om gevraagd hebben? Het bestuur heeft inmiddels de toezegging gekregen dat de gevraagde herplant zal plaatsvinden.
Besluit: Het bestuurlijk jaarverslag wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

Bestuursverkiezingen
Mevrouw Angela Prosec neemt afscheid van het bestuur. De voorzitter memoreert het feit dat ze zich twee termijnen met hart en ziel heeft ingezet voor de vereniging; ook altijd zeer grondig genotuleerd heeft en de afgelopen twee jaar secretaris is geweest. Hij bedankt haar voor haar inzet en geeft haar hiervoor een bloemetje. Het bestuur heeft haar een etentje aangeboden.
Angela Prosec memoreert de prettige samenwerking in en met het bestuur; het is een leuke club mensen. Ze wil nog wel regelmatig hand- en spandiensten verrichten.
Besluit: Mevrouw Carine Gheysen en de heer Henk Kroese worden opnieuw in het bestuur gekozen.

ledenvergadering 2013-1

Geerdinkhof en de toekomst
Door de komst van nieuwe leden in het bestuur waait er een frisse wind door het bestuur. Dit heeft geleid tot een bezinning op de visie van de vereniging. De voorzitter verwijst hierbij naar het doel van de vereniging: 'de behartiging van de gemeenschappelijke belangen in samenhang met het wonen in de wijk Geerdinkhof te Amsterdam en de omringende omgeving en het in eigendom hebben van een woning in die wijk'. Tijdens de discussie in het bestuur is de doelstelling ook verwoord als het werken aan 'een betrokken achterban met gemeenschapszin die niet klaagt maar zelf initiatieven neemt'. Kortom, het bestuur wil het accent meer leggen op het faciliteren en ondersteunen van initiatieven vanuit de leden zelf. Daarom heeft het bestuur gemeend om expliciet bestaande commissies meer op de voorgrond te zetten en mogelijk nieuwe commissies te initiëren. Hiertoe roept het bestuur expliciet op, zowel tijdens deze ALV als in de komende Infobulletins.

Naschrift bestuur: Met name de doelstelling van de vereniging is in 2003 aangepast zodat de vereniging namens de leden juridisch op kan treden. De huidige doelstelling, opgesteld in overleg met onze advocaat, bestaat daarom uit twee delen, waarvan het tweede deel luidt: ´het beschermen, handhaven en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving en van de milieu-, natuur- en ruimtelijke kwaliteit, een en ander in de ruimste zin, in de wijk Geerdinkhof te Amsterdam en de omringende omgeving´.

Commissies
De voorzitter, Henk Kroese neemt de verschillende commissies door. In elke commissie zal een bestuurslid plaatsnemen om de relatie met het bestuur te waarborgen, zodat de commissies in de geest van de ALV optreden.

Commissie Veiligheid en Leefbaarheid
Leden: Johan Kunst (GG) en Henk Kroese (GG).
In 2012 zijn er bij de commissie 1 geweldsmisdrijf en 4 (pogingen tot) inbraak gemeld. In de eerste drie maanden van 2013 zijn er 3 (pogingen tot) inbraken geweest.

Het bestuur heeft op het 'Grasplan' van het stadsdeel een reactie gestuurd. Naar aanleiding daarvan leeft het idee onder een aantal bewoners, zoals ook beschreven in het laatste Infobulletin, om het onderhoud van het groen in Geerdinkhof zelf te gaan doen. De heer Ruud Wolterman geeft een toelichting en refereert aan een initiatief in een wijk in Almere waar circa 150 bewoners al ruim twee jaar het groen in hun eigen wijk bijhouden. Overleg met het stadsdeel volgt.
Naschrift bestuur: de leden Hanny van Bakel en Wouter van Rennes hebben zich voor de commissie aangemeld.

Commissie Bijlmerweide
Leden: Ruud Wolterman, voorzitter; Marjan Verjaal (Garstkamp); Ellen Genet, penningmeester; Wouter van Rennes en diverse andere bewoners van Geerdinkhof, Kantershof, Gouden Leeuw en Groenhoven.

De heer Ruud Wolterman schetst wat de Commissie Bijlmerweide, ook genoemd de Werkgroep Vrijwilligers Bijlmerweide, doet tijdens de maandelijkse werkochtenden, elke derde zaterdag van de maand.
Er is minimaal twee keer per jaar overleg met het stadsdeel. Zowel door het realiseren van de Vernieuwing Bijlmermeer als met name door het hoofd Groen, de heer Wegewijs, lijkt er een nieuwe wind te waaien op het stadsdeelkantoor: er is positieve aandacht voor groen en milieu.
Via het inspreken door de Werkgroep bij de herziening van het structuurplan van de provincie heeft de Bijlmerweide expliciet de status van beschermde natuur gekregen. Inmiddels is de Werkgroep ook intensief betrokken bij het overleg over de wijze waarop de waterberging in de Bijlmerweide vorm krijgt. Door de verbreding van de A9, de Gaasperdammerweg, moet er links en rechts van de verbrede weg, waterberging gerealiseerd worden: 4,5 ha ten zuiden van de Gaasperdammerweg en 2 ha in de Bijlmerweide. Er is drie keer overleg geweest met bewoners waarop de voortgang van de plannen gepresenteerd is. Tijdens deze bijeenkomsten is aangegeven door SDR dat er gestreefd wordt naar het inhuren van aannemers die ervaring hebben met het werken in de EHS.
De voorgestelde plannen hebben de instemming van de Werkgroep Vrijwilligers Bijlmerweide. De natuur in de Bijlmerweide, de biodiversiteit, zal er door versterkt worden. Echter, de commissie heeft grote zorgen over de uitvoering: door gebruik van zwaar materieel kan grote schade worden aangericht.
Besluit: De Werkgroep neemt het voortouw bij het overleg met het stadsdeel casu quo de projectleider om een begeleidingscommissie in te stellen. Het bestuur zal dit steunen.

Commissie Duurzaamheid
Tijdens de ALV in 2012 (b)leek er behoefte te zijn onder leden aan meer aandacht voor duurzaamheid in Geerdinkhof. Toen hebben drie leden zich aangemeld voor deze commissie. Tot op heden is er één keer een bijeenkomst geweest. De ALV discussieert over het doel van deze commissie, nut en noodzaak en of er vanuit de leden nog steeds behoefte aan is. Verschillende aspecten van duurzaamheid worden genoemd (rijp en groen): zonnepanelen, verlichting lantaarnpalen, mos- en onkruidbestrijding, inzameling plastic, beschikbaarheid deelauto's, etcetera.
Besluit: De ALV besluit duurzaamheid onder te brengen bij de commissie Veiligheid en Leefbaarheid.

Commissie Erfpacht
Leden: Just Guicherit (GG), mevrouw de Vries meldt zich aan.
In 2025 lopen de meeste erfpachtcontracten af. Dus het gaat ons allemaal aan. Daarnaast zijn er in Amsterdam twee erfpachtverenigingen, waarvan de vereniging lid is.

Naschrift bestuur: Het is ook mogelijk om nu al een herziening van de canon aan te vragen (artikel in Parool, Volkskrant of Eigen Huis). De commissie zal hier achteraan gaan.

Commissie Geerdinkhof 40 jaar
Leden: Dick Norg (GG), Angela Prosec.
In het bestuur is gesproken over de mogelijkheid om ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de wijk Geerdinkhof een boekje uit te geven. Er zijn eerste initiatieven ontplooid. De ALV discussieert over de mogelijkheid van sponsors, creatieve bewoners die een bijdrage leveren, etcetera.
Besluit: In een van de komende Infobulletins zal hierover een artikel opgenomen worden en zal een oproep gedaan worden.

Rondvraag
Bij de rondvraag kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Er zijn minder huizen dan huisnummers (wegens garages met eigen nummers).
  • De perikelen rond de rotonde bij Ganzenpoort.
  • De parkeerbalans (de aanwezige parkeerplaatsen ten opzichte van het aantal woningen en de reservering voor het winkelcentrum).
  • De langdurige stremming van het Ganzenhoefpad wegens de aanleg van een watergang.
  • Diverse borden in Geerdinkhof staan verkeerd, ze wijzen de verkeerde richting op. Bewoners worden opgeroepen foto's etcetera naar secretaris@geerdinkhof.nl te sturen.
  • Het verzoek van een van de aanstaande bewoners van de Droomzone om lid te worden van de vereniging Geerdinkhof.