Op 23 september j.l. werd in de Garstkamp een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden van de Vereniging van Huiseigenaren Groot Geerdinkhof. Er werden twee nieuwe bestuursleden gekozen en vanaf dat moment kon het bestuur een nieuwe start maken. In dit verkorte verslag, op basis van de voorlopige vergadernotulen, schetsen we in grote lijnen wat er werd gezegd en wat er werd besloten.
ledenvergadering 2014-3

Dit was de derde ALV binnen zes maanden, noodzakelijk geworden als gevolg van het onverwachts opstappen van enkele bestuursleden eerder dit jaar. Tussentijds, op 27 mei, vond ook nog een ALV plaats. Op deze drukbezochte bijeenkomst werden de gebleken bestuursperikelen openbaar besproken en kwam een oplossing in zicht.

Start
Op dinsdag 23 september 2014 waren 35 stemgerechtigden (inclusief gemachtigden) aanwezig, waaronder de bestuursleden. Als notulencommissie werden benoemd
Lammie Peters en Jan van Duijn. De notulen van de 42ste ALV (die van 27 mei dus) werden zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan notulist en notulencommissie.

Bestuursverkiezingen: twee kandidaten
Er kon worden gestemd over twee kandidaat-bestuursleden. Als telcommissie werden benoemd: Ruud Wolterman en Wouter van Rennes. Er werden 35 geldige stemmen uitgebracht. De telcommissie kon vaststellen dat de vergadering beide kandidaten unaniem had gekozen tot nieuwe bestuursleden. Een hartelijk welkom dus voor Marja van Santen en Antoine Heideveld.

Bestemmingsplan Bijlmerweide en omgeving
(Scheidend) voorzitter Henk Kroese deed een oproep om naar de zitting van 8 oktober van de Raad van State in Den Haag over het bestemmingsplan Bijlmerweide te gaan. Er zijn hierover verder geen vragen en opmerkingen van de leden.

Lidmaatschap uitbreiden of niet?
Moeten huiseigenaren van buiten Geerdinkhof ook lid kunnen worden van de vereniging? De komst van de 'Droomzone' zo dicht tegen Geerdinkhof aan maakte deze vraag actueel. Het bestuur had drie opties aangegeven waarover gestemd kon worden. Voorafgaand aan de stemming over dit heikele, maar interessante onderwerp stelden aanwezige leden vragen en maakten opmerkingen. Zo was er het punt van de mogelijke belangentegenstellingen tussen leden van Geerdinkhof en die van daarbuiten. De kans op die tegenstellingen werd door het bestuur reëel geacht. Die kunnen er bijvoorbeeld zijn ten aanzien van het parkeerbeleid; ook is er buiten Geerdinkhof een ander bestemmingsplan van toepassing. Als er leden van buiten bijkomen dan moet het bestuur dus twee bestemmingsplannen in de gaten houden.
Is het een optie om alleen uit te breiden met Droomzone-bewoners, stelde iemand voor.
Een dergelijke inperking van de uitbreiding vond direct weerklank bij bestuur en aanwezigen. Maar omdat het aanpassen van de statuten een dure aangelegenheid is, werd de suggestie gedaan eerst te checken of de 'dromers' dat wel echt willen. Het bestuur zegde dit toe. Een mogelijkheid die daarbij werd genoemd was om de dromers voorlopig alleen het Infobulletin te geven en ze uit te nodigen bij burenborrel. Pas later, als dat goed werkt, kan ervoor gekozen worden het lidmaatschap uit te breiden. Tegen deze voorzichtige benadering werd weer ingebracht dat we wel sterke argumenten moeten hebben om de dromers géén lid te laten worden; ze horen er in principe bij en 'u dient uw naaste(n)/ buren lief te hebben', aldus de spreker.

Na deze discussie werden de drie opties gehandhaafd, waarbij de derde optie (extern lidmaatschap mogelijk) werd gewijzigd in 'alleen uitbreiding met de Droomzone'. De uitslag van de stemming was:

  • niet uitbreiden: 35 tegen
  • alleen donateur laten worden: 13 voor
  • uitbreiden met alleen huiseigenaren van de Droomzone: 22 voor.

Er is dus een meerderheid voor de (geamendeerde) optie c. Voor het wijzigen van de statuten is echter een twee-derde meerderheid nodig van de geldig uitgebrachte stemmen op een algemene ledenvergadering waarbij ten minste de helft van alle leden aanwezig is. Procedure is nu dat het bestuur op de volgende ALV met een voorstel komt. Als hier dan een twee-derde meerderheid voor is, terwijl niet de helft van het aantal leden aanwezig is, dan moet hetzelfde voorstel worden voorgelegd op een volgende ALV, waar dan een twee-derde meerderheid van de stemmen voldoende is, ongeacht het aantal aanwezig leden. Statuten wijzigen, dat doe je dus niet zomaar even...
Het bestuur gaat nu uit van optie c, het uitbreiden van Groot Geerdinkhof met de Droomzone. Het zal de wensen van de bewoners van de Droomzone en de kosten van de statutenwijziging onderzoeken.

Overige aandachtspunten
Het bestuur wordt gevraagd contact op te nemen met de gemeentes Diemen en Amsterdam vanwege de geluidsoverlast van evenementen waarmee we ieder jaar worden geconfronteerd. Het aantal evenementen neemt jaarlijks toe, alsook het aantal decibellen. Het bestuur zegde dit toe.
Parkeeroverlast scholen. Bij de start van het nieuwe schooljaar hielden ouders zich niet aan de regels. Daar is door bewoners over geklaagd bij de politie. De politie is daar regelmatig gaan posten. Sinds die tijd nemen de ouders de regels beter in acht. Nu zijn er geen klachten meer.

Sluiting
Voordat de vergadering werd afgesloten stond het bestuur stil bij het afscheid van vier bestuursleden. Allereerst was het woord aan scheidend voorzitter Henk Kroese, die aangaf met hoeveel plezier en toewijding hij zich jarenlang om het wel en wee van Geerdinkhof heeft bekommerd (zie ook elders in dit nummer).
Vervolgens was het woord aan bestuurslid Yolanda Grift, die een woord van waardering sprak voor de scheidende bestuursleden Henk Kroese (vz) en Carine Gheijsen (penningmeester), en de reeds opgestapte algemene bestuursleden Karin Moor en Just Guicherit.
Alle afgetreden bestuursleden kregen een bosje bloemen en er werd een afscheidsetentje aangeboden.

(De officiële vergadernotulen zullen voorafgaand aan de eerstvolgende ALV worden verspreid. Indien zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, zal dit omstreeks april 2015 het geval zijn.)