Moeten bewoners van de droomzone lid kunnen worden van de Vereniging Groot Geerdinkhof? Of is het simpele feit dat ze aan de
's-Gravendijkdreef wonen reden genoeg om daartegen te zijn? En hoe denken de bewoners van de lage nummers hierover?
hoe groot is geerdinkhof

De grenzen aan het lidmaatschap van de vereniging

Inmiddels is de discussie op gang gekomen. Lagenummerbewoner Ton de Wreede schreef al een brief aan het bestuur om de vereniging (desgewenst ) ook open te stellen voor 'dromers', ook al is hun adres niet in Geerdinkhof. Net als alle andere bewoners van de lage nummers was De Wreede tegen de dreefverlaging, bomenkap en droomzone. Maar nu die jarenlange strijd verloren is en er nieuwe buren verschijnen, moet je die niet uitsluiten, vindt hij. Ze hebben zelf immers geen enkel aandeel in die beslissingen gehad.

Op de Algemene ledenvergadering van 27 mei j.l vroeg een van de aanwezigen zich af waarom men tegen het lidmaatschap van de 'dromers' kon zijn. Bestuurslid Yolanda Grift legde uit dat de ledenvergadering zich daar vorig jaar tegen heeft uitgesproken, maar dat het onderwerp natuurlijk opnieuw ter sprake gebracht kan worden op een volgende algemene ledenvergadering. Bijvoorbeeld die in het komende najaar.
Een andere bewoner haalde in een ingezonden brief (die mede verscheen in de stukken voor de recente ledenvergadering) de statutenwijziging van 2003 aan. In de toen gewijzigde tekst is sindsdien sprake van de 'woonomgeving in de ruimste zin', wat volgens hem reden zou moeten zijn de nieuwe dreefbewoners aan GDH-zijde als lid te accepteren.

Of dat zo gemakkelijk zou zijn is nog maar de vraag. In de eerste plaats had de statutenwijziging van 2003 een heel ander doel, namelijk de vereniging een rechtsgrond te verlenen bij procedures rond bestemmingsplannen die ingrijpen op de omgeving van Geerdinkhof. En niet om het lidmaatschap te verruimen tot degenen die een woning hebben buiten Geerdinkhof. Er zijn ook nooit mensen lid geworden die in Garstkamp, Groenhoven of Kantershof wonen, toch ook zeer dicht tegen Geerdinkhof aan gelegen. Om de criteria van het lidmaatschap zuiver te houden en willekeur uit te sluiten zou op zijn minst een nieuw criterium voor het lidmaatschap moeten worden geformuleerd en door de ledenvergadering moeten worden aangenomen. Wie wil weten wat daarvoor nodig is, kan artikel 12 van de statuten nalezen op www.geerdinkhof.nl. In ieder geval is een tweederde meerderheid van de aanwezige leden nodig.

Maar wellicht is dat niet ondenkbaar. Uit nieuwsgierigheid ben ik eens wat bewoners van de lage nummers gaan interviewen over dit onderwerp. Ik heb er acht gesproken, alle wonend tegen de droomzone aan. Vrijwel iedereen die ik sprak huldigde hetzelfde standpunt als Ton de Wreede: we hebben ons als bewoners verzet tegen de plannen. En het was beter geweest als de oude situatie was blijven bestaan. Maar de nieuwe bewoners hebben daar geen enkele schuld aan. Nu ze hier wonen, en zo dicht tegen Geerdinkhof aan, moeten ze deel kunnen uitmaken van deze gemeenschap.

Het zal de voormalige stadsdeelbestuurders als muziek in de oren klinken. Zij gokten immers op de aantrekkingskracht van Geerdinkhof voor de eveneens wat beter gesitueerde bewoners van de droomzone. Anders gezegd: zonder Geerdinkhof geen droomzone. En hoewel het de bedoeling was dat de dromers in de eerste plaats 'dreefbewoners' zouden worden (zich letterlijk zouden 'adresseren aan de dreef'), lijkt het erop dat zij zich liever adresseren op Geerdinkhof... Of zoals een van de Geerdinkhoffers het omschreef: de hoge dreef moest weg omdat het een scheidslijn was, de lage dreef is dat nog steeds.

Kortom, de vraag hoe groot Geerdinkhof nu momenteel is, kent veel aspecten. Het is de moiete waard daarover op de komende ALV van gedachten te wisselen.