De algemene ledenvergadering van 27 mei was een vervolg op de eerste ALV van dit jaar, die op 8 april jl. plaatsvond. Op die avond traden drie van de zes bestuursleden af, waarbij hun verklaring werd voorgelezen. Na een korte bespreking van de ontstane situatie tussen bestuur en leden werd deze vergadering geschorst. De overige onderwerpen voor deze avond werden besproken op de tweede ALV van dit jaar, afgelopen 27 mei. Ook de verkiezing van nieuwe bestuursleden moest toen plaatsvinden.
Omdat het aftreden van de drie bestuursleden voor een deel te maken had met communicatieproblemen binnen het gehele bestuur, is ook voor deze tweede ALV een technisch voorzitter, dit keer van buiten Geerdinkhof, gevraagd de avond te leiden. Hierdoor hadden de zittende bestuursleden de vrijheid volop mee te discussiëren over de onderwerpen die naar voren zouden komen.

ledenvergadering 2014-2

Welkom
Het bestuur was dus blij met de aanwezigheid van de heer Frank Ratelband, de technisch voorzitter; hij heette de aanwezige leden (rond de negentig personen) plus aanhang hartelijk welkom. Ook de voorzitter was blij met de heer Ratelband en gaf na een kort welkom de leiding over aan de heer Ratelband.

Notulen
Na benoeming van de notulencommissie voor dit keer werden de notulen van de vorige keer besproken en goedgekeurd.

Bestuursverkiezingen
Alvorens er werd overgegaan op de verkiezingen (er was één kandidaat en een zittend bestuurslid dat stemming verlangde) volgde een pittige discussie over onder meer de aangepaste verklaring van de drie afgetreden bestuursleden, de verklaringen van het bestuur en over de binnengekomen mails van andere leden. Een aantal leden vond dat bij een bestuurscrisis het hele bestuur zou moeten aftreden. Weer anderen vonden dat dit volgens de statuten niet zou kunnen of om andere redenen niet wenselijk was.
Om de zaak niet op de spits te drijven legde de huidige voorzitter een verklaring af:

  1. Het bestuur vindt draagvlak van leden voor het hele bestuur erg belangrijk.
  2. Ook de continuïteit binnen de vereniging komt door deze crisis op het spel te staan.
  3. Daarom verklaart de voorzitter dat hij over een half jaar zal aftreden, of zoveel eerder als er een nieuw bestuur is gevormd.
  4. Het bestuur wil na de zomer nog een extra ALV plannen, waarbij nieuwe kandidaten gekozen kunnen worden als bestuursleden. De voorzitter roept daarom nu leden op zich kandidaat te stellen. Vooral leden die bereid zijn te fungeren als penningmeester en secretaris zijn uitermate belangrijk om door te kunnen gaan met onze vereniging.

(NB de voorzitter heeft twee jaar lang ook gefunctioneerd als secretaris bij gebrek aan een echte secretaris.)

Na deze oproep meldden zich drie nieuwe aspirant-leden voor het bestuur:

  • mw. Joke Geuzenbroek (543),
  • mw. Marja van Santen (97) en
  • dhr. Antoine Heideveld (378).

Daar zijn we heel blij mee, maar het is nog niet genoeg. Dus als u interesse hebt voor een bestuursfunctie, meld u zich dan aub vóór het einde van de zomer als kandidaat via secretaris@geerdinkhof.nl

Hierna volgde de verkiezing, waarbij mw. Marian Schmid (241) verkozen werd als nieuw bestuurslid en mw. Yolanda Grift bevestigd kreeg dat zij voldoende vertrouwen geniet van de leden om aan te blijven als bestuurslid. Van harte gefeliciteerd!

Overige onderwerpen
Daarna werden de andere onderwerpen van de agenda vrij snel afgewerkt, zonder noemenswaardige vragen/opmerkingen.

Sluiting
Tegen tien uur werd de avond besloten, waarna iedereen werd uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

De volledige notulen van de ALV van 27 mei worden opgenomen in de vergaderstukken die voorafgaand aan de volgende ALV aan alle leden zullen worden rondgedeeld.

Henk Kroese
30 mei 2014