Verslag van de 41e ledenvergadering van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren

ledenvergadering 2014-1

Datum: 8 april 2014

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Basisschool Samenspel (Geerdinkhof)

Aanwezig: 33 leden en 4 leden die een machtiging hebben afgegeven.

Aanwezig bestuur: Henk Kroese, voorzitter; Just Guicherit, vice-voorzitter; Carine Gheysen, penningmeester; Dick Norg, algemeen bestuurslid; Yolanda Grift, algemeen bestuurslid; Karin Moor, algemeen bestuurslid

Technisch voorzitter: Ger Jansen

Notulen: Boudy Bloem

1. Opening

De voorzitter, Henk Kroese, opent de vergadering om 20.10. Hij heet de aanwezige leden welkom. Aangezien het een bijzondere algemene ledenvergadering betreft, is de heer Ger Jansen verzocht deze avond het voorzitterschap over te nemen van de heer Kroese. De voorgestelde agenda zal vanavond tot punt 6 behandeld worden. Over ca 5 weken zal de vergadering voortgezet worden. Uitnodigingen met de exacte datum zullen nog doorgegeven worden.

2. Benoeming notulencommissie

Besluit: De notulencommissie bestaat uit mevrouw Marja van Santen en de heer Wouter van Rennes.

3. Goedkeuring notulen van de 40e Algemene Ledenvergadering

Tekstueel:

· Pag. 3, 5e zin van boven: de heer Kunst (nr. 256) vraagt of het woord "aansprakelijkheidsverzekering" wel de juiste benaming is. Het bestuur is van oordeel dat het juist is.

· Pag 5, 5e vraag: de heer Kunst vraagt of de uitdrukking "geen gevolg aan" correct is. Het bestuur is van oordeel dat het correct is weergegeven.

· Pag. 7, de heer Kunst merkt op dat bij de eerste vraag van onder, "laatste categorie" niet correct is maar "laagste categorie" moet zijn. Dit zal worden aangepast.

· Pag 7, onder kopje Commissie Duurzaamheid, derde regel van boven, staat de naam Marja Schmidt. Dit is niet juist. De juiste naam is Marian Schmid. Dit zal worden aangepast.

· Pag. 9, de heer Kunst merkt op dat bij de derde vraag van boven "ingedraaid" staat. Moet zijn "gedraaid". Zal worden aangepast.

Besluit:
Er zijn geen overige tekstuele opmerkingen over de notulen. De notulen worden vastgesteld. De voorzitter bedankt de notulist, Yolanda Grift, en de leden van de notulencommissie.

4. Financieel jaarverslag 2013, begroting 2014 en verslag kascommissie

Financieel jaarverslag 2013

Vraag: Waarom staan we negatief als we positieve reserves hebben?

Antwoord: Het negatief saldo is afgetrokken van de reserve.

Vraag: Op pag. 14, berekening van baten en lasten: kosten buurt-BBQ bedroegen € 2.000. Wordt het dit jaar weer georganiseerd?

Antwoord: De subsidie is al gegeven. Financieel is er dus geen probleem.

Vraag: Waarom is de bijdrage voor de BBQ van de leden niet lager dan de bijdrage van

de niet-leden?

Antwoord: Een BBQ is er ook voor de sociale cohesie.

Mevrouw Gheysen meldt dat er een fout staat op pagina 12, Toelichting op de balans per 31/12. Zij zal deze fout herstellen en een nieuwe cijferopstelling leveren.

Het ledenbestand bedraagt in 2013 413 leden, waarvan 400 betalende leden. Er is een achterstand van de contributiebetaling van 16 leden over 2012.

Kascontrolecommisie

Mevrouw Ank Vernooij leest mede namens Leendert Bakker de verklaring voor en stelt de leden voor om de penningmeester decharge te verlenen. De leden nemen het voorstel over met dank aan de penningmeester.

Mevrouw Hanny van Bakel merkt op dat haar man Kick Koster ook lid was van de kascontrole­commissie; hij is het afgelopen jaar echter overleden.

Besluit: De ALV stemt in met het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2014 à € 15 euro per woning, ongewijzigd te laten.

Besluit: De ALV stemt in met de begroting voor 2014.

5. Benoeming kascommissie 2014

Besluit: De heer Husslage en mevrouw Van Bakel vormen de kascommissie voor het begrotingsjaar 2014. De heer J. Kunst is reserve.

6. Bestuurlijk jaarverslag

Besluit: Het bestuurlijk jaarverslag wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

Verklaring bestuursleden

Er wordt een verklaring namens de afgetreden bestuursleden voorgelezen door de heer Just Guicherit. De verklaring luidt als volgt:

Het doel van de vereniging is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de leden in samenhang met het wonen in de wijk. Dat doet de vereniging door het beschermen, handhaven en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving en van de milieu-, natuur- en ruimtelijke kwaliteit. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

• Bewoners van Geerdinkhof met elkaar in contact te brengen

• Samen te werken en af te stemmen met overheidsorganen en instellingen van algemeen belang

• Het beleid van stadsdeel en instellingen van algemeen belang positief te beïnvloeden

• Het voeren van zowel civiel- als bestuursrechtelijke procedures namens de leden.

Wij - Just Guicherit, Carine Gheysen en Karin Moor - zijn van mening dat het bestuur te veel ontmoeting, samenwerking met instellingen uit de omgeving van Geerdinkhof zoekt en het stimuleren en motiveren van leden in het ontwikkelen en uitvoeren van eigen initiatieven nalaat. Het ergste vinden wij dat wij een verslechterde relatie met de achterban hebben moeten constateren.

De gekozen richting van het bestuur is niet langer verenigbaar met onze persoonlijke motivatie om als bestuurslid van Groot Geerdinkhof actief te blijven en heeft ons doen besluiten om ons bestuurslidmaatschap op te zeggen. Carine blijft als demissionair penningmeester actief tot een vervanger is gevonden. Just en Karin nemen per direct als bestuurslid afscheid.

Hierna wordt de vergadering om 20.30 uur voor 15 minuten geschorst. Men start weer om 20.45 uur.

Vraag: De voorgelezen verklaring is wellicht slechts het topje van de ijsberg. Maar is het desondanks wel verstandig om met een veertigjarig jubileum van de vereniging dit jaar, het meningsverschil zo te laten escaleren? Kan het bestuur de verschillen niet overbruggen?

Antwoord: Just Guicherit antwoordt dat het inderdaad het topje van de ijsberg is. De interne en externe communicatie is ronduit slecht te noemen.

Vraag: Waar gaat het precies over? Kan het bestuur hierover iets duidelijker zijn?

Antwoord: Karin Moor zegt hierop dat het voor haar zeer zwaarwegend is dat de bewoners­initiatieven niet de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Werkgroepen zouden besluiten moeten kunnen nemen, maar doordat sommige bestuursleden procedures als sturend zien en daardoor de bewonersinitiatieven geen, of zeer kleine, kans geven te slagen, voelt Karin dit alsof ze de leden in de steek laat.
Bijv. het voorstel de buurt-BBQ na de garagesale bij Manege Waveren te houden. Zo'n BBQ is heel goed voor de sociale cohesie en wordt gedragen door een grote groep bewoners. Wij moeten het milieu, maar ook de sociale cohesie in acht nemen. Er is een harde en zachte kant mogelijk, nu is er op een manier gecommuniceerd met de werkgroep, dat deze afhaakt. De bestuursleden die aftreden hebben met elkaar afgesproken niet met modder te gooien.
Carine Gheysen voegt hieraan toe dat de subsidie al is aangevraagd en gehonoreerd, de BBQ kan dus gewoon doorgaan. Als hij niet doorgaat is de consequentie dat het geld teruggestort moet worden aan het stadsdeel.
Henk Kroese wil graag een coördinator voor de BBQ.
Yolanda Grift voegt hieraan toe dat het organiseren van de BBQ veel tijd en inzet vergt. Binnen het bestuur bestaat er onenigheid over de plek. Waveren is Bijlmerweide en dat is beschermd natuurgebied. Omdat vanuit Geerdinkhof een procedure loopt bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Bijlmerweide inzake de optimale status van natuurgebied van de Bijlmerweide, lijkt deze plek niet zo geschikt voor een BBQ.

Vraag: Kon dit niet binnen het bestuur geregeld worden?

Antwoord: Just Guicherit antwoordt hierop dat dat niet lukte. Daarbij is de functie van bestuurslid een vrijwilligersbaan en hij heeft een reguliere baan waar tijd en aandacht voor nodig is. Om dit soort zaken binnen het bestuur te regelen kost te veel tijd en energie.

[WR: wat met de vraag bedoeld werd, is of het bestuur, in plaats van tweeslachtig te blijven, niet een kordaat besluit had kunnen nemen op grond waarvan concrete actie had kunnen worden ondernomen om de BBQ waar dan ook te organiseren. Niet bedoeld was of het bestuur de organisatie van de BBQ zelf ter hand had moeten nemen. Het antwoord van JG zoals hier beschreven wekt de indruk dat er een andere vraag gesteld is.]

Ger Jansen vat het kort samen: 3 leden stappen op, er zijn dringend nieuwe leden nodig.

Wie heeft belangstelling?

Het commentaar van de aanwezige leden kan als volgt kort worden samengevat:

Lastig dat het halve bestuur opstapt. Nieuwe bestuursleden voldoen misschien niet snel genoeg. Hoeveel uur gemiddeld kost het om bestuurslid te zijn? Wat zijn de eisen/wensen van de 3 resterende bestuursleden?
Yolanda Grift meldt dat bij de voortzetting van de ALV over ca 5 weken er ook een verklaring zal komen van de 3 resterende bestuursleden.
Henk Kroese voegt hier aan toe dat een nieuw bestuurslid niet meteen voorzitter of penningmeester hoeft te worden.

Diversen

· Yolanda Grift wil nog even punt 9 OZB aanroeren. Als men de OZB naar beneden wil bijstellen, dan zo snel mogelijk bezwaar aantekenen. De heer Kucharski meldt dat hij al vaker bezwaar heeft aangetekend, maar dat het nooit is gelukt.

· Hanny van Bakel meldt dat zij na het overlijden van haar man erg goed is opgevangen door haar buren.

· De garagesale gaat door en wordt gewoon georganiseerd, staat los van de buurt-BBQ.

Sluiting

De technisch voorzitter Ger Jansen sluit om 21.35 de vergadering. De voortzetting van deze vergadering zal over ca 5 weken plaatsvinden. Tijd en plaats zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de leden. Tevens doet Ger Jansen een oproep aan de leden om zich aan te melden als bestuurslid.

Henk Kroese bedankt Ger voor het technisch voorzitterschap deze avond.

Hierna nodigt Ger Jansen iedereen uit om nog een drankje te nemen en wat na te praten.