De grootscheep se vernieuwingsoperatie in de Bijlmermeer heeft de aantrek kingskracht van het gebied niet vergroot. Van de bewoners in de nieuwbouw zegt twaalf procent zeker te willen verhuizen. In de oudbouw is dat dertig procent.

Nergens in Amsterdam is de wens om te verkassen zo groot, concludeert de Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente in een evaluatie van de vernieuwing van de Bijlmer. Als motief noemt een kwart van de mensen de sfeer in de buurt. In de rest van Amsterdam noemt achttien procent dit als een reden om te verhuizen. Een ander kwart in de Bijlmer vindt de hui dige woning te duur, tegen negen procent in de rest van de stad.

Bij de grootscheepse vernieuwings operatie, die in 1992 van start ging en die volgend jaar klaar is, zijn in de driehoek tussen de winkelcentra Amsterdamse Poort, Ganzenhoef en Kraaiennest zevenduizend flatwo nin gen gesloopt en vervangen door bijna vijfduizend nieuwbouwwo nin gen. Gedurende deze werkzaam heden zijn zestienduizend bewoners uit het vernieuwingsgebied wegge trokken. Een derde van de oor spronkelijke bewoners woont er weer of nog steeds.

Van de zeventienduizend woningen in het gebied is tegenwoordig drie kwart huurwoning. Een koopwo ning in de Bijlmer is relatief goed koop: de gemiddelde verkoopprijs bedraagt 2380 euro per vierkante meter, tegen een gemiddelde vier kantemeterprijs van 4056 euro in heel Amsterdam. Deze verschillen zijn de laatste achttien jaar alleen maar groter geworden.

De verwachting, dat de nieuwbouw meer mensen met middeninkomens naar de Bijlmer zou trekken, is slechts ten dele uitgekomen. Er hebben zich relatief meer mensen met een inkomen boven het mini mum gevestigd, maar het gebied
kent nog steeds het laagste inkomensniveau van Amsterdam. Terwijl het percentage minima in de hele stad daalde, steeg het in de Bijlmer tot 27 procent.

Ook de werkloosheid blijft hoog in het vernieuwingsgebied. Tien procent van de bewoners staat ingeschreven als werkzoekende, wat meer is dan gemiddeld in Zuidoost en Amsterdam. Overigens had in 1994 een kwart van de volwassen bewoners een werkloosheidsuitkering. De economische crisis heeft er toe geleid dat de werkloosheid in
het kwetsbare gebied sinds 2009 meer dan gemiddeld oploopt.

Een ander kenmerk van de Bijlmer is het grote aantal eenoudergezin nen. Dit nam tussen 1992 en 2009 van 3400 huishoudens toe tot 3800 huishoudens.

De samenstelling van de bevolking van het vernieuwingsgebied is wel sterk veranderd, Het aantal autoch to nen daalde tussen 1992 en 2009 met 47 procent, tot zevenduizend van de huidige 37.000 bewoners. De dertienduizend Surinamers vor men nu de grootste gemeenschap in de Bijlmer. Opvallend is de verdub beling van het aantal Ghanese be wo ners tot bijna 4500.

Bron: PATRICK MEERSHOEK - Het Parool 3 november 2010