Bestemmingsplan Bijlmermeer

Het oorspronkelijke bestemmingsplan voor de Bijlmermeer dateert uit 1975:

tekst

kaarten

In 2003 is het voorontwerp voor De Nieuwe Bijlmer ter inzage gelegd:

tekst

 

We hebben het beroep tegen het bestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer helaas verloren. Dat plan is daarmee definitief en voor gedupeerde bewoners ligt de weg dus nu open om planschadeclaims in te dienen.
De uitspraak van de Raad van State ligt ter beoordeling bij onze advocaat; we wachten zijn conclusies af.

Vandaag, dinsdag 28 april, is de hoorzitting bij de Raad van State inzake het bestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer (dNB, niet te verwarren met DNB) geweest.

We hebben dus – samen met een aantal bewoners van de nieuwe woningen langs de ’s Gravendijkdreef! – bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer bestemmingsplan. Dat gebeurt bij dit type procedures meteen bij de Raad van State.

Het bestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer is na goedkeuring door Gedeputeerde Staten van NoordHolland door de stadsdeelraad vastgesteld. De, verlaagde en verlegde, dreef samen met de gebieden ten noorden van de Bijlmerdreef en ten oosten van de 's Gravendijkdreef maken hier deel van uit. Naast de vraag of dit bestemmingsplan wel vastgesteld had kunnen worden nu nog niet duidelijk is of voldaan wordt aan de luchtkwaliteit, worden in dit bestemmingsplan de inrichting van het gebied vastgelegd. Daarbij gaat het om maximale bebouwingshoogten (huizen van 3 hoog worden er nu toegestaan langs de dreven aan onze kant) en maximale bebouwingspercentages (van de beschikbare grond mag nu 50% (voor de scholen) tot 25% (voor de lage nummers van Geerdinkhof) bebouwd worden). En ook al zal elk weldenkend mens beamen dat daar waar sprake is van maxima er dus ook lager of minder gebouwd kan worden, de ervaring heeft geleerd dat als een bestemmingsplan een bepaalde bebouwing toestaat die er ook komt.

Groot Geerdinkhof heeft  bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan de Nieuwe Biljmer. Omdat de vrijstellingsprocedure is afgekeurd en er daardoor een nieuwe situatie is ontstaan, zijn wij van mening dat nu al e.e.a. vastleggen te prematuur is. We doelen daarbij met name op de invulling van de gebieden langs de dreven. In het bestemmingsplan zijn al bebouwingshoogten en bebouwingspercentages opgenomen. De ervaring leert dat de maximale percentages bij een beroep op het bestemmingsplan in no-time veranderen in minimale percentages. En dan heb je een krachtige raad nodig om daar paal en perk aan te stellen. Ik ben van mening dat we zo'n raad in Zuidoost niet hebben.

Dinsdag 26 juni vergadert de stadsdeelraad o.m. over het bestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer.
Inmiddels hebben wij aan alle raadsleden (van alle partijen dus) een pleitnota verstuurd, evenals het document van de reacties die door buurtbewoners gegeven zijn tijdens de informatiebijeenkomst van januari op de plannen voor de invulling N/O ’s Gravendijkdreef.

Op 19 april jl. heeft het bestuur van Geerdinkhof, samen met Gouden Leeuw en Groenhoven, een zienswijze ingediend bij de stadsdeelraad van Zuid-Oost tegen het ontwerp-bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer (dNB). Dit bestemmingsplan past naadloos bij het bestemmingsplan Geerdinkhof; de plangrens van het bestemmingsplan dNB loopt ten westen van de ’s Gravendijkdreef strak langs onze huizen. En voor dat gebied ten westen van de dreef staat nu in de voorschriften dat er bebouwing mogelijk is met maximale hoogten van 4 tot 8 woonlagen. Ons belangrijkste argument tegen dit bestemmingsplan richt zich daarom op de plangrenzen en de maximale hoogte van de bebouwing.
Andere argumenten zijn juridisch van aard (er zou niet eens meer een art. 19 procedure nodig zijn om te gaan bouwen), betreffen de fors hogere verkeersintensiteiten die in dit plan opgevoerd worden (van 3000 naar 7100 en de vraag wat dat dan betekent voor de geluidsnormen en luchtkwaliteit waar nu al ontheffing voor aangevraagd word) dan wel al onze bezwaren die we ruim 4 jaar geleden al tegen het voorontwerpbestemmingsplan hebben ingebracht.

De ingediende zienswijzen vindt u hier.

Hier wachten we nu de hoorzitting bij de stadsdeelraad af.

Tegelijkertijd met de Milieueffectrapportage is het voorontwerp bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan omvat o.a. het plangebied Grubbehoeve-Grunder aan de westelijke kant van de 's Gravendijkdreef en een deel van Geerdinkhof, Gouden Leeuw en Groenhoven aan respectievelijk de oostelijke kant van de 's Gravendijkdreef en de noordelijke kant van de Bijlmerdreef. In het definitieve bestemmingsplan wordt uiteindelijk vastgelegd waar en hoe er gebouwd mag worden. Voordat de het bestemmingsplan, zoals dat heet, onherroepelijk is geworden, zullen er een aantal stadia doorlopen worden waarvan dit voorontwerp het eerste is.

De gezamenlijke besturen van VVE Gouden Leeuw, VVE Groenhoven en VVH Groot-Geerdinkhof hebben bezwaar aangetekend tegen het voorontwerp. Op 14 mei 2003 hebben een aantal bewoners de bezwaren middels inspraakteksten toegelicht op een hoorzitting van de Raadscommissie RO.
Op dezelfde hoorzitting is door de Fietsersbond ENFB commentaar gegeven op de gestrektheid van fietsroutes in te vernieuwen Bijlmermeer.