Structuurvisie


De Structuurvisie Amsterdam 2040 “Economisch sterk en Duurzaam”, is 17 februari door de gemeenteraad vastgesteld.

Deze structuurvisie is de opvolger van het structuurplan uit 2003, “Kiezen voor stedelijkheid”. In een structuurvisie wordt gesproken over wonen, groen etc. en wordt een globaal plan neergelegd voor de ontwikkelingen de komende tijd. Het bestuur roept een ieder op om deze structuurvisie te lezen, met name op de impact die het kan hebben voor onze wijk en omgeving, en de bevindingen aan het bestuur te melden. Met name een samenvatting van de input van het stadsdeel voor deze plannen wordt op prijs gesteld. Uw input is voor ons van belang.

De provincie Noord-Holland is bezig met een partiële herziening van de Structuurvisie 2040 voor de onder werpen Ecologische Hoofdstructuur (EHS), ecologische verbindingszo nes, weidevogelleefgebieden en intensieve veehouderij. Dit raakt de Bijlmerweide, omdat deze onderdeel is van de EHS. We hebben op tijd onze zienswijze ingediend. In de betreffende commissievergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland in januari staat deze herzie ning op de agenda. Op basis van de reactie van de provincie op onze zienswijze, die verwoord zal worden in de zogenoemde Nota van Beant woording, beslissen we of we op die commissievergadering onze stand punten nader zullen gaan toe lichten. Mocht u ons hierin willen ondersteunen: graag.
Meer informatie kunt u hier vinden.

De Structuurvisie 2020 van het stadsdeel bestaat uit vier rapporten:

 • Concept Woonvisie 2020
  Woonkansen voor iedereen! De concept woonvisie 2020 schetst wat Zuidoost de komende jaren gaat doen om die kansen voor iedereen ook waar te maken.
 • Programma Groen&Blauw
  Een kwestie van dromen, durven en doen! Meer mensen moeten van het groen in Zuidoost gebruik kunnen maken en we moeten werken aan een duurzaam watersysteem. Hoe Zuidoost dat gaat aanpakken staat in het concept programma Groen&Blauw.
 • Verkenning woningbouwlocatie
  Zuidoost draagt bij aan de woningbouwopgave van Amsterdam. Er zijn 7 mogelijke bouwlocaties onderzocht. In de conceptverkenning staat hoe die locaties ingevuld kunnen worden.
 • Studie Over Dreven
  Er is onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van de (halfhoge) dreven in Zuidoost. De studie geeft een beeld van de mogelijkheden om dreven aan te passen aan de gewenste ontwikkelingen in een buurt. Deze studie ligt alleen ter inzage.

Het stadsdeel is al geruime tijd bezig met het opstellen van een Structuurvisie voor Zuidoost voor 2020. Op woensdag 20 december 2006 is er een bijeenkomst geweest over Groen in Zuidoost en op woensdag 10 januari (20.00 - 22.00, Informatiecentrum Anton de komplein 150) is er een bijeenkomst over Nieuwe woningbouw in Zuidoost. U kunt deze bijeenkomsten bezoeken.

Daarnaast is het ook mogelijk om aan het onderzoekspanel van het onderzoeksbureau van Amsterdam, O+S, mee te doen.
In oktober 2006 is het internetpanel Zuidoost van start gegaan met een enquête over groen. De enquête loopt via het bureau Onderzoek en Statistiek. In november en december houdt O+S een enquête over het wonen in Zuidoost en de locaties voor nieuwe woningbouw die worden onderzocht. U kunt zich aanmelden voor het internetpanel door de website te bezoeken van Bureau Onderzoek en Statistiek. De eerste keer worden enkele persoonsgegevens van uw gevraagd. Die gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen door O+S verwerkt. Wanneer u lid bent ontvangt u vanzelf een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête. Het invullen van de enquête duurt maximaal tien minuten."

Door de gezamenlijke besturen van V.V.E. Gouden Leeuw, V.V.E. Groenhoven en Groot Geerdinkhof is commentaar geleverd op de Nota van Beantwoording Ontwerpstructuurplan Amsterdam.