Leden en Lidmaatschap

artikel 1

Aanmelding van het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris met opgave van naam, adres en eventueel telefoonnummer.

artikel 2

Van de in art. 4, lid 3 van de statuten bedoelde beslissing, wordt de betrokkene binnen 28 (achtentwintig) dagen na aanmelding kennis gegeven.

artikel 3

Indien het bestuur een verzoek tot toelating afwijst, stelt het de aanvrager van het lidmaatschap, tegelijk met de afwijzing, in kennis van de mogelijkheid tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de algemene vergadering, alsmede van de in art. 9, lid 4 van de statuten omschreven mogelijkheid om op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van de leden het bestuur te verplichten een algemene vergadering bijeen te roepen.

Bestuur

artikel 4

De kandidaatstelling voor het bestuur kan geschieden tot 14 (veertien) dagen voor de algemene vergadering door:

  • de kandidaat zelf
  • andere leden
  • het bestuur

artikel 5

De namen van de aftredende bestuursleden en de namen van de door het bestuur voorgestelde bestuurskandidaten, alsmede die van reeds andere bekende kandidaten, worden vermeld op de agenda van de vergadering waarin een bestuursverkiezing zal plaatsvinden. Tot uiterlijk 14 (veertien) dagen voor een dergelijke vergadering kunnen leden zichzelf of anderen kandidaat stellen voor het bestuur. Uiterlijk 7 (zeven) dagen voor de vergadering maakt het bestuur de namen van alle kandidaten aan de leden bekend.

artikel 6

Stemming vindt uitsluitend plaats over kandidaten die verklaren of hebben verklaard hun kandidatuur te aanvaarden.

artikel 7

Kandidaten, die een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen, zijn verkozen. Wanneer echter, bij een voldoende aantal kandidaten voor de te vervullen vacatures, het aantal verkozen kandidaten kleiner is dan het aantal vacatures, vindt herstemming plaats. Kandidaten, die dan geen volstrekte meerderheid van stemmen verkrijgen, vallen af. Wanneer het aantal verkozen kandidaten groter is dan het aantal vacatures, vallen degenen met de minste stemmen af.

Wanneer twee of meer van de kandidaten voor de “rest-vacature(s)” een zelfde aantal stemmen hebben verkregen, vindt tussen hen een herstemming plaats. Degene (n) met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen is (zijn) dan verkozen.

In geval kandidaten voor een of meer “rest-vacature(s)” een zelfde aantal stemmen hebben verkregen, en in geval meer kandidaten dan voor het vervullen van deze vacature(s) nodig zijn een volstrekte meerderheid van stemmen hebben verkregen, beslist het lot.

artikel8

De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van 3 (drie) jaar. Ieder jaar treedt op de algemene vergadering een/derde deel van het aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Indien en voor zover het bestuur geen rooster van aftreden mocht hebben opgesteld, treden jaarlijks op de algemene vergadering zoveel bestuursleden, te beginnen bij de eerstbenoemden en zo vervolgens, af totdat een/derde deel van het aantal bestuursleden is bereikt. Indien meer bestuursleden tegelijkertijd zijn benoemd, geldt als eerstbenoemde de oudste in leeftijd onder hen.

artikel 9

Een, volgens een der in het vorige artikel vastgestelde procedures, aftredend bestuurslid is voor ten hoogste tweemaal achtereen terstond benoembaar.

Daarna zal bij zijn eventuele kandidaatstelling de werkwijze worden gevolgd als gesteld in de artikelen 4 en 5.

Het herbenoemen van een lid, dat een functie in het bestuur bekleedde, brengt niet automatisch herstel in deze functie met zich mee.

artikel 10

De verkiezing van de groep die bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en van de groep van hun plaatsvervangers (artikel 6, lid 6 van de statuten) vindt plaats in de eerste bestuursvergadering na een algemene vergadering, waarin nieuwe bestuursleden zijn gekozen.

De plaatsvervangers treden in functie op verzoek van degene wiens plaatsvervanger zij zijn, of, bij diens ontstentenis, op verzoek van het dagelijks bestuur.

artikel 11

Het bestuur is bevoegd de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, alsmede hun plaatsvervangers van hun functie te ontheffen. Ontheffing geschiedt bij meerderheid van stemmen. Wanneer leden van het bestuur van deze functie zijn ontheven, voorziet het bestuur in hun opvolging (artikel 6, lid 6 van de statuten en artikel 10 van het huishoudelijk reglement).

artikel 12

Een bestuurslid is bevoegd alle bestuursvergaderingen bij te wonen, er het woord te voeren en er zijn stem uit te brengen. Zijn stemrecht mag niet door een gemachtigde worden uitgeoefend.

artikel 13

Naast de notulen, die ingevolge artikel 7, lid 2 van de statuten worden gehouden, worden de besluiten van iedere vergadering vastgelegd. Deze besluitenlijst vormt een vast agendapunt van de volgende vergadering.

artikel 14

Het bestuur is bevoegd te besluiten agenda’s en notulen van haar vergaderingen en van de algemene vergaderingen uit te wisselen met andere bewonersverenigingen, alsmede te besluiten informatiebulletins toe te zenden aan anderen dan leden van de vereniging. De secretaris voert deze besluiten uit.

artikel 15

Kopieën van de notulen en besluitenlijsten van de 3(drie) laatst gehouden bestuursvergaderingen zullen door de secretaris worden toegezonden aan leden die daarom verzoeken.

Kopieën van notulen en besluitenlijsten van oudere datum, zullen door de secretaris tegen kostprijs worden toegezonden aan leden die daarom verzoeken.

artikel 16

Het bestuur is verantwoordelijk voor het op overzichtelijke wijze bijhouden van een adequate administratie die onder meer betrekking heeft op de:

  • ledenlijst
  • ledenvergaderingen (presentielijst, agenda’s, notulen, besluitenlijsten)
  • zaken die bij het dagelijks bestuur en bij het algemeen bestuur in behandeling zijn of zijn geweest (agenda’s, notulen, besluitenlijsten, correspondentie, telefoon- en gespreksnotities), zaken die bij commissies in behandeling zijn of zijn geweest, in rubrieken in te delen naar commissie en naar onderwerp (verslagen, correspondentie, telefoon- en gespreksnotities).

artikel 17

Het bestuur houdt de leden op de hoogte van de gang van zaken in de vereniging, onder meer door het van tijd tot tijd rondzenden van een informatiebulletin.

artikel18

Indien het bestuur of de daartoe bevoegde bestuursleden, ingevolge artikel 15, lid 2 of 3 van de statuten, een spoedeisende beslissing hebben genomen, worden de leden van de vereniging daarvan binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk in kennis gesteld.

Indien het bestuur daarna niet binnen 14 (veertien) dagen een oproep tot het houden van een algemene vergadering doet uitgaan, zal het bestuur zo’n oproep laten uitgaan binnen 14 (veertien) dagen nadat op zijn minst 10 (tien) leden daartoe schriftelijk een verzoek bij de secretaris hebben ingediend.

Voorzitter

artikel 19

De voorzitter zorgt voor de stipte naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede voor het uitvoeren van de besluiten die in de vergaderingen zijn genomen.

artikel 2O

De voorzitter pleegt overleg met de secretaris over de agenda’s voor de vergaderingem

Hij leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering. Hij heeft het recht de gedachtenwisseling te beëindigen, maar is verplicht deze te heropenen indien de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden zich bij stemming daar voor verklaart.

Secretaris

artikel 21

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda’s voor de vergaderingen op. Hij roept de vergaderingen bijeen. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van het niet-financiële deel van de administratie; hij houdt het rooster van aftreden van de bestuursleden bij.

In het geval de secretaris is afgetreden, door het bestuur van zijn functie is ontheven, (artikel 12 van het huishoudelijk reglement), dan wel door de algemene vergadering is geschorst of van zijn bestuursfunctie is ontheven (artikel 6, lid 5 van de statuten), draagt hij de vol1edige administratie en alle eigendommen van de vereniging binnen 14 (veertien) dagen over aan zijn opvolger of aan een door het bestuur aan te wijzen persoon.

Penningmeester

artikel 22

De penningmeester draagt zorg voor het bijhouden van de financiële- en de ledenadministratie.

Hij beheert de gelden van de vereniging op een verantwoorde wijze.

Hij intalle aan de vereniging toekomende gelden, zonodig tegen afgifte van een ontvangstbewijs, waarvan hij kopie houdt. Hij doet de betalingen uit de middelen van de vereniging tegen een betalingsbewijs.

Hij geeft zonder uitstel alle inlichtingen over de financiële toestand van de vereniging en verleent inzage in alle bescheiden~ boeken, e.d. aan het bestuur en/of aan de kascommissie ex artikel 11, lid 4 van de statuten, wanneer deze dit verlangen. Hij is verplicht daarbij bewijsstukken van zijn uitgaven te overleggen. Hij brengt namens het bestuur een financieel jaarverslag uit aan de algemene vergadering. Hij legt namens het bestuur de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

artikel 23

In geval de penningmeester is afgetreden, door het bestuur van zijn functie is ontheven, (artikel 12 van het huishoudelijk reglement), dan wel door de algemene vergadering is geschorst of van zijn bestuursfunctie is ontheven (artikel 6, lid 5 van de statuten), stelt hij binnen 14 (veertien) dagen de kascommissie ex artikel 11, lid 4 van de statuten in staat zijn beheer te controleren. Hij draagt de volledige financiële administratie en alle eigendommen van de vereniging over aan zijn opvolger of aan een door het bestuur aan te wijzen persoon. Een en ander dient binnen 28 (achtentwintig) dagen na zijn aftreden te zijn afgewerkt.

Nadat de kascommissie ex artikel 11, lid 4 van de statuten verslag heeft uitgebracht aan het algemeen bestuur en nadat de volledige financiële administratie en alle eigendommen van de vereniging zijn overgedragen, kan het algemeen bestuur de penningmeester al of niet decharge verlenen.

Indien het algemeen bestuur hem geen decharge verleent, kan hij in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht op zijn verzoek binnen 14 (veertien) dagen een oproep tot een algemene vergadering uit te doen gaan.

Het bestuur en hij kunnen aan de agenda van die vergadering stukken toevoegen die feitelijke toelichtingen bevatten van de situatie.

Algemene vergadering

artikel 24

De algemene jaarvergadering wordt jaarlijks voor 1 april gehouden. Andere algemene vergaderingen roept het bestuur bijeen ingevolge artikel 9, lid 2 of 4 van de statuten en van artikel 18 en 23 van het huishoudelijk reglement. De oproeping geschiedt niet later dan 28 (achtentwintig) dagen voor de vergadering.

De oproep gaat vergezeld van een agenda waarop alle door de statuten of het huishoudelijk reglement vereiste, alle door het bestuur aan de orde te stellen en alle door leden schriftelijk bij de secretaris aangemelde punten staan vermeld.

artikel 25

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in de vergadering aan de orde gesteld en behandeld.

Bij ieder agendapunt wordt tevens behandeld ieder door een lid, staande de vergadering, mondeling gedaan voorstel dat met dit punt samenhangt en dat wordt ondersteund door op zijn minst 4 (vier) andere leden.

Ieder voorstel wordt afzonderlijk in stemming gebracht.

Voorstellen die een onderwerp betreffen, worden, te beginnen met het onderwerp met de wijdste strekking, in volgorde van hun strekkingswijdte in stemming gebracht, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

artikel 26

Een voorstel van orde wordt ogenblikkelijk in behandeling genomen.

artikel 27

De secretaris draagt er zorg voor dat de notulen en de besluitenlijst van de algemene vergadering (artikel 10, lid 6 van de statuten) binnen 1 maand na de algemene vergadering worden opgesteld.

artikel 28

Een kopie van de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering zal voor de aanvang van de eerstvolgende algemene vergadering door de secretaris worden toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. Op de agenda van de algemene vergadering zal worden vermeld dat deze notulen bij de secretaris kunnen worden opgevraagd.

Kopieën van notulen van algemene vergaderingen die van oudere datum zijn, zullen door de secretaris tegen kostprijs worden toegezonden aan leden die daarom verzoeken.

artikel 29

De algemene jaarvergadering, na te hebben kennis genomen van het jaarverslag uitgebracht door de secretaris, het financiële verslag uitgebracht door de penningmeester en van de bevindingen van de kascommissie, zal het bestuur al of niet decharge verlenen voor het gevoerde beleid of delen daarvan.

Commissies

artikel 30

De algemene vergadering en het bestuur (artikel 6, lid 9 van de statuten) kunnen commissies instellen met door het orgaan dat ze instelt vast te stellen zittingsduur, taken en bevoegdheden.

De commissies zijn verantwoordelijk tegenover het orgaan dat ze heeft ingesteld.

artikel 31

De algemene vergadering en het bestuur kunnen geen bevoegdheden, die hun krachtens de wet of statuten toekomen, delegeren aan commissies.

Kascommissie

artikel 32

De algemene jaarvergadering benoemt de leden van de kascommissie (artikel 11, lid 4 van de statuten) voor een periode van telkens 1 (een) jaar. De kascommissie bestaat uit 2 (twee) leden. Degene die het eerst benoemd werd, is niet herkiesbaar voor de eerstvolgende periode van 1 (een) jaar. Wanneer beide tegelijk voor het eerst werden benoemd, bepaalt de voorzitter door middel van het lot wie van beiden voor herverkiezing in aanmerking komt.

De kascommissie wordt jaarlijks aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij de volgende algemene jaarvergadering door het bestuur kandidaat zal worden gesteld.

artikel 33

De kascommissie controleert de financiële administratie en brengt schriftelijk of mondeling verslag uit aan het algemeen bestuur over haar bevindingen uiterlijk op de laatste bestuursvergadering voor de algemene jaarvergadering. De kascommissie brengt over haar bevindingen verslag uit aan de algemene jaarvergadering.

artikel 34

De kascommissie controleert binnen 14 (veertien) dagen nadat de penningmeester is afgetreden, in zijn functie is geschorst of van zijn functie is ontheven, zijn financiële beheer en brengt daarover terstond verslag uit aan het algemeen bestuur.

Notulencommissie

artikel 35

De algemene vergadering benoemt de leden van de notulencommissie voor een periode die reikt tot de volgende algemene vergadering. De notulencommissie bestaat uit 2 (twee) leden, die de vergadering waarop de notulen betrekking hebben, bijwoonden. De notulencommissie controleert de notulen op hun juiste inhoud. De notulencommissie brengt verslag tilt aan de volgende algemene vergadering.

artikel 36

Commissies maken van hun vergaderingen en andere werkzaamheden verslagen, tenzij hun taakomschrijving hen daarvan ontheft. Deze verslagen worden binnen een termijn van 28 (achtentwintig) dagen na een vergadering toegezonden aan de leden van de betreffende commissie en aan de secretaris van de vereniging.

Informatiebulletin van de vereniging

artikel 37

De leden en donateurs van de vereniging krijgen het informatiebulletin van de vereniging ongeveer gelijktijdig toegestuurd.

Contributie

artikel 38

Door of namens de penningmeester wordt:

• binnen 1 (een) maand na de algemene vergadering, waarin de contributie voor het lopende verenigingsjaar is vastgesteld, de leden en donateurs een nota voor de contributie toegezonden;

• aan de leden en donateurs, die 2 (twee) maanden na deze verzending hun nota niet hebben voldaan, een aanmaning gestuurd;

• 2 (twee) maanden na de verzenddatum van de eerste aanmaning de tweede aanmaning gestuurd aan de leden en donateurs die nog niet hebben betaald.

artikel 39

Indien een lid of donateur na de tweede aanmaning tot betaling in gebreke blijft, kan het lid of de donateur worden geschorst.

Rechten aan hun lidmaatschap of donateurschap kunnen zij pas weer ontlenen nadat hun schorsing is opgeheven in aansluiting aan de betaling van bun achterstallige bijdrage.

artikel 40

Het niet betalen van contributie kan reden zijn voor ontzetting uit het lidmaatschap of donateurschap overeenkomstig artikel 5, lid 1-d van de statuten.

Separate bijdrage

artikel 41

De in artikel 11, lid 3 van de statuten vermelde bijdragen worden door de penningmeester afzonderlijk geadministreerd.

Uit deze bijdragen worden uitsluitend betalingen verricht voor het doel waarvoor ze zijn geheven.

Alleen leden, die de door hen toegezegde separate bijdrage aan de penningmeester hebben afgedragen, kunnen daaraan rechten ontlenen. Indien de bestemming van de separate bijdrage het noodzakelijk maakt van een lid een evenredig aandeel in de kosten te vergen, kan het lid pas rechten uitoefenen nadat het zijn evenredig aandeel heeft afgedragen aan de penningmeester.

artikel 42

Als het doel is bereikt of als de meerderheid van de bijdragende leden heeft vastgesteld dat het niet meer kan worden bereikt, zal een negatiefsaldo van alle inkomsten en uitgaven hoofdelijk worden omgeslagen over de leden die een bijdrage toezegden.

De omslag van een lid zal bestaan uit het verschil tussen de door hem maximum toegezegde bijdrage en de door hem reeds afgedragen bijdrage(n), indien nodig vermeerderd met een extra-bijdrage die wordt gevormd door het percentage van het totale resterende tekort dat gelijk is aan het percentage dat zijn toegezegde maximum bijdrage uitmaakt van het totaal der toegezegde maximum bijdragen.

Over een positief saldo zullen de bijdragen naar rato worden gerestitueerd.

Wijzigingen

artikel 43

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen door elk lid schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

Indien ze uiterlijk 7 (zeven) dagen voor het uitgaan van de oproep tot een algemene vergadering zijn ingediend, zullen ze op de agenda van die vergadering worden geplaatst. Bij latere indiening worden ze geplaatst op de agenda van de eerst daarop volgende vergadering.

Slotbepaling

artikel 44

Door toetreden verklaart elk lid zich te zullen houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement en aan de besluiten van de algemene vergaderingen.