Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren.

Op dertien juni negentienhonderd vier en negentig zijn voor mij, mr Gerard Strang, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen:

 1. de heer Lambertus Hendrik Antonius Peters, particulier, wonende te 1103 RD Amsterdam, Geerdinkhof 375, geboren te Nijmegen op één oktober negentienhonderd twee en dertig, ongehuwd, paspoortnummer 798029C;
 2. mevrouw Regina Anna Rosalia de Haan, market communications manager, geboren te Amsterdam op dertien maart negentienhonderd zes en veertig, wonende te 1103 PP Amsterdam, Geerdinkhof 16, ongehuwd, paspoortnummer H307205 te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van na te melden vereniging, en als zodanig deze vereniging overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, dat in een algemene ledenvergadering van de te Amsterdam gevestigde vereniging ‘GROOT-GEERDINKHOF vereniging van huiseigenaren’, hierna aangeduid met: “”de vereniging””, gehouden te Amsterdam op twintig april negentienhonderd vier en negentig, is besloten de statuten van de vereniging partieel te wijzigen.
Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van de notulen van het verhandelde in gemelde vergadering.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf:

 1. de vereniging is opgericht bij akte van oprichting op zeventien september negentienhonderd twee en tachtig verleden voor mr A.L van Erk, ambtsvoorganger van mij, notaris, bij welke akte de statuten van de vereniging voor het eerst zijn vastgesteld;
 2. de statuten zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij akte van statutenwijziging op zes en twintig juni negentienhonderd vijf en tachtig verleden voor mij, notaris;
 3. de statuten zijn partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging op zes februari negentienhonderd negentig voor mij, notaris, verleden.

Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging partieel te wijzigen als volgt:

 1. Artikel 6.lid l.a.
  wordt gewijzigd in: “”Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vier (4) en ten hoogste acht (8) leden.
 2. Artikel 6.lid l.b.
  wordt gewijzigd in: “”Indien het aantal bestuursleden beneden de vier (4) is gedaald, behoudt het bestuur niettemin haar bevoegdheden, onder de verplichting om voor spoedige aanvulling zorg te dragen.’.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, dat na voormelde wijzigingen de nieuwe doorlopende tekst van de wijzigingen de nieuwe doorlopende tekst van de STATUTEN van de vereniging luidt als volgt:

NAAM, ZETEL en DUUR
Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: 
  “”GROOT GEERDINKHOF vereniging van huiseigenaren””
 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2.

 1. Het doel van de vereniging is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen in samenhang met het wonen en het in eigendom hebben van een woning op Geerdinkhof te Amsterdam.
 2. Onder de gemeenschappelijke belangen als bedoeld in lid 1 worden tevens bedoeld de gemeenschappelijke belangen van de leden uit individuele groepen van woningen.

STRUCTUUR
Artikel 3

De vereniging kent:

 1. de leden;
 2. het algemeen bestuur;
 3. het dagelijks bestuur;
 4. de algemene vergadering.

LEDEN
Artikel 4.

 • Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die ten minste een woning gelegen op Geerdinkhof te Amsterdam (mede) in eigendom en/of erfpacht hebben.
 • Het lidmaatschap houdt de verplichting in de jaarlijkse contributie tijdig te voldoen.
 • Per woning kan slechts één persoon lid van de vereniging zijn.
 • Het lidmaatschapsrecht kan aan een meerderjarige huisgenoot worden overgedragen met dien verstande dat slechts één persoon tegelijk van dit recht gebruik kan maken.
 • Elk lid of huisgenoot van een lid heeft recht op deelname aan, of meedelen in, de voordelen van elke door de vereniging georganiseerde aktiviteit, met uitzondering van aktiviteiten, waarvoor overeenkomstig artikel 11 lid 3 een separate bijdrage wordt geheven; deelnemen aan, of meedelen in de voordelen van, de laatstbedoelde aktiviteiten is voorbehouden aan die leden (en hun huisgenoten), die zich verplichten de bedeelde bijdrage te betalen.
 • Het lidmaatschap wordt verkregen bij besluit van het bestuur na daartoe strekkende schriftelijke aanmelding van de zijde van het aspirant-lid. Een eerste contributiebetaling geldt ook als aanmelding voor het lidmaatschap.
 • Indien het bestuur een verzoek tot toelating als lid afwijst, moot hiervan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan de betrokkene worden gedaan.
  Deze kan in beroep gaan bij de algemene vergadering, welke hierover op haar eerstvolgende vergadering dient te besluiten.
  De algemene vergadering kan tot toelating besluiten.

Artikel 5 Het lidmaatschap eindigt:

 • door overlijden van het lid;
 • door verlies van het vereiste als bedoeld in artikel 4 lid 3. onder a;
 • door schriftelijke opzegging door het lid; ingeval van opzegging door het lid eindigt het lidmaatschap met het einde van het verenigingsjaar, waarin opzegging is geschied;
 • door ontzetting.
 • De ontzetting geschiedt door het bestuur, doch kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 • Ingeval van ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld; betrokkene staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open, welke het ontzettingsbesluit kan vernietigen; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep kan betrokkene zijn of haar lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.
  Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.
 • Tegelijk met het einde van het lidmaatschap eindigt een eventueel lidmaatschap van het bestuur.

Artikel 6

 • Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vier (4) en ten hoogste acht (8) leden.
 • Indien het aantal bestuursleden beneden de vier (4) is gedaald, behoudt het bestuur niettemin haar bevoegdheden, onder de verplichting om voor spoedige aanvulling zorg te dragen.
 • De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering al dan niet uit een door het bestuur opgestelde voordracht.
 • De bestuursleden worden benoemd voor een periode, welke op zijn hoogst duurt tot en met de derde op de benoeming volgende jaarvergadering.
 • Bestuursleden zijn na het einde van hum zittingsperiode direct herkiesbaar.
 • De procedure voor de verkiezing van de bestuursleden wordt in het huishoudelijk reglement opgenomen.
 • Tussentijds kunnen door het bestuur nieuwe bestuursleden worden aangewezen ingevolge lid 1 sub b. Deze bestuursleden hebben volledige bevoegdheid in afwachting van hun benoeming door de eerstvolgende Algemene Vergadering.
 • Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
 • Het bestuurslidmaatschap staat alleen open voor leden van de vereniging.
 • Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of van zijn functie ontheven.
  Wordt schorsing niet binnen drie maanden door een ontheffing van functie gevolgd of opgeheven, dan vindt opheffing van de schorsing van rechtswege plaats.
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede een plaatsvervangend voorzitter, een plaatsvervangend secretaris en een plaatsvervangend penningmeester.
  De plaatsvervangers treden in functie ingeval van ontstentenis of belet van de functionaris, wiens plaatsvervanger zij zijn.
  De functies van de secretaris en penningmeester, alsmede die van plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend penningmeester, kunnen, indien niet anders mogelijk, in één persoon worden verenigd.
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, waarin in ieder geval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, als hij daarom verzoekt, zitting hebben.
 • Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor en draagt zorg voor het uitvoeren van besluiten van de bestuursvergaderingen.
 • Door het bestuur kunnen commissies gevormd en ontbonden worden. Het bestuur regelt taak en bevoegdheid van deze commissies, voorzover het huishoudelijk reglement hierin niet voorziet.
  In iedere commissie dient minimaal één bestuurslid zitting te hebben.
 • Tot lid van een commissie kunnen naast leden van de vereniging ook donateurs en huisgenoten van leden of donateurs worden benoemd; per woning kan niet meer dan één persoon lid van een zelfde commissie zijn.

Artikel 7

 1. Besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
  Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dient ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig te zijn.
 2. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden, welke na goedkeuring door het bestuur en na ondertekening door twee leden van het dagelijks bestuur in chronologische volgorde worden bewaard.

VERTEGENWOORDIGING

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ten minste twee leden van het bestuur.
 2. Het bestuur is, na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.
 3. Alleen intern, niet tegenover derden, geldt het volgende:
  1. ieder lid van het bestuur is bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, wanneer dit geschiedt ter uitvoering van een bestuursbesluit of besluit van de algemene vergadering, waarbij het betreffende bestuurslid als zodanig werd aangewezen;
  2. twee leden van het dagelijks bestuur tezamen zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, zonder dat van een besluit als onder a. vermeld behoeft te blijken;
  3. het bestuur is bevoegd uitgaven te verrichten, welke per handeling een bedrag of een belang van vijfduizend gulden (f. 5.000,-) niet te boven gaan;
   bijeenbehorende handelingen worden als één handeling beschouwd;
   alle handelingen, waarmode een bedrag of belang van meer dan vijfduizend gulden (f. 5.000,-) gemoeid is, dienen in een voorafgaande algemene vergadering te worden goedgekeurd.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9. 1.

 1. De algemene vergadering is de hoogste macht in de vereniging. 2.
 2. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.  3.
 3. De oproeping geschiedt schriftelijk.
  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 4.
 4. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende der leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering, welke binnen een termijn van niet langer dan achtentwintig dagen dient plaats te vinden.
  Indien aan dit verzoek niet binnen veertien dagen gevolg is gegeven, kunnen belanghebbenden zelf tot bijeenroepen overgaan.
  De vergadering voorziet alsdan zonodig in haar leiding en de notulen.

Artikel 10.

 1. Voorstellen dienen te worden ingediend binnen een in de oproep vastgestelde termijn.
 2. De leiding van de vergadering berust bij de voorzittor van het bestuur, tenzij het bestuur hiervoor een ander bestuurslid mocht hebben aangewezen.
 3. De algemene vergadering besluit met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens de hierna te vermelden regelingen betreffende statutenwijziging en liquidatie, terwijl over personen steeds schriftelijk wordt gestemd.
  Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
  1. Ieder lid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
  2. Leden, die meerdere woningen op Geerdinkhof in eigendom hebben, kunnen evenzoveel stemmen uitbrengen als het aantal bedoelde woningen bedraagt.
 4. Stemmen mogen bij volmacht worden uitgebracht, met dien verstande dat een lid ter vergadering voor niet meer dan twee andere leden als gevolmachtigde mag optreden.
 5. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gehouden. Tevens worden besluitenlijsten gemaakt, die aan de leden worden toegezonden.
 6. Een huurder van een op Geerdinkhof te Amsterdam gelegen woning kan donateur worden van de vereniging.
  Door het donateurschap verkrijgt hij alle rechten, die een lid zou hebben in de vereniging, met uitzondering van het aktieve en passieve kiesrecht en het stemrecht.
  De jaarlijkse donatie dient minimaal gelijk te zijn aan de jaarlijkse kontributie.
 7. In tegenstelling tot het in het vorige lid bepaalde kan een huurder het stemrecht uitoefenen, als een lid-niet-bewoner de huurder van de woning, waarvan dat lid de eigenaar is, hem daartoe schriftelijk machtigt. Die machtiging blijft van kracht tot zij schriftelijk wordt ingetrokken, de woning van eigenaar wisselt, ofwel het lidmaatschap van de eigenaar wordt beëindigd.

JAARSTUKKEN.Artikel 11.

 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Jaarlijks wordt door het bestuur een begroting met contributievoorstel opgesteld voor het komende boekjaar, welke ter vaststelling aan de algemene vergadering wordt aangeboden.
 3. Voor handelingen een bedrag of een belang van vijfduizend gulden (f. 5.000,-) te boven gaande kan een separate bijdrage worden voorgesteld, waartoe de belanghebbende leden zich kunnen verplichten.
 4. De boeken en de overige daarvoor in aanmerking komende bescheiden van de vereniging dienen jaarlijks door een door de algemene vergadering benoemde kascommissie te worden gecontroleerd. 
  Deze commissie wordt gevormd door twee leden, niet bestuursleden zijnde.
 5. De algemene vergadering dient jaarlijks voor één april de financiële jaarstukken over het voorgaande boekjaar en de begroting voor het lopende boekjaar vast te stellen. In deze vergadering, de jaarvergadering, doet het bestuur tevens verslag over het in het betreffende jaar gevoerde beleid.
 6. Zonder voorbehoud vaststelben van de jaarstukken strekt tot décharge voor het bestuur.

STATUTENWIJZIGING.Artikel 12.

 1. Door het bestuur of één/tiende der leden kan een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging bij de algemene vergadering worden ingediend. De woordelijke tekst van het voorstel dient bij de oproeping tot de vergadering te worden gevoegd.
 2. Besluiten tot statutenwijziging en ontbinding kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een algemene vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen achtentwintig dagen, doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering.
  In deze tweede vergadering zal over zodanige onderwerpen bij twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen een besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 3. Na het besluit tot ontbinding is het bestuur belast met de liquidatie en blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van toepassing.
 4. Een statutenwijziging treedt in werking op de dag dat de desbetreffende akte is getekend.
 5. Bij ontbinding zal, na rekening en verantwoording aan de algemene vergadering, het eventueel batig saldo moeten worden uitgekeerd, zulks ter keuze van de algemene vergadering, aan:
  • die leden, die de laatste drie jaar dat er contributie geheven werd, deze betaald hebben en wel naar evenredigheid van hun inbreng, of aan:
  • een door de vergadering, tegelijk met de goedkeuring van de liquidatiebalans aan te wijzen instelling met een gelijk of soortgelijk doel als dat van de vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 13

Door het bestuur zal een huishoudelijk reglement worden opgesteld, waarin de werkwijze van het bestuur, de commissies en de algemene vergadering, alsmede al datgene wat het bestuur overigens organisatorisch wenselijk acht, nader worden geregeld.
Het huishoudelijk reglement dient door de algemene vergadering te worden goedgekeurd.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of deze statuten.
Indien niettemin het huishoudelijk reglement bepalingen blijkt te bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten, zijn deze bepalingen ongeldig.

SLOTBEPALINGEN.
Artikel 14.

 1. Bepalingen in deze statuten en in het huishoudelijk reglement die voor meer dan één uitleg vatbaar blijken te zijn, worden ten spoedigste zo veranderd dat nog maar een uitleg mogelijk is.
 2. Totdat die wijziging heeft plaats gevonden geldt die uitleg als de juiste die aan de betreffende bepaling wordt gegeven door de algemene vergadering.
 3. Totdat de algemene vergadering de in het tweede lid bedeelde uitleg heeft vastgesteld geldt die uitleg als de juiste, die aan de betreffende bepaling wordt gegeven door het bestuur van de vereniging.
  Indien de in het tweede lid bedoelde uitleg van de algemene vergadering afwijkt van die van het bestuur, besluit de algemene vergadering.

Artikel 15.

 1. In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist de algemene vergadering, behoudens het hierna bepaalde.
 2. Indien een beslissing zo spoedeisend is dat deze niet kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende algemene vergadering, is het bestuur bevoegd te beslissen onder de verplichting deze beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering voor te leggen.
 3. Indien een beslissing zo spoedeisend is dat een bestuursvergadering niet tijdig kan worden bijeengeroepen, wordt zij genomen door het dagelijks bestuur, of bij ontstentenis daarvan door diens plaatsvervangers, onder de verplichting haar ten spoedigste aan het bestuur en vervolgens aan de algemene vergadering, dan wel direct aan de algemene vergadering, voor te leggen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. 
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparanten is opgegeven, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.”