Vandaag heeft het bestuur een raadsadres opgesteld met het verzoek het natuurgebied De Diemerscheg te ontzien bij de toewijzing van windturbine locaties.

Wij zijn zeker niet tegen het winnen van windenergie. Het mag alleen niet ten koste gaan van de natuur en de recreatie-mogelijkheden van de bezoekers.

Geachte leden van de gemeenteraad van Amsterdam,

Dit raadsadres gaat over de voorgenomen zoeklocatie Diemerscheg voor het plaatsen van windturbines. De Diemerscheg grenst direct aan onze wijk Geerdinkhof en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).

Het bestuur van de vereniging van huiseigenaren Groot Geerdinkhof behartigt de belangen van de bewoners van de wijk Geerdinkhof, onderdeel van Amsterdam Zuidoost. Meer dan 80% van de bewoners is lid van onze vereniging. Mede namens de bewoners willen wij reageren op het RES.

We verzoeken u de Diemerscheg als voorgenomen zoeklocatie te schrappen. 

Vooropgesteld: we zijn niet tegen wind- en zonne-energie. We zijn in onze wijk actief bezig met de energietransitie, waarbij we begonnen zijn met de no-regretmaatregelen (https://vh2017hnszz-0.hosting-space.nl/geerdinkhof/energietransitie/menukaart-woningisolatie/). We zijn wel van mening dat windturbines niet in de natuur en niet bij woonwijken geplaatst moeten worden. We steunen daarom de initiatieven van Windalarm. En we hebben onze eigen petitie opgezet: https://geenmolensdiemerscheg.petities.nl/

In de eerste plaats verbazen we ons erover dat er geen sprake is van voortschrijdend inzicht. De uitgangspunten voor de voorliggende RES dateren van ca. 10 jaar geleden (Tweede Kamermotie Verburg/Samson) en inmiddels is er veel veranderd. Sinds het Energieakkoord met een voorgestelde verdeling voor de opwekking van windenergie van 60/40 voor land resp. zee zijn de kosten voor parken op zee gedaald en werd in 2018 het eerste subsidieloze windpark mogelijk. Sindsdien moet er voor het recht van opstal worden betaald. 

In het klimaatakkoord is deze verhouding 40/60 geworden. Wij zien deze verhouding het liefst nog verder verschuiven opdat natuurgebieden op land blijven gespaard.

In Nederland wordt zeer veel geld en moeite besteed aan de inrichting van onze leefomgeving. Met name in ons dichtbevolkt land is de ruimte voor rust en ontspanning van belang. Daarom lijkt het onbegrijpelijk dat er plannen worden ontwikkeld om in natuurgebieden installaties te bouwen die schade aan flora en fauna toebrengen en schadelijk zijn voor de gezondheid van bezoekers en omwonenden. 

Daarom vragen we aan de raad aandacht voor het volgende:

 • De aantasting van natuurgebieden en de leefomgeving is niet acceptabel. De Diemerscheg, incl. de Bijlmerweide, is onderdeel van het NNN. In deze gebieden mogen geen windturbines geplaatst worden. 
 • In de Amsterdamse haven wordt gewerkt aan waterstofopslag. Waarom wordt opwekking op zee en opslag op land van deze energiedrager niet verder uitgewerkt? Waarom gebruiken we deze energiedrager niet voor opwekking in stedelijk gebied dicht bij natuurgebieden (Diemen)?
 • Kleinschalige energieopwekking, bv via windwokkels, is inmiddels ook mogelijk. Waarom wordt hier geen onderzoek gedaan naar gedaan als oplossing voor een stedelijk milieu? Dus naar gesubsidieerde plaatsing op (onze platte daken)?
  De 1KW Windwokkel TM geeft geen geluidsoverlast, geen slagschaduw en levert geen gevaar op voor de vliegende fauna. Kan er worden uitgezocht hoeveel van deze windwokkels, op 8 meter boven het maaiveld opgesteld, er nodig zijn om een 1 MW windturbine compenseren? Op deze manier kan windenergieopwekking worden toegepast op plaatsen waar de 1 MW turbine overlast en schade oplevert. En zou de gemeente met subsidie voor een 1MW generator de wokkelaankoop – door bewoners – niet financieel kunnen ondersteunen? 
 • Zowel Weesp, Diemen als Amsterdam wil zelfvoorzienend zijn, maar plaatst de windturbines wel aan de randen van de gemeente. Dat leidt tot een potentiële ophoping van windmolens in de Diemerscheg. We hebben niet de indruk dat er samengewerkt wordt aan een optimale gezamenlijke oplossing. 
 • In de Omgevingsvisie 2050 van de gemeente Amsterdam wordt ingezet op groen. Het is dan vreemd dat datzelfde groen weer aangetast kan worden door het plaatsen van windmolens. In diverse beleidsstukken en projecten wordt gesteld dat: 
  • “De provincie ontwikkelt natuur voor Rijkswaterstaat. Door de verlegging en verbreding van de A1 is op het voormalig tracé van de A1 ruimte ontstaan voor een natuurverbinding tussen de Vecht bij Muiden en de IJmeerkust bij Diemen. Het nieuwe gebied gaat onder andere bestaan uit natte hooilanden, ruige graslanden met brede sloten en rietoevers en is straks een belangrijk broed- en voedselgebied voor water- en moerasvogels.”
  • “De gebieden zijn globaal in de volgende gebieden in te delen: het Diemerbos, Waterlandtak-West en Waterlandtak-Oost. De gebieden worden zoveel mogelijk verbonden met andere natuur, zodat dieren zich van de ene plek naar de andere kunnen verplaatsen om bijvoorbeeld nieuwe leefgebieden te zoeken. Dit is belangrijk bij voedselschaarste, maar ook nuttig voor het behoud van de diersoorten (voortplanting).”
  • “Het deel van het Diemerbos behorende bij het project Diemerscheg is gelegen ten zuiden van de A9 (bij Driemond) en ten oosten van rivier de Gaasp. Verder liggen restgebieden in de oksel van de snelwegen A9 en A1. Het Diemerbos is een gebied dat geschikt is voor recreatieve doeleinden. In het gebied is inmiddels een fietspad opgeknapt en naast het inrichten van de natuur wordt een ruiterpad aangelegd en een vogeluitkijkhut verplaatst. Ook wordt rekening gehouden met het uitlaten van honden. Deze reactieve functies worden alleen aan de rand van de gebieden mogelijk gemaakt om de natuur niet te storen.”
  • De zoeklocatie past niet bij de gemeenteplannen voor de Diemerscheg die aansluitend op de provinciale plannen worden ontwikkeld: “Naast dit project van de provincie, dat gericht is op natuurontwikkeling op vier locaties, werken de gemeenten Diemen, Weesp, Gooise Meren en Amsterdam aan een toekomstvisie voor de Diemerscheg. Dat doen ze samen met Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland.”

Gezien de regelgeving is het onbegrijpelijk dat in de video Check out “De Diemerscheg” from Gemeente Amsterdam at https://vimeo.com/384713661 terloops de windmolen als implementatie optie wordt genoemd.

Het verontrust ons dat alternatieven, zonder een wetenschappelijke / cijfermatige onderbouwing terzijde worden geschoven. Er wordt gekozen voor bewezen efficiëntie en grootschaligheid in plaats van voor een afgewogen belang tussen rendement, natuurbehoud en leefomgeving als het gaat om de implementatie van windgeneratoren in een voor Amsterdam belangrijk natuurgebied, de Diemerscheg. Argumenten als gezondheidsschade en schade aan flora/fauna in NNN-natuurgebieden lijken niet te worden gehonoreerd omwille van een businesscase.

Juist in een natuurlijke omgeving, aan de rand van de stad, zouden alternatieve vormen van het opwekken van (wind)energie bespreekbaar moeten zijn; vormen die geen schade / verstoring veroorzaken en in samenspraak met de bewoners. 

De beschikbare informatie laat zien: 

 • Er is bindende wetgeving (Unierecht), de SMB-richtlijn 2001/42/EG, die voorschrijft dat windmolens geen enkele gezondheidsschade mogen veroorzaken. De Europese norm is een afstand van windmolens tot woningen van tienmaal de tiphoogte. (Parool, woensdag 5 mei). Bij windmolens van 250 meter hoog, is dat dus 2,5 km.
 • Op 22 oktober 2020 werden in het provinciehuis in Haarlem namelijk de zogeheten ’600 meter afstandsregels’, die in de provincie golden voor de komst van windturbines, losgelaten. Daarmee verdween de waarborg dat de kolossen op voldoende afstand van huizen worden geplaatst. Waarom volgt Amsterdam dit beleid?
 • Windturbines die onder andere in en nabij vogel- en vleermuisrijke natuurgebieden komen worden niet voor niets “hakselaars” genoemd. Het volume van de laatste categorie dieren implodeert volgens onderzoekers als zij in de buurt van windturbines komen. En juist in Geerdinkhof zijn kort geleden tientallen nestkasten geplaatst. 
 • Er is onderzoek dat windmolens ziekmakend kunnen zijn. Moeten we dan niet zeggen: better safe than sorry?
 • Windmolens mogen niet geplaatst worden in Natuurnetwerk Nederland. 
 • Bij windenergie zit je als bewoner vast aan een leverancier. Bij eigen zonpanelen en/of zogenoemde windwokkels is daar geen sprake van. 

Het zou vervelend zijn als wij, bewoners, uiteindelijk terug moeten grijpen op het indienen van bezwaren en mogelijke planschade.

Namens de bewoners van Geerdinkhof maakt het bestuur zich grote zorgen. We verzoeken u de voorgenomen zoeklocatie Diemerscheg te schrappen. 

Het bestuur van Groot Geerdinkhof,

Antoine Heideveld, voorzitter Yolanda Grift, algemeen lid

Marja van Santen-van Dam, secretaris André Koster, algemeen lid

Marian Schmid, penningmeester Wouter van Rennes, algemeen lid

Secretariaat Groot Geerdinkhof

p/a Geerdinkhof 97

1103PS Amsterdam