Vandaag kreeg ik het bericht dat mijn zienswijze over het vliegtuiggeluid in Geerdinkhof zorgvuldig verwerkt wordt. Wat ik heb ingediend?

Dat het vluigtuiggeluid in Geerdinkhof beter gemeten kan worden met een professionele meter die de werkelijke geluidsdruk meet. Deze meter meet nl. ook de effecten van geluidsweerkaatsing en windrichting. En ook het voorstel dat onze meter wordt opgenomen in het meetnet van de overheid en door hen wordt onderhouden.

Schiphol meet namelijk niet. Het hanteert modellen die het geluid berekenen. In opzet een slim programma dat kijkt naar de hoogte van het vliegtuig, de motoren, de route enz. Maar het houdt geen rekening met uitzonderingen, toerental en windvlagen die de geluidsdruk op de grond ernstig kunnen verergeren. daarom:

METEN IS WETEN

Heeft u last van een overvliegend vliegtuig? Er is een nieuw meldpunt waar u de overlast kan melden: https://vliegherrie.nl/

Wilt u meer weten over de zienswijze? Hieronder (een deel) van de brief.

André

U heeft een zienswijze ingediend op de ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en/of het bijbehorende Milieueffectrapport (MER NNHS) die van 2 maart tot en met 29 maart 2021 ter inzage hebben gelegen. Het registratienummer van de zienswijze die u toen hebt ingediend, is 80204376. 

In totaal zijn ongeveer 280 zienswijzen ontvangen die momenteel zorgvuldig worden verwerkt. Tevens heeft de Commissie voor de m.e.r. op 21 april jl. een advies ingediend met aanbevelingen voor het MER. U kunt dit advies lezen op www.commissiemer.nl/adviezen/3526.

In de brief die 19 april 2021 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat de minister rond de zomer de zienswijzen en de zogenaamde nota van antwoord aan de Kamer zal toesturen. Daarbij wordt ook het advies van de Commissie voor de m.e.r. betrokken. U kunt deze brief lezen op www.luchtvaartindetoekomst.nl onder documenten Schiphol 2021.