Agenda Groen
Van de site van de gemeente: “Begin april presenteerde het college de Agenda Groen. Daarin staat dat elke Amsterdammer binnen enkele minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn door meer groen in de buurt, betere stadsparken en toegankelijkere natuur om de stad heen. Door de spreiding van groen over de hele stad worden de leefbaarheid en het vestigingsklimaat verbeterd. De Agenda Groen zal na de zomer in de Gemeenteraad worden besproken.”
Voor ons is van belang wat de besluiten zijn die van invloed zijn op de Bijlmerweide en het groen in onze woonwijk. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden via de GG-alert.

Link

WOZ-waarde
Van de site van de gemeente:
“De gemeente Amsterdam gaat het voor particuliere woningbezitters makkelijker maken om aanpassingen voor te stellen in de WOZ-waardering (waardering onroerende zaken) van hun huis.. Bovendien krijgen zij meer inzicht in de totstandkoming van die waardering. Na een succesvolle proef in stadsdeel Noord, heeft het college van B en W besloten de applicatie MijnWOZ voor meer Amsterdammers beschikbaar te maken.
Concreet betekent dat, dat de gemeente de app MijnWOZ heeft ontwikkeld waardoor individuele huiseigenaren inzicht krijgen in de wijze waarop de WOZ-waarde is vastgesteld. Eind 2015 wordt deze app beschikbaar gesteld aan inwoners van Amsterdam-West”.
Het bestuur is van mening dat bewoners die nu al inzage willen, eerder toegang zouden moeten hebben tot deze informatie. We gaan bekijken hoe we dat kunnen doen. We informeren jullie hierover via de GG-alert.

Link

Stad in balans
In het Parool van 1 juni stond een bericht over het voornemen van de wethouder Economische Zaken van Amsterdam, Kajsa Ollongren, dat groei voor de stad goed is: meer autovrije

gebieden, spreiding van toeristen maar ook spreiding van festivals. Uit het artikel: “Amsterdam gaat de regels over geluidsoverlast tijdens evenementen aanscherpen, maar zet tegelijk experimenten in werking om parken buiten het centrum beter te benutten en evenementen te spreiden.” Zo’n bericht betekent dat we allemaal alert moeten zijn op wat dat zou kunnen betekenen voor Geerdinkhof en met name voor de Bijlmerweide.
De visie van de wethouder is opgetekend in het rapport “Stad in balans”. Na het bericht van 1 juni is er discussie in het Parool gestart. Lees het rapport met het bestuur mee.

Link

Erfpacht: eeuwigdurend
In de gemeenteraad van april 2015 is het Startdocument Eeuwigdurende Erfpacht vastgesteld. U vindt de bijbehorende documenten op de volgende site onder nummer 21.

Link

Bestemmingsplan 5G’s
Als u dit leest, is op dinsdag 16 juni dit bestemmingsplan door het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van Zuidoost behandeld. Via de GG-alert hebben we u hierover geïnformeerd – want het infobulletin zou te laat zijn – en hopelijk hebben velen van u aan de uitnodiging om uw stem te laten horen door aanwezig te zijn, gehoor gegeven.

Op 16 juni is door de bestuurscommissie besloten of het bestemmingsplan überhaupt vrijgegeven kan worden voor terinzagelegging. De inschatting is dat de bestuurscommissie dat gedaan heeft. Na de terinzagelegging – de periode die dus waarschijnlijk weer in de zomer zal vallen – kan iedereen opnieuw bezwaar aantekenen. We verwachten dat er weer een informatie- en inspraakavond georganiseerd gaat worden. Na deze termijn, wordt het bestemmingsplan besproken door een commissie van de gemeenteraad – daar kunnen we nog inspreken als we dat willen – en daarna besluit de gemeenteraad.

Wat op dit moment van belang is: hoe is gereageerd op onze bezwaren. Welk bezwaar is gehonoreerd, welk bezwaar niet. Waar is het bestemmingsplan aangepast.
U vindt de zogenoemde Nota van Beantwoording op de onderstaande site. Meer hierover in het artikel op pagina 17.
Als u via de link op agendapunt 6 klikt en vervolgens aan de rechterzijde van de pagina onder “Vergaderstukken bij agendapunt:” dan vindt u daar de voordracht.

Link

Bestemmingsplannen: inzichtelijk maken
Als laatste willen we u de discussie in de gemeenteraad over het inzichtelijk maken van bestemmingsplannen niet onthouden. Op de onderstaande site onder nummer 19 vindt u de bijbehorende documenten. Wat is er aan de hand? Omdat de stadsdelen afgeschaft zijn, moet de gemeenteraad álle bestemmingsplannen zelf behandelen. En dat valt ze zwaar. Daarom is er het verzoek gekomen om van bestemmingsplannen de majeure wijzigingen kort samen te vatten op een A4-tje, zodat de leden van de gemeenteraad niet het hele plan hoeven te lezen.
Wat vinden wij er van? Slechte zaak. Binnen Geerdinkhof hebben we ervaring met zo’n korte samenvatting. Als we het hele, nieuwe bestemmingsplan niet hadden gelezen, dan hadden we een paar zeer belangrijke wijzigingen niet opgemerkt.
Dus, de gemeenteraadsleden lezen de samenvatting, wij het hele plan.

Link

Meer informatie
Heb je zelf ook interessante punten gevonden rondom Geerdinkhof? Wil je actief betrokken zijn rond een van bovenstaande onderwerpen?
Laat het ons weten